Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Skattefri spaltning med ophør af holdingselskab Tilladelse med vilkår

 

 

Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til skattefri aktieombytning, jf. ABL § 13, af aktierne i et driftselskab, der blev ligeligt ejet af to brødre. I umiddelbar forlængelse heraf ønskedes det ved ombytning fremkomme holdingselskab spaltet med ophør skattefrit, jf. FUL § 15 a, stk. 1. Brødrene ville efter spaltningen foretage indbyrdes skattefrie overdragelser jf. ABL § 11, således at hver bror opnåede helejerskab til hvert sit holdingselskab. Der blev anmodet om, at tilladelse blev givet uden vilkår, der ville hindre en sådan efterfølgende overdragelse. Ligningsrådet gav tilladelse til aktieombytningen med vilkår om, at holdingselskabet, alternativt de to holdingselskaber efter spaltningen, skulle bevare helejerskabet af driftsselskabet i 3 år regnet fra tidspunktet for aktieombytningen. Med henvisning til at fusionsskattelovens spaltningesregler ikke kan anvendes til at opdele et selskab mellem aktionærerne, kunne anmodningen om skattefri spaltning af holdingselskabet alene imødekomme med vilkår om, at aktionærerne i 3 år regnet fra spaltningsdatoen ikke måtte afhænde aktierne på en måde der medførte forrykkelse af det indbyrdes ejerforhold, eller på en måde, der ville medføre, at mere end 10% af aktiernes pålydende værdi blev vederlagt med andet end aktier.

 

Reference

FUL § 13 og § 15 a

LV 1997, afsnit S.G.3.5 og S.D.2

To brødre ejede i lige fællesskab driftselskabet D A/S, der drev virksomhed med fremstilling af forskellige plastprodukter. Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til skattefriaktieombytning, idet brødrene ville indskyde deres fulde aktieposter i D A/S i et skuffeselskab H A/S, mod til gengæld at få aktier i dette fremtidige holdingselskab. Der skulle ikke ydes kontantvederlag i forbindelse med aktieombytningen.

Ligningsrådet blev endvidere anmodet om tilladelse til skattefri spaltning af H A/S, der ønskedes foretaget i umiddelbar forlængelse af aktieombytningen. Det indskydende selskab besad alene aktierne i D A/S og da spaltningen skulle ske med ophør, skulle aktierne fordeles ligeligt til de to modtagende selskaber, H1 A/S og H2 A/S, der fremover skulle fungere som holdingselskaber. Der skulle ikke ydes kontantvederlag i forbindelse med spaltningen.

I anmodningen oplystes det, at brødrene efter spaltningen ville overdrage de modtagne aktier ved spaltningen til hinanden, således at hver bror opnåede helejerselskab til hvert sit holdingselskab. Overdragelsen skulle gennemføres skattefrit i henhold til reglerne i ABL § 11.

Ligningsrådet blev anmodet om ikke at opstille vilkår, der ville hindre en afsluttende aktieoverdragelse efter ABL § 11. Der blev henvist til TfS 1997.940 og det oplystes det, at aktionærerne var indforstået med, at de to nye holdingselskaber, H1 A/S og H2 A/S, skulle ejes aktierne i driftsselskabet i mindst 3 år. Aktionærende oplyste endvidere, at de var indstillet på, at der ikke udover § 11-overdragelsen, hvorved der opnåedes helejerselskab, skulle ske overdragelse af aktierne i holdingsselskaberne H1 A/S og H2 A/S i samme 3 årige periode. Der blev i den forbindelse henvist til, at aktionærerne i den 3 årige periode reelt ville bevare hver deres 50%-ejerskab af driftsselskabet, D A/S. De påtænkte ændringer og efterfølgende overdragelser medførte derfor ikke nogen reel forrykkelse af det oprindelige ejerforhold til aktierne i D A/S.

Endelig blev det oplyst, at den nuværende aktionærkreds ikke havde til hensigt at afstå aktierne eller aktiviteten i Drift A/S.

Om baggrunden for de påtænkte ændringer var det oplyst, at aktionærerne ønskede en mere hensigtsmæssig selskabskonstruktion, hvor aktionærerne fortsat reelt ejede aktierne i Drift A/S i lige sameje, men samtidig muliggjorde at aktionærerne kunne foretage egne indbyrdes uafhængige dispositioner over de frie midler i de to selvstændige holdingselskaber. De påtænkte ændringer ville også lette et senere generationsskifte, idet aktionærerne kunne gennemføre et sådant uafhængigt af hinanden.

Der var indhentet udtalelse fra de implicerede kommuner og fra regionen, der alle indstillede, at der blev givet tilladelse til aktieombytning med vilkår om, at holdingselskabet, alternativet de to ved spaltningen fremkomne holdingselskaber, skulle opretholde ejerskabet til D A/S med uændret aktionærsammensætning og stemmeantal i 3 år regnet fra datoen for ombytningen, ligesom at aktieombytningen skulle foretage senest 6 måneder efter Ligningsrådets tilladelse.

Vedrørende spaltningen blev det indstillet, at tilladelsen blev givet på vilkår af , at aktionærerne i 3 år fra spaltningsdatoen ikke afhændede de modtagende aktier på en måde, der gjorde, at det indbyrdes ejerforhold blev ændret, og at aktionærerne i samme periode ikke solgte de modtagne aktier på en måde, der medførte, at mere end 10% af den pålydende værdi af de modtagende aktier blev betalt med andet end aktier.

Ligningsrådet gav tilladelse til skattefri aktieombytning, jf. ABL § 13, med vilkår om, at holdingselskabet H A/S, alternativt de to ved spaltningen fremkomne holdingselskaber H1 A/S og H2 A/S, ikke måtte afhænde aktierne i datterselskabet, D A/S, i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet.

Ligningsrådet gav endvidere tilladelse til skattefri spaltning af holdingselskabet H A/S, dog med vilkår om, at de to aktionærer i en periode på 3 år ikke måtte afhænde deres aktier i de modtagende selskaber, H1 A/S og H2 A/S, på en måde, der medførte forrykkelse af det indbyrdes ejerforhold, og at aktionærerne i samme tidsperiode ikke måtte afhænde aktierne i H1 A/S og H2 A/S på en måde, der ville medføre, at mere end 10% af pålydende værdi af disse aktier blev vederlagt med andet end aktier.

Ligningsrådet kunne således ikke imødekomme anmodning om, at tilladelse blev givet uden vilkår, der hindrede en efterfølgende overdragelse omfattet af ABL § 11. Begrundelsen var, at en spaltning i henhold til fusionsskatteloven forudsætter en proratarisk vedlæggelse, således at det hidtidige ejerforhold overføres og kan genfindes i de modtagende selskaber. I den sammenhæng kan der henvises til cirkulære nr. 31 af 22. februar 1996 til fusionsskatteloven, hvoraf det fremgår af pkt. 3.1.1.(4), at »Et sådant vilkår kan f.eks. tænkes stillet.. for at imødegå, at selskabsdeltagerne i forbindelse med spaltningen opdeler selskabet imellem sig«.

Hensyn der skal tilgodese overførslen af det proratariske forhold retter sig således til ejerforholdene til de modtagende selskaber ved spaltningen, H1 A/S og H2 A/S, altså de nystiftede holdingselskaber. I anmodningen blev det nævnt, at de påtænkte ændringer ikke indebar forrykkelser af det reelle ejerforhold til aktierne i D A/S. Uanset brødrene opnåede helejerskab til hvert sit holdingselskab, ville disse selskabers besiddelser i driftsselskabet reelt indebærer, at det oprindelige ejerforhold 50%/50% blev bevaret.

Ved spaltningen af H A/S er det imidlertidig ikke ejerforholdet til driftselskabet D A/S som tillægges vægt ved vurderingen af, hvorvidt der kan gives tilladelse til skattefri spaltning uden vilkår, men som nævnt det personlige ejerforhold til det spaltede selskab, H A/S.

I TfS 1997.940, hvortil der var henvist i anmodningen, blev der således også givet tilladelse med fastsættelse af et tilsvarende vilkår. Endvidere henviste Ligningsrådet til TfS 1998.415, der fastslår, at et spaltningsvilkår om 3 års ejertid ikke kan opretholdes indirekte gennem et holdingselskab.