Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring1)

I medfør af § 343 c, stk. 5 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010 fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på investeringsrådgivere.

§ 2. Det er en betingelse for at udøve virksomhed som investeringsrådgiver, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om,

1) at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring,

2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, virksomheden ifalder ved uagtsomt forhold udvist af virksomheden eller nogen, denne hæfter for,

3) at ansvarsforsikringen dækker virksomhedens aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og

4) at ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1 mio. euro pr. skadestilfælde pr. forsikringsår og på mindst 1,5 mio. euro for alle skadestilfælde pr. forsikringsår.

Stk. 2. Er ansvarsforsikringen for den enkelte virksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en brancheforening gælder de i stk. 1, nr. 4, anførte dækningssummer for hver deltagende virksomhed.

§ 3. Det er endvidere en betingelse,

1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement),

2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for virksomheden til ved forsikringens ophør som følge af virksomhedens ophør at forsikre sig mod erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter virksomhedens ophør, jf. § 4, stk. 1, og

3) at ansvarsforsikringen i forhold til tredjemand dækker erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter ansvarsforsikringens ophør, idet omfang der ikke er tegnet ansvarsforsikring i andet forsikringsselskab med fuld retroaktiv dækning.

§ 4. Ved en virksomheds konkurs eller ophør på anden måde samt ved inddragelse af tilladelse skal virksomheden tegne en afløbsforsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter virksomhedens ophør.

Stk. 2. Forsikringens dækningssum skal udgøre mindst 1 mio. euro pr. skadestilfælde og mindst 1,5 mio. euro for alle skadestilfælde. De nævnte dækningssummer er gældende for hele den 3-årige afløbsperiode.

Stk. 3. Ophører virksomheden, f.eks. ved overdragelse af kundeporteføljen til anden virksomhed, kan den overtagende virksomheds forsikringsselskab over for Finanstilsynet erklære, at den eksisterende ansvarsforsikring udvides til at dække erstatningskrav fra den overdragende investeringsrådgivers kunder, som vedrører erstatningsberettiget rådgivning ydet af investeringsrådgiveren inden overdragelsen og som er rejst og anmeldt senest 3 år efter overdragelse.

Stk. 4. Kan der ikke opnås dækningstilsagn som angivet i stk. 3 fra den overtagende virksomheds forsikringsselskab skal den ophørende virksomhed etablere selvstændig afløbsforsikring af samme omfang som angivet i stk. 1 og 2.

§ 5. Selvom den i § 4 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund, og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav, der er rejst og anmeldt mod virksomheden senest 3 år efter ansvarsforsikringens ophør.

Stk. 2. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør på anmodning af forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.

§ 6. Ved indsendelse af forsikringserklæring indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i §§ 2-4 og § 5, stk. 1. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 7. For virksomheder, der har en forbindelse som angivet i lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 6 og 7, til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i §§ 2-4 og § 5, stk. 1.

§ 8. En virksomhed kan til opfyldelse af reglerne i §§ 2-5 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut.

Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i §§ 2-4 og § 5, stk. 1. Garantistillers erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 9. Overtrædelse af §§ 2-5 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1528 af 13. december 2007 om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring.

Finanstilsynet, den 31. oktober 2010

Ulrik Nødgaard

/ Vibeke Olesen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF, (EF - Tidende 2004 nr. L 145, s. 1).