Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kursfastsættelse af pantebreve

 

 

 

Meddelelser fra Told- og Skattestyrelsen

 

Kursansættelser af private pantebreve

 

Kontantomregning af overdragelsessummer

 

TSS af 10/12 1998, 99/94-482-00039

 

Told- og Skattestyrelsen har udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1/1 1999. Meddelelsen indeholder endvidere kurstabeller vedrørende 1. kvartal 1999, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v. (Tidligere meddelelse, se TfS 1998, 763)

 

 1. Private pantebreve

 

Private pantebreve og gældsbreve, som ikke står i forbindelse med overdragelse af formuegoder, jf. afsnit 2 og 3 nedenfor, kan ansættes til kursværdi ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi, jf. punkt 19 i Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.

 

Nyudstedte pantebreve i enfamiliehuse eller ejerlejligheder kan som hovedregel ansættes efter følgende tabel:

 

Årlig ydelse, Heraf rente Prioritetsstilling Sælgerkurs Hertil svarende effektiv

pct. pct. fra pct. til pct. rente pct.

----------------------------------------------------------------------------

Pr. 1.1. 1999

11,73 9 80-94 101,11 9,12

10,87 8 80-94 101,14 8,06

10,00 7 80-94 96,76 7,69

 

Pr. 1.10. 1998

11,73 9 80-94 101,11 9,12

10,87 8 80-94 100,97 8,09

10,00 7 80-94 96,62 7,71

 

Pr. 1.7. 1998

11,73 9 80-94 101,10 9,12

10,87 8 80-94 100,67 8,14

10,00 7 80-94 95,68 7,86

 

Den effektive rente for cirkulerende pantebreve kan som hovedregel ansættes efter følgende tabel:

 

Pantebrevets prioritets-

stilling angivet i pro-

cent af pantets handels-

værdi.

Hertil svarende effek-

tiv rente, pct.

Pr. 1.1. 1999

 

0-65

65-80

80-94

Pr. 1.10. 1998

8,25

8,50

8,75

 

0-65

65-80

80-94

Pr. 1.7. 1998

8,25

8,50

8,75

0-65

65-80

80-94

8,25

8,50

8,75

 

For begge ovenstående tabeller gælder det, at der er taget udgangspunkt i pengeinstitutternes pantebrevsstatistik. For nyudstedte pantebreve er den effektive rente for sælger for måneden før kvartalsstart benyttet. For cirkulerende pantebreve er der beregnet et simpelt gennemsnit for de respektive prioritetsgrupper af den effektive rente for køber for måneden før kvartalsstart benyttet, idet kun pantebreve med en restløbetid på 5 eller 10 år er medtaget. Disse er herefter afrundet til nærmeste 0,25.

 

Ved pantebrevets prioritetsstilling forstås belåningsgrænsen, bestemt ved pantebrevets yderligststående krone. Hvis et pantebrev sikkerhedsmæssigt er placeret over flere af de angivne intervaller, sammenvejes de hertil svarende kurser eller effektive renter.

Hvor der ikke foreligger pantesikkerhed, og hvor pantesikkerheden består i andet end et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, vil den effektive rente være højere end ifølge tabellen. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis den foranstående prioritering er ufordelagtig, eller hvis pantebrevet indeholder bestemmelser, som indebærer risiko for forringelse af prioritetsstillingen.

Hvis et pantebrev indeholder særlige vilkår af betydning for kursansættelsen, f.eks. vilkår om ændringer i forrentnings- eller afdragsvilkårene i løbetiden eller særlige rykningsklausuler, korrigeres kursen for den skønnede indflydelse heraf. Ovennævnte retningslinier finder tilsvarende anvendelse ved værdiansættelsen af private pantebreve som aktiver. For så vidt angår værdiansættelsen af private pantebreve som passiver kan vejledende anvendes et offentliggjort tabelmateriale, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige forhold. Tabelmaterialet kan rekvireres hos den kommunale skattemyndighed, jf. bekendtgørelse nr. 873 af 17/10 1994 om visse ligningslovsregler m.v.

 

 1. Overdragelsessummer for fast ejendom

 

Opgørelsen af fortjenesten ved afståelse af fast ejendom skal ske på grundlag af kontantomregnede anskaffelses- og afhændelsessummer, ligesom afskrivningsgrundlaget for bygninger m.v. og opgørelser af genvundne afskrivninger skal ske på grundlag af kontantomregnede anskaffelses- og afståelsessummer.

I TSS-cirkulære 1998-32 af 19/11 1998 om kontantværdiansættelse af overdragelssummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven har Ligningsrådet i en anvisning fastsat vejledende retningslinier for omregning af de nævnte overdragelsessummer til kontantværdi.

Private pantebreve m.v. skal efter disse regler kontantomregnes efter et skøn under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. Told- og Skattestyrelsen offentliggør kvartalsvis vejledende kurstabeller. Nedenstående tabel indeholder disse kurser vedrørende 1. kvartal 1999. Kurserne varierer med gældsposternes forrentning, restløbetid og sikkerhedsmæssige placering. Den sikkerhedsmæssige placering af en fordring bestemmes ved den procentdel, som restgælden på fordringen og foranstående hæftelser udgør af den samlede handelspris. Fremgangsmåden vises i følgende eksempel:

 

En ejendom sælges for 600.000 kr. Køber overtager restgælden på indestående prioriteter, i alt 450.000 kr.

 

Restkøbesummen berigtiges ved, at køber udsteder et sælgerpantebrev på 60.000 kr med årlig ydelse på 10,87 pct. heraf rente på 8 pct. af den til enhver tid værende restgæld, og betaler 90.000 kr. i kontant udbetaling.

 

Restgælden på de overtagne hæftelser, i alt 450.000 kr. udgør 75 pct. af den samlede handelspris.

 

Restgælden på overtagne foranstående hæftelser og det udstedte sælgerpantebrev udgør i alt 450.000 kr + 60.000 kr = 510.000 kr., hvilket udgør 85 pct. af den samlede handelspris.

 

Sælgerpantebrevet er således sikkerhedsmæssigt placeret i intervallet mellem 75 og 85 pct. af handelsprisen.

 

Sælgerpantebrevet skal derfor kursansættes på grundlag af tabellen over gæld med pantesikkerhed indenfor 85 pct. af pantets handelsværdi.

 

Pantebrevets restløbetid er ca. 16 år, og omregningskursen kan herefter findes i tabellen ved at gå ind under restløbetid i 16 år og rentefod indtil 8 pct. I 4. kvartal 1998 vil kursen være 85 og pantebrevets kursværdi 60.000 x (85/100) = 51.000 kr.

 

Hvis et pantebrev indeholder særlige vilkår af betydning for kursansættelsen, f.eks. vilkår om ændringer i forrentnings- eller afdragsvilkårene i løbetiden eller særlige rykningsklausuler, korrigeres tabellens kurser for den skønnede indflydelse heraf. Såfremt en debitor inden overdragelsen har misligholdt betalingen af ydelser på et pantebrev, kan tabellens kurser også korrigeres for den skønnede indflydelse heraf.

 

Kurstabel til brug for værdiansættelse af anden gæld

1. kvartal 1999

------------------------------------------------------------------------

 

 

****************************************************Pantes ikkerhed indenfor 65 pct. af pantets handelsværdi *****************************************************************

Rentefod ------------------------------------------------- Restløbetid i antal år -----------------------------------------------------------

p.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 ;9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 over 20

Indtil 8.00 pct. 98 97 96 95 94 94 93 92 91 90 90 89 88 87 87 86 86 85 ;8 5 84 82

8.01 - 10 .00 pct. 101 101 101 102 102 ;102 102 103 103 103 104 104 104 104 105 ;105 ;105 105 105 106 106

10.01 14.00 pct. 103 104 106 108 109 1 11 113 114 116 117 119 120 121 122 124 125 ;1 26 127 128 129 133

14.01 18.00 pct. 106 109 113 117 120 1 24 127 130 134 137 140 143 146 149 151 154 ;1 56 159 161 163 172

18.01 pct. og der. 108 114 120 126 131 1 37 142 148 153 158 163 167 172 176 181 185 ;1 88 192 195 199 212

 

****************************************************Pantes ikkerhed indenfor 75 pct. af pantets handelsværdi *****************************************************************

Rentefod ------------------------------------------------- Restløbetid i antal år -----------------------------------------------------------

p.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 ;9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 over 20

Indtil 8 .00 pct. 98 97 96 95 94 93& #9;92 92 91 90 89 88 88 87 86 86 85 84 ;84 83 81

8.01 10 .00 pct. 100 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 103 104 104 104 ; 104 104 105 105 105

10.01 14.00 pct. 103 104 106 108 109 1 11 112 114 115 117 118 119 121 122 123 124 ;1 25 126 127 128 132

14.01 18.00 pct. 105 109 113 116 120 1 23 127 130 133 136 139 142 145 148 150 153 ;1 55 157 160 162 170

18.01 pct. og der. 108 114 120 125 131 1 36 142 147 152 157 162 167 171 175 179 183 ;1 87 191 194 197 210

 

****************************************************Pantes ikkerhed indenfor 85 pct. af pantets handelsværdi *****************************************************************

Rentefod ------------------------------------------------- Restløbetid i antal år -----------------------------------------------------------

p.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 ;9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 over 20

Indtil 8.00 pct. 98 97 96 95 94 93& #9;92 91 90 89 89 88 87 86 86 85 84 84 ;83 83 80

8.01 10.00 pct. 100 101 101 101 101 1 02 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 ;1 03 104 104 104 104

10.01 14.00 pct. 103 104 106 107 109 1 10 112 113 115 116 117 119 120 121 122 123 ;1 24 125 126 127 131

14.01 18.00 pct. 105 109 113 116 119 1 23 126 129 133 136 139 141 144 147 149 152 ;1 54 156 158 160 169

18.01 pct. og der. 108 114 119 125 130 1 36 141 146 151 156 161 166 170 174 178 182 ;1 86 189 192 196 208

 

****************************************************Pantes ikkerhed indenfor 94 pct. af pantets handelsværdi *****************************************************************

Rentefod ------------------------------------------------- Restløbetid i antal år -----------------------------------------------------------

p.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 ;9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 over 20

Indtil 8.00 pct. 98 97 96 95 94 93& #9;92 91 90 89 88 87 87 86 85 85 84 83 ;83 82 80

8.01 - 10.00 pct. 100 100 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 103 103 ; 103 103 103 103 104

10.01 - 14.00 pct. 102 104 106 107 109 1 10 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 ;1 23 124 125 126 130

14.01 18.00 pct. 105 109 112 116 119 1 22 126 129 132 135 138 141 143 146 148 151 ;1 53 155 157 159 167

18.01 pct. og der. 108 114 119 125 130 1 35 141 146 151 156 160 165 169 173 177 181 ;1 84 188 191 194 206

 

****************************************************Pantes ikkerhed udover 94 pct. af pantets handelsværdi *****************************************************************

Rentefod ------------------------------------------------- Restløbetid i antal år -----------------------------------------------------------

p.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 ;9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 over 20

Indtil 8.00 pct. 97 95 93 91 89 88& #9;86 85 83 82 81 80 78 77 76 75 74 73 ;73 72 68

8.01 10.00 pct. 99 98 98 97 96 96 95 95 94 94 93 93 93 92 92 91 91 91 ;91 ;90 89

10.01 14.00 pct. 101 102 102 103 104 10 4 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 ;10 9 110 110 110 112

14.01- 18.00 pct. 104 106 109 111 114 11 6 118 120 122 124 126 128 130 131 133 134 ;13 6 137 138 139 144

18.01 pct. og der. 107 111 116 120 124 1 28 132 136 140 143 147 150 153 156 159 161 ;1 64 166 168 170 177

********************************************************** ************************************************************************* ****************************

 

Udgangspunktet for denne tabel er pengeinstitutternes pantebrevsstatistik, hvorfra den effektive rente for køber for den første måned i det forudgående kvartal fra følgende pantebreve er benyttet:

 

Cirkulerende:

 

Restløbetid Prioritetsstilling

  1. 0-65
  2. 0-65
  3. 80-94

 

Nyudstedte:

 

Ca. løbetid Prioritetsstilling

21¾ 80-94

 

Hvis et pantebrev er sikkerhedsmæssigt placeret over flere af de angivne intervaller, foretages en sammenvejning af de hertil svarende kurser, jf. følgende eksempel:

 

Et sælgerpantebrev på 100.000 kr. antages at være sikkerhedsmæssigt placeret mellem 85 og 98 pct. af en samlet handelspris, der i øvrigt finansieres af de foranstående hæftelser. 70.000 kr. af sælgerpantebrevets hovedstol antages at være sikkerhedsmæssigt placeret mellem 85 og 94 pct. af den samlede handelsværdi og de resterende 30.000 kr. antages at være sikkerhedsmæssigt placeret over 94 pct. af den samlede handelsværdi. Eftersom sælgerpantebrevet afvikles på tilsvarende vilkår som i det foregående eksempel, hvor renten var 8 pct. og løbetiden 16 år, kursansættes pantebrevet således:

 

70.000 x (85/100) = 59.500 kr

30.000 x (75/100)= 22.500 kr

Samlet kursværdi = 82.000 kr

 

Reglerne i afsnit 2 finder tilsvarende anvendelse

 1. ved skatte- og afgiftsmæssig værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer m.v. og
 2. ved gaveoverdragelse jf. lov nr. 642 af 2/8 1997 om afgift af dødsboer og gaver og

Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning punkt 5.

 

 1. Overdragelsessummer for andre formuegoder

 

Kontantværdiansættelse efter afskrivningsloven og ligningsloven af anskaffelses- og afståelsessummer for driftsmidler og skibe, ombygninger og særindretninger af lejede lokaler samt visse formuegoder, godtgørelser og vederlag skal i lighed med overdragelsessummer for fast ejendom kontantomregnes efter et skøn under hensyntagen til samtlige foreliggende omstændigheder. Told- og Skattestyrelsen udsender kvartalsvis en tabel med vejledende kurser til brug for omregningen til kontantværdi. Nedenstående tabel indeholder kurser for 1. kvartal 1999.

 

 

Kurstabel til kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ligningsloven. 1. kvartal 1999

 

Restløbetid i år

Nominel

Rente i % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

------------------------------------------------------------------------

5 92 88 84 81 78 75 73 70 68 66 64 62 61 59 57

6 92 89 86 83 80 78 75 73 7 1 69 67 66 64 63 61

7 93 90 88 85 83 80 78 76 7 4 73 71 69 68 67 65

8 94 92 89 87 85 83 81 79 7 7 76 75 73 72 71 70

9 95 93 91 89 87 85 84 82 8 1 79 78 77 76 75 74

10 96 94 92 91 89 88 86 85 84 83 82 81 80 79 78

11 97 95 94 93 92 90 89 88 87 87 86 85 84 84 83

12 98 97 96 95 94 93 92 92 91 90 90 89 88 88 88

13 99 98 97 97 96 96 95 95 94 94 94 93 93 93 92

14 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97

15 100 101 101 101 101 101 101 ;101 101 102 102 102 102 102 102

Udgangspunktet for ovenstående tabel er en gennemsnitlig effektiv rente beregnet på baggrund af pengeinstitutternes pantebrevsstatistik. Herfra benyttes den effektive rente for sælger for måneden

forud for kvartalsstart for såvel nyudstedte som cirkulerende pantebreve.

 

Først beregnes et separat gennemsnit for nyudstedte pantebreve med ydelse på hhv. 11,73, 10,87 og 10. Dernæst beregnes et separat gennemsnit for de ikke-garanterede cirkulerende pantebreve med restløbetid på 15 år. Til sidst beregnes et separat gennemsnit for de ikke-garanterede cirkulerende pantebreve med restløbetid på 5 eller 10 år. Gennemsnittet af disse 3 tal tillægges herefter 6 procentpoints, og resultatet heraf er grundlaget for tabellen.