Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0059
 
32009L0017
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Erklæring om farligt og forurenende gods m.v.

Kapitel 4   Indberetning af farligt eller forurenende gods om bord

Kapitel 5   Dispensation og tilsyn

Kapitel 6   Klage

Kapitel 7   Straf

Kapitel 8   Ikrafttrædelse og overgangsregler

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe1)

I medfør § 40, stk. 1 og 2, § 48, stk. 1 og 2, § 55 a, § 61, stk. 1, og § 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for alle skibe uanset størrelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på:

1) orlogsskibe og andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste, jf. lovens § 2, stk. 2, og

2) fiskerfartøjer, traditionelle skibe, og fritidsfartøjer med en længde på mindre end 45 m.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) MARPOL: Den internationale konvention af 1973/78 om forebyggelse af forurening fra skibe, inklusiv protokoller og senere ændringer.

2) SOLAS: Den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen, inklusiv protokoller og senere ændringer.

3) ISM-koden: Den internationale kode for sikker drift af skibe.

4) IMDG-koden: Den internationale kode for transport af farligt gods i emballeret form.

5) IBC-koden: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemiske produkter i bulk, vedtaget ved Resolution MEPC 19(22), med senere ændringer.

6) IGC-koden: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk.

7) BC-koden: Inden den 1. januar 2011, den internationale kode for transport af farligt gods i fast form i bulk.

8) IMSBC-koden: Efter den. 1. januar 2011, den internationale kode for transport af farligt gods i fast form i bulk.

9) INF-koden: Den internationale kode for sikker transport af bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald i beholdere om bord i skibe.

10) IMO-resolution A.851 (20): Den Internationale Søfartsorganisations resolution A.851 (20) med titlen: »General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants«.

11) Operatør: Et skibs reder eller den, der forestår dets drift.

12) Agent: En person, der er bemyndiget til at udlevere oplysninger på vegne af et skibs operatør.

13) Afskiber: Enhver person, der indgår eller tilbyder en kontrakt med en transportvirksomhed om søtransport af gods, eller i hvis navn eller på hvis vegne der indgås en sådan kontrakt.

14) Rederi: Rederi som defineret i kapitel IX, regel 1, punkt 2, i SOLAS.

15) Skib: Ethvert søgående fartøj.

16) Traditionelle skibe: Alle typer historiske skibe og kopier heraf, herunder dem, der er bygget med henblik på at støtte og fremme traditionelle færdigheder og sømandskab, og som tilsammen er levende kulturskatte, der drives i henhold til traditionelt sømandskabs traditionelle teknikker.

17) Farligt gods:

a) Gods, der er opført i IMDG-koden.

b) Flydende farlige stoffer, der er opført i kapitel 17 i IBC-koden.

c) Flydende gas, der er opført i kapitel 19 i IGC-koden.

d) Inden 1. januar 2011, faste stoffer, der er opført i tillæg 1 gruppe B til BC-koden, efter 1. januar 2011, faste stoffer, der er opført i tillæg 1 gruppe B til IMSBC-koden.

e) Gods, for hvis transport der er fastsat forhåndsbetingelser i overensstemmelse med punkt 1.1.3 i IBC-koden eller punkt 1.1.6 i IGC-koden.

18) Forurenende gods:

a) Olie som defineret i MARPOL, bilag I.

b) Skadelige flydende stoffer som defineret i IBC kodens kapitel 17.

c) Skadelige stoffer som defineret i IMDG-koden.

19) Adresse: Navn og kommunikationsforbindelse, hvormed der om nødvendigt kan etableres kontakt med operatør, agent, havnemyndighed, kompetent myndighed eller enhver anden bemyndiget person eller organisation, der er i besiddelse af detaljerede oplysninger om skibets last.

20) SafeSeaNet: EU’s maritime informationsudvekslingssystem, som Kommissionen har udviklet i samarbejde med medlemsstaterne til gennemførelse af fællesskabslovgivningen.

21) Rutefart: En række sejladser mellem de samme to eller flere havne, enten i henhold til en offentliggjort fartplan eller med en sådan regelmæssighed eller hyppighed, at de fremtræder som en systematisk række sejladser. En rute anses kun for rutefart, hvis den drives i mindst en måned.

22) Fiskerfartøj: Ethvert fartøj udstyret til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske ressourcer.

23) Havn: Enhver havn, lodsstation eller ankerplads.

24) Fritidsfartøj: Skibe, der udelukkende benyttes til fritidsformål.

25) Kompetent myndighed: Den myndighed eller organisation, som er udpeget til at udføre opgaver i henhold til denne bekendtgørelse; Søværnets Operative Kommando.

Kapitel 3

Erklæring om farligt og forurenende gods m.v.

§ 3. Uanset deres størrelse må skibe i en dansk havn ikke tilbyde at transportere eller laste farligt eller forurenende gods, medmindre der er afgivet en erklæring til skibsføreren eller operatøren, inden skibet lastes med de oplysninger, der kræves ifølge listen i bilag 1.

Stk. 2. Skibe der afgår fra en havn uden for EU med farligt eller forurenende gods om bord og som er på vej til en dansk havn, skal være i besiddelse af en erklæring fra afskiberen med de oplysninger, der kræves ifølge listen i bilag 1.

Stk. 3. Det er afskiberens pligt og ansvar at afgive erklæring i overensstemmelse med denne bekendtgørelse til skibsføreren eller til operatøren og at sikre, at den forsendelse, der ønskes transporteret, er identisk med den, der er omfattet af erklæringen, jf. stk. 1.

Kapitel 4

Indberetning af farligt eller forurenende gods om bord

§ 4. Når et skib med farligt eller forurenende gods om bord forlader en dansk havn, skal operatøren, agenten eller føreren af skibet inden afgang indberette de oplysninger, der kræves ifølge listen i bilag 2 til Søværnets Operative Kommando.

Stk. 2. Operatøren, agenten eller føreren af et skib, der kommer fra en havn uden for EU med farligt eller forurenende gods om bord, og som er på vej til en dansk havn, skal senest ved afsejling fra afgangshavnen indberette de oplysninger, der kræves ifølge listen i bilag 2 til Søværnets Operative Kommando. Hvis bestemmelseshavnen ikke er kendt ved afsejling fra afgangshavnen, skal indberetningen ske så snart bestemmelseshavnen er kendt.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1-2 skal indgives via SafeSeaNet.

Kapitel 5

Dispensation og tilsyn

§ 5. By- og Landskabsstyrelsen kan for individuelle skibe, som sejler på en specifik rute mellem danske havne med en planlagt rejsevarighed på højst 12 timer, dispensere fra bestemmelserne i § 4, stk. 1, hvis følgende betingelser opfyldes:

1) Det pågældende rederi fører en liste over dets skibe i rutefart og sender den til By- og Landskabsstyrelsen,

2) de i bilag 2 omhandlede oplysninger for hver enkelt rejse stilles til rådighed for Søværnets Operative Kommando på dennes forlangende. Rederiet skal oprette et sådant internt system, at det døgnet rundt kan sende de nævnte oplysninger til Søværnets Operative Kommando i elektronisk form straks efter at der er modtaget anmodning herom, og

3) enhver forskel i forhold til det forventede tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen på 3 timer eller derover, meddeles Søværnets Operative Kommando i overensstemmelse med betingelserne i § 4, stk. 1.

Stk. 2. For individuelle skibe, som sejler på en specifik international rute med en planlagt rejsevarighed på højst 12 timer mellem Danmark og et eller flere andre lande, hvoraf mindst et er en EU-medlemsstat, kan By- og Landskabsstyrelsen dispensere i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1. By- og Landskabsstyrelsen kan dispensere i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1, hvis en af de involverede EU-medlemsstater anmoder om dette for den berørte rutefart.

Stk. 3. Ansøgning om dispensation i henhold til stk. 1 - 2, skal fremsendes til By- og Landskabsstyrelsen.

Stk. 4. By- og Landskabsstyrelsen sender en liste til Søværnets Operative Kommando og Europa-Kommissionen over de rederier og skibe, der er meddelt dispensation efter stk. 1 - 2, samt alle ajourføringer af listen.

Stk. 5. Dispensation efter stk. 1- 2, bortfalder med øjeblikkelig virkning, hvis blot én af betingelserne for dispensationen ikke længere er opfyldt.

§ 6. By- og Landskabsstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne fastsat i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsen kontrollerer regelmæssigt, at betingelserne i § 5, stk. 1-2, er opfyldt.

Kapitel 6

Klage

§ 7. By- og Landskabsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) i strid med § 3, stk. 1, tilbyder at transportere eller laste farligt eller forurenende gods, eller

2) er ansvarlig for et skib, der afgår fra en havn udenfor EU med farligt eller forurenende gods om bord, som er på vej til en dansk havn uden at være i besiddelse af en erklæring med de oplysninger, der kræves ifølge § 3, stk. 2, eller

3) afgiver erklæring efter § 3, stk. 1-2, uden at sikre, at den forsendelse, der ønskes transporteret, er identisk med den, der er omfattet af erklæringen, jf. § 3, stk. 3, eller

4) undlader at indgive erklæring efter § 3, eller

5) undlader at indberette oplysninger efter § 4, eller

6) afgiver usande eller vildledende oplysninger i forbindelse med indgivelse af erklæring efter § 3, indberetning efter § 4 eller ansøgning om dispensation efter § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Stk. 2 finder også anvendelse for overtrædelser begået fra udenlandske skibe i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand finder stk. 2 kun anvendelse, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse og overgangsregler

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. november 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1407 af 7. december 2007 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe og indberetning af forurening af havet ophæves.

Miljøministeriet, den 24. november 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Oplysninger, der kræves indeholdt i en erklæring efter § 3

1
a)
Nøjagtig teknisk betegnelse på det farlige eller forurenende gods,
 
b)
eventuelle FN-numre,
 
c)
IMO-fareklasser i henhold til IMDG-koden, IBC-koden og IGC-koden,
 
d)
skibets kategori for INF-ladninger som defineret i regel VII/14.2,
 
e)
godsets mængde samt,
 
f)
hvis der er tale om andre enheder til transport af ladningen end tanke, deres identifikationsnumre.
2
a)
For de i bilag I til MARPOL-konventionen omhandlede stoffer, sikkerhedsdatabladet med oplysning om produkternes fysisk-kemiske kendetegn, herunder, hvis det er relevant, deres viskositet udtrykt i cSt ved 50 °C og deres densitet ved 15 °C,
 
b)
samt de øvrige oplysninger, der er i overensstemmelse med IMO-resolution MSC.150(77) af 2. juni 2003 om anbefaling af materielle sikkerhedsdatablade for bilag I i MARPOL.
3
a)
Adresse, hvor der kan indhentes detaljerede oplysninger om ladningen.


Bilag 2

Oplysninger om lasten, der skal indberettes efter § 4

1
De nøjagtige tekniske betegnelser for det farlige eller forurenende gods, eventuelle UN-numre, IMO-fareklasser i henhold til IMDG-koden, IBC-koden og IGC-koden, skibets kategori ifølge INF-koden, godsets mængde og godsets placering i skibet samt, hvis der er tale om andre enheder til transport af ladningen end tanke, deres identifikationsnumre.
2
Bekræftelse af, at der om bord findes en liste, et ladningsmanifest eller en stuvningsplan med nøje beskrivelse af det farlige og forurenende gods, som skibet transporterer, med angivelse af godsets placering.
3
Adresse, hvor der kan indhentes detaljerede oplysninger om ladningen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002 nr. L 208, side 10, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 131, side 101.