Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser efter lov om social pension m.v.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2011 af satser efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2011, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr. 96 af 18. november 2009 om regulering pr. 1. januar 2010 af satser efter lov om social pension m.v.

Pensionsstyrelsen, den 2. november 2010

Jens Brøchner

/ Bent Nielsen


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL
1:
Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL
2:
Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL
3:
Individuel boligstøtte – diverse satser
     
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL
4:
Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
     
Lov om social pension – førtidspension
TABEL
5:
Førtidspension
TABEL
6:
Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL
7:
Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
     
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL
8:
Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL
9:
Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL
10:
Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
TABEL
11:
Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
     
Lov om social pension – folkepension
TABEL
12:
Folkepension
TABEL
13:
Folkepension – varmetillæg
TABEL
14:
Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL
15:
Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL
16:
Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
     
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL
17:
Børnetilskud
TABEL
18:
Børnebidrag

 
Sats-tabeller
   
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
   
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
19.700
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
736.200
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.472.500
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
75,25
 
- varmt vand
23,75
 
- elforbrug
56,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,50
 
- vandafledningsafgift
18,25
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
56,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
28,25
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
28,75
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
78.400
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
11.300
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
5.900
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
139.800
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
36.800
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
14.800
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
41.400
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.100
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.800
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.036
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
23.600
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.020

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
18.400
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
686.900
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.373.900
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
70,25
 
- varmt vand
22,25
 
- elforbrug
53,00
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
11,75
 
- vandafledningsafgift
17,00
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
53,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
26,25
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
27,00
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
73.200
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
10.500
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
130.500
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
34.400
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
22.000
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
38.628
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
24.300
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
12.876
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.832
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
22.000
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
960

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
210.143
-
 
- enkeltværelser
142.607
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
36.800
-
2.
Kompensationsordning1)
162.000
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 1993 2)
212.900
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
11.900
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
1,9
 
- Andre
-
2,0
1)
Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2)
Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3)
Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
4)
Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr. 1671 af 14. december 2006. Satserne fremgår af bekendtgørelse nr. 1224 af 28. oktober 2010 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2011.

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp

 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 215.080
13.064
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 215.080 – 228.522
11.757
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 228.523 – 241.964
10.451
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 241.965 – 255.406
9.143
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 255.407 – 268.848
7.837
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 268.849 – 282.290
6.533
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 282.291 – 295.732
5.226
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 295.733 – 309.174
3.919
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 309.175 – 322.616
2.612
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 322.617 – 336.059
1.306
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
134.422
1)
Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.
 

TABEL 5: Førtidspension

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
199.128
16.594
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
169.260
14.105

TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse

   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
169.260
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
220.500
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
333.300
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
67.800
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
107.500
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
 
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen
4.980
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen
4.236
-

TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP 1)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.836
153
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.672
306
1)
ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
66.624
5.552
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
69.192
5.766
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
33.444
2.787
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
32.400
2.700
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
32.604
2.717
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
44.712
3.726
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
16.944
1.412
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
15.456
1.288
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
32.400
2.700
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
33.852
2.821
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
67.560
5.630
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)
36.756
3.063
13.
Ægteskabstillæg1)
8.832
736
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
75.500
-
1)
Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg

 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
6.600 kr.
4.400 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.601-12.700 kr.)
(4.401-12.700 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(12.701-16.700 kr.)
(12.701-16.700 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(16.701-20.700 kr.)
(16.701-20.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.200
6.200
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
1)
Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.
2)
Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP 1)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.836
153
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.672
306
1)
ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
283.000
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
192.000
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
195.400
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
62.500
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
125.300
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
18.000
-
7.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
35.600
-
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 897 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 445 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)
1.668
-

TABEL 12: Folkepension

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
66.624
5.552
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
69.192
5.766
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
33.444
2.787
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
10.900
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7)
75.500
-

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg

 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 1)1)
6.600 kr.
4.400 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 1) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.601-12.700 kr.)
(4.401-12.700 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(12.701-16.700 kr.)
(12.701-16.700 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(16.701-20.700 kr.)
(16.701-20.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen over to
6.200
6.200
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
1)
Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1438 af 13. december 2006.
2)
Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser

 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.188
99
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.580
215
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.636
303
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.208
434
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.336
278
6.
Opsættelse 1 år
6.660
555
7.
Opsættelse 1 1/2 år
9.996
833
8.
Opsættelse 2 år
13.320
1.110
9.
Opsættelse 2 1/2 år
16.656
1.388
10.
Opsættelse 3 år
19.992
1.666
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.176
598
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
11.976
998
13.
Ægteskabstillæg2)
8.832
736
1)
Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2)
Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
283.000
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til em indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
195.400
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
62.500
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
125.300
-
5.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
18.000
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
35.600
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
18.000
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
35.600
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 897 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 445 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.668
-
17.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 6)
200
-
1)
Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 30.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
65
216
215
215
214
213
212
212
211
210
209
209
208
 
66
207
206
206
205
204
203
203
202
201
200
200
199
 
67
198
197
197
196
195
194
194
193
192
192
191
190
 
68
189
189
188
187
186
186
185
184
184
183
182
181
 
69
181
180
179
178
178
177
176
176
175
174
173
173
 
70
172
171
171
170
169
169
168
167
166
166
165
164
 
71
164
163
162
162
161
160
160
159
158
158
157
156
 
72
155
155
154
153
153
152
151
151
150
149
149
148
 
73
148
147
146
146
145
144
144
143
142
142
141
140
 
74
140
139
138
138
137
137
136
135
135
134
133
133
 
75
132
132
131
130
130
129
129
128
127
127
126
126
 
76
125
124
124
123
123
122
121
121
120
120
119
118
 
77
118
117
117
116
115
115
114
114
113
113
112
112
 
78
111
110
110
109
109
108
108
107
107
106
106
105
 
79
105
104
104
103
102
102
101
101
100
100
99
99
 
80
98
                       
1)
Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2008/2009 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2011. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

TABEL 17: Børnetilskud

   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
4.960
1.240
-
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.052
1.263
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
12.672
3.168
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.644
411
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
25.344
6.336
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.288
822
-
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.176
2.044
-
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
47.092
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
6.508
1.627
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
130.300
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
195.400
-
-

TABEL 18: Børnebidrag

   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)
12.672
6.336
1.056
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)
1.644
822
137
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
725
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.264