Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske
dobbeltbeskatningsaftale

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

    § 1. Tillægsaftale af 5. november 1998 til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, kan tiltrædes. Tillægsaftalen er optaget som bilag til denne lov.

    Stk. 2. Tillægsaftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter tillægsaftalens artikel 2.

    § 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    § 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

     

    

 

Givet på Christiansborg slot, den 17. marts 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Ole Stavad


Bilag

Tillægsaftale

til

den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

    Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

    Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

    »Uanset stk. 1 kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på dansk eller grønlandsk skib kun beskattes i den del af riget, hvor den pågældende person er bosat. Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, kan beskattes i den del af riget, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.«

Artikel 2

Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den.

    Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen.

    Stk. 3. Tillægsaftalen finder anvendelse fra 1. januar 1998. Såfremt en person kan dokumentere, at skatten i kildelandet for indkomståret 1998 som følge af denne aftale overstiger skatten i bopælslandet af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, skal kildelandet give et tilsvarende nedslag.

Artikel 3

    Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

    Til bekræftelse heraf har de undertegnede underskrevet denne tillægsaftale.

    Udfærdiget i Nuuk den 5. november1998 i et eksemplar på dansk og et eksemplar på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For det grønlandske landsstyre

Daniel Skifte

For den danske regering

Ole Stavad