Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1077

Resumé

Klager – en virksomhed – klagede over Monday Reporter ApS’ forsøg på brug af en muldvarp til et kommende program (Operation X på TV 2).

Pressenævnets formand udtaler:

Da Monday Reporter ApS ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at nævnet efter medieansvarsloven § 43, stk. 1, træffer afgørelser i sager om, ”hvorvidt der er sket en offentliggørelse , der i strid med god presseskik, jf. § 34”. Da der ikke er sket en offentliggørelse, har nævnet på nuværende tidspunkt ikke kompetence til at behandle klagen.

Røsva Skadeservice v/[Person A] har ved advokat Claus Hastrup Knudsen klaget til Pressenævnet over Monday Reporter ApS’ adfærd i forbindelse med produktionen af et kommende program, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Advokat Claus Hastrup Knudsen har til støtte for klagen bl.a. anført, at produktionsselskabet Monday Reporter ApS i forbindelse med udarbejdelse af et kommende program (”Operation X” på TV 2) vedrørende klager har forsøgt på at få ansat en muldvarp/undercover person hos klager. Brug af undercover personer er i strid med god presseskik.

Pressenævnets formand udtaler:

Da Monday Reporter ApS ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at nævnet efter medieansvarsloven § 43, stk. 1, træffer afgørelser i sager om, ”hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der i strid med god presseskik, jf. § 34”. Da der ikke er sket en offentliggørelse, har nævnet på nuværende tidspunkt ikke kompetence til at behandle klagen.

Afgjort den 19. oktober 2010