Den fulde tekst
L 43
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, ophævelse af flaskehalsbevillingen m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 27/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/10 10 Tillæg A
1.beh 9/11 10 FF
Betænkning 1/12 10 Tillæg B
2.beh 10/12 10 FF
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1596 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Julie Rademacher (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Marianne Jelved (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører mulighed for at sanktionere kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, og som udebliver fra de såkaldte læse- og skrivetest. Jobcentrene vurderer, om den enkelte har behov for at gennemføre en læse- og skrivetest, og en eventuel sanktion betyder, at man trækker i den pågældendes start- eller kontanthjælp for den dag, vedkommende udebliver fra testen.
Derudover afskaffer loven den såkaldte flaskehalsbevilling, som var en særlig statslig bevilling til regionale initiativer, og som skulle forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Bevillingen udgjorde 187,2 mio. kr. i 2011.
Lovforslaget var en del af udmøntningen af aftalen "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed" mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og MF Per Ørum Jørgensen fra den 27. maj 2010. Loven trådte i kraft den 1. januar 2011.
Afstemning:
Vedtaget
62 stemmer for forslaget (V, DF, KF, RV, LA)
46 stemmer imod forslaget (S, SF, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget