Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. oktober 2010 i sag 112.2009

A

Krifa v/faglig konsulent Niels Erik Jakobsen

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Linda Rudolph Greisen, DA og forbundssekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 9. december 1989, og indklagede, B v/ C, der nu er under konkursbehandling, blev den 21. juni 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klager skulle uddannes som vognmaler med uddannelsesperiode fra den 1. august 2006 til den 31. januar 2010.

Denne sag drejer sig om manglende løn og godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

Klager har ved sin organisation, Kristelig Fagbevægelse, ved klageskrift modtaget den 26. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B v/ C tilpligtes at betale til A 39.155,59 kr. Beløbet er sammensat af godtgørelse for tab af uddannelsesgode på 30.000 kr. samt manglende løn, feriegodtgørelse og pension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. oktober 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B v/ C har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A´ s krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B v/ C skal til A betale 39.155,59 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.