Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

(Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 18. august 1998, som ændret ved § 5 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »§ 13 a, stk. 11« til: »§ 13 a, stk. 13«.

2. § 2 b, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Fortjeneste ved afståelse af andelsbeviser m.v. omfattes ikke af stk. 2-4, hvis andelsforeningen er stiftet før den 22. maj 1987 og afståelsen ikke er sket for at undgå beskatning efter stk. 1.«

3. § 2 c, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktier opgøres fortjeneste eller tab som forskellen mellem afståelsessummen og den del af den samlede anskaffelsessum for aktierne i hvert enkelt selskab, der efter en forholdsmæssig fordeling falder på de afståede aktier (realisationsprincippet). Den skattepligtige kan dog i stedet én gang for alle vælge at medregne urealiseret fortjeneste eller tab på beholdningen af aktier til den skattepligtige indkomst (lagerprincippet).«

5. I § 3 indsættes efter stk. 2 som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Såfremt den skattepligtige vælger at anvende realisationsprincippet, finder reglerne i lovens § 6, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. Såfremt den skattepligtige vælger at anvende lagerprincippet, opgøres indkomstårets fortjeneste eller tab som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. For aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. For aktier, som er afstået i indkomstårets løb, anvendes afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets slutning.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

6. I § 13, stk. 1, udgår 3.-5. pkt., og i stedet indsættes:

»Det er en betingelse, at der er opnået tilladelse hertil fra skatteministeren. Skatteministeren kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. Landsskatteretten kan påkende afgørelser efter 3. og 4. pkt. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder tilsvarende anvendelse ved klage til Landsskatteretten.«

7. I § 13, stk. 3, ændres i 1. og 5. pkt. »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

8. I § 13 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Det er en betingelse, at transaktioner som nævnt i stk. 1 og 3 gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag. Ombytning af aktier i skattemæssig henseende kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.«

9. § 13 a, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Skatteministeren yder mod betryggende sikkerhed henstand med betaling af skatter pålignet efter stk. 1.«

10. I § 13 a indsættes som nye stykker:

»Stk. 6. Sikkerhed efter stk. 5 skal stilles over for skatteministeren. Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet. Sikkerhed kan bestå i aktier, børsnoterede obligationer, garanti fra et pengeinstitut eller anden sikkerhed efter skatteministerens bestemmelse. Størrelsen af sikkerheden skal afgøres af skatteministeren. Henstand efter stk. 5 er i øvrigt betinget af, at der ved fraflytning indgives selvangivelse til skattemyndigheden. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstanden blot være indgivet inden denne frist. Henstand er endelig betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse af aktierne indgives selvangivelse af fortjenesten eller tabet på disse. Ønskes der ikke omberegning efter stk. 8, er det en betingelse for henstand, at der indgives meddelelse ved senere hel eller delvis afståelse af aktierne.

    Stk. 7. Indgives selvangivelse eller meddelelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt. Adgangen til omberegning efter stk. 8 bortfalder.«

Stk. 6-11 bliver herefter stk. 8-13.

11. I § 13 a, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

12. I § 13 a, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 8« til: »stk. 10«.

13. I § 13 a, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres »stk. 6 eller 7« til: »stk. 8 eller 9«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 10«.

14. I § 13 a, stk. 11, der bliver stk. 13, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

§ 2

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 12. august 1998, som ændret ved § 10 i lov nr. 910 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, litra e, udgår »og«.

2. I § 3, stk. 1, litra f, ændres »indtægtsnydelser.« til: »indtægtsnydelser og«.

3. I § 3, stk. 1, indsættes som litra g:

»g) Arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og forsikring m.v. afgiftsfrit eller er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller § 12.«

4. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsikring m.v., som ikke er omfattet af stk. 1, litra g, og som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.«

5. I § 13 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en efterlevende ægtefælles overtagelse af aktiver, der hidrører fra den efterlevende ægtefælles andel af fællesboet.«

6. I § 24, stk. 1, indsættes efter »af gaven«: »,medmindre modtager er indkomstskattepligtig heraf.«

7. I § 24, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»Såfremt en gavemodtager ikke er omfattet af § 22 og ikke er indkomstskattepligtig af værdien af brugs- eller indtægtsnydelsen, betales en afgift på 36,25 pct.«

8. § 48, stk. 3, ophæves.

§ 3

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til afgiftsgodtgørelse eller -fritagelse for varer, der erhvervsmæssigt

1) anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet, eller

2) leveres til udlandet.

    Stk. 2. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.

    Stk. 4. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen eller -fritagelsen efter stk. 1-3.«

2. § 20, stk. 2-6, affattes således:

»Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt

1) overføres til en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, eller

2) anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.

    Stk. 5. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelsen eller -godtgørelsen efter stk. 1-4.«

3. I § 26, stk. 1, nr. 3, udgår », § 9, stk. 3, og § 20, stk. 2«.

§ 4

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 28. september 1998, som ændret ved § 9 i lov nr. 910 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) uskiftede boer og dødsboer efter en efterlevende ægtefælle, som skiftes ved den efterlevende ægtefælles død, når den efterlevende ægtefælle har overtaget dødsboet efter førstafdøde ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 2- 4, eller stk. 2, 1. pkt., og ægtefællerne er afgået ved døden i samme indkomstår, jf. § 66 A,«.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

2. I § 3 udgår i nr. 2 »og«, og efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»3) uskiftede boer og dødsboer, som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, jf. dog § 66 A, stk. 2, og«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

3. I § 3, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres »nr. 5« til: »nr. 6«.

4. I § 4 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Skiftes et uskiftet bo og et særbo ved den efterlevende ægtefælles død, finder reglerne i denne lov, der gælder for en afdød gift person, der efterlader sig såvel fælleseje som særeje, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Er begge ægtefæller afgået ved døden samtidig, uden at det kan konstateres, om den ene ægtefælle har overlevet den anden, anses der skattemæssigt at foreligge to dødsboer hvert bestående af afdødes andel af ægtefællernes hidtidige fælleseje og skilsmissesæreje og eventuelle fuldstændige særeje.«

5. I § 5, stk. 1, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.

6. I § 5 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Vælges dødsdagen som skiftemæssig skæringsdag, omfatter dødsboets skattepligt gevinst og tab ved salg og andre afståelser samt ved udlodning uden succession med virkning fra dødsdagen.«

7. I § 6, stk. 3, 1. pkt., ændres »indkomstår« til: »kalenderår«.

8. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Var afdøde gift ved dødsfaldet, og skiftes afdødes andel af fællesboet og afdødes særbo hver for sig, anvendes beløbsgrænserne i stk. 1 for det kalenderår, hvori skæringsdagen for det først skiftede bo ligger, på summen af henholdsvis aktiver og nettoformue i de to boer.«

9. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Dødsboskat efter § 30, stk. 1-4, jf. dog § 72, stk. 4, indgår ikke ved opgørelsen af nettoformuen ved anvendelsen af reglerne i stk. 1, 3 og 4.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

10. I § 9, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 7 O, stk. 3« til: »§ 7 O, stk. 2«.

11. I § 9, stk. 3, ændres »den skattepligtige tidligere« til: »afdøde tidligere«.

12. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »restskatter«: »m.v.«, og efter »§ 61, stk. 3,« indsættes: »og § 61 A,«.

13. I § 13, stk. 7, ændres »§ 5« til: »stk. 5«.

14. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis afdøde anvendte et indkomstår, der udløber inden udgangen af det kalenderår, det træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), gives fradraget dog først med virkning fra begyndelsen af det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket.«

15. § 15, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Der opgøres et beløb, der udgør summen af mellemperiodeskatten som opgjort efter § 14 samt eventuel overført restskat m.v. efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, og § 61 A og med fradrag af eventuelt overført beløb efter kildeskattelovens § 62 C, stk. 2, 2. pkt.

    Stk. 2. Afdødes negative skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 5, der ikke har kunnet modregnes i afdødes slutskat m.v. for årene forud for dødsåret, fremføres til modregning i mellemperiodeskatten m.v. efter stk. 1, i det omfang beløbet kan rummes i mellemperiodeskatten m.v. Et eventuelt overskydende beløb udbetales ikke.

    Stk. 3. I de i §§ 10 og 11 nævnte tilfælde indgår den til det beskattede opsparede overskud svarende virksomhedsskat og den til den beskattede henlæggelse til konjunkturudligning svarende konjunkturudligningsskat ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i stk. 4 og 5.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

16. I § 15, stk. 2 og 3, der bliver henholdsvis stk. 4 og 5, ændres »det i stk. 1 nævnte beløb« til: »det efter stk. 1 og 2 opgjorte beløb«.

17. I § 15, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres to steder »jf. dog § 16« til: »jf. § 16, stk. 2 og 3«.

18. I § 15, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes i 1. pkt. efter »indtjent før dødsfaldet,«: »jf. § 16, stk. 2 og 3,«, og i 3. pkt. ændres »jf. dog § 16« til: »jf. § 16, stk. 2 og 3«.

19. I § 15, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres i 2. pkt. »Stk. 2« til: »Stk. 4«.

20. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 4 og 5«.

21. I § 16, stk. 2, 2. pkt., ændres »modregnes i mellemperiodeskatten, før der foretages en opgørelse efter § 15, stk. 1.« til: »indgår ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 15, stk. 4 og 5.«

22. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Overstiger den indeholdte udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 den i personskattelovens § 8 a, stk. 1, nævnte procent af den samlede aktieindkomst, indgår det overskydende beløb ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 15, stk. 4 og 5. Er aktieindkomsten negativ, indgår hele den indeholdte udbytteskat ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 15, stk. 4 og 5.«

23. I § 17 ændres »§ 92, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.« til: »§ 92, stk. 1, 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse.«

24. I § 18, stk. 2, ændres »§ 15, stk. 2,« til: »§ 15, stk. 4,«.

25. I § 18, stk. 3, ændres »§ 15, stk. 3,« til: »§ 15, stk. 5,«.

26. I § 22, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 7 O, stk. 3« til: »§ 7 O, stk. 2«.

27. I § 27, stk. 3, udgår »eller § 9, stk. 4,«.

28. I § 30, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis afdøde anvendte et indkomstår, der udløber inden udgangen af det kalenderår, det træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), gives fradraget dog først med virkning fra begyndelsen af det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket.«

29. § 30, stk. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Der opgøres et beløb, der udgør summen af dødsboskatten som opgjort efter stk. 1-4 samt eventuel overført restskat m.v. efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, og § 61 A og med fradrag af eventuelt overført beløb efter kildeskattelovens § 62 C, stk. 2, 2. pkt.

    Stk. 6. Afdødes negative skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 5, der ikke har kunnet modregnes i afdødes slutskat m.v. for årene forud for dødsåret, fremføres til modregning i dødsboskatten m.v. opgjort efter stk. 5, i det omfang beløbet kan rummes i dødsboskatten m.v. Et eventuelt overskydende beløb udbetales ikke.

    Stk. 7. I de i §§ 24 og 25 nævnte tilfælde indgår den til det beskattede opsparede overskud svarende virksomhedsskat og den til den beskattede henlæggelse til konjunkturudligning svarende konjunkturudligningsskat ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb som nævnt i stk. 8, 1. pkt.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

30. I § 30, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »jf. dog § 32« til: »jf. § 32, stk. 2 og 3«.

31. I § 30 indsættes efter stk. 8, der bliver stk. 9, som nyt stykke:

»Stk. 10. I det omfang de i stk. 8, 1. pkt., nævnte indkomstskattebeløb ikke kan rummes i den efter stk. 5 og 6 opgjorte dødsboskat m.v., udbetales de til dødsboet.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 11.

32. § 32, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Den udbytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyttet i medfør af kildeskattelovens § 65, indgår ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 30, stk. 8, 1. pkt.«

33. § 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis den indeholdte udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 overstiger den i personskattelovens § 8 a, stk. 1, nævnte procent af den samlede aktieindkomst i bobeskatningsperioden, indgår det overskydende beløb ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 30, stk. 8, 1. pkt. Er aktieindkomsten negativ, indgår hele den indeholdte udbytteskat ved opgørelse af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 30, stk. 8, 1. pkt.«

34. § 51, stk. 1, affattes således:

»I tilfælde, hvor der er ydet henstand med betaling af skatter pålignet efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, kan den efterlevende ægtefælle indtræde i henstandsordningen på de vilkår, der gjaldt for afdøde.«

35. I § 52, stk. 1, ændres »nr. 1, 2, 3 eller 5« til: »nr. 1-4 eller 6«.

36. I § 52, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 16, stk. 2,« til: »§ 15, stk. 4,«.

37. I § 53, stk. 1, ændres »nr. 4« til: »nr. 5«.

38. I § 57, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for boer omfattet af § 54, stk. 5.«

39. I § 58, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 15, stk. 2,« til: »§ 15, stk. 4,«, og i 5. pkt. ændres »§ 15, stk. 3,« til: »§ 15, stk. 5,«.

40. I § 59, stk. 4, udgår »der tilhørte den efterlevende ægtefælle,«.

41. I § 59, stk. 5, indsættes efter »årene forud for dødsåret«: »og for dødsåret«.

42. I § 60, stk. 2, udgår i 1. pkt. », jf. dog § 59, stk. 4«, og som 2. og 3. pkt. indsættes:

»Indkomst i dødsåret, der vedrører en virksomhed som nævnt i § 59, stk. 4, opgøres for begge ægtefæller under ét for hele dødsåret. Indkomsten fordeles forholdsmæssigt mellem ægtefællerne.«

43. I § 61 ændres »kursgevinstlovens § 5, stk. 8« til: »kursgevinstlovens § 22, stk. 4«.

44. I § 63, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ansættelser,«: »idet de kommunale indkomstskatter m.v. beregnes med de procenter, der gælder for den efterlevende ægtefælle.«, og »og den« ændres til: »Den«.

45. § 64, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afdødes negative skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 5, kan, i det omfang den ikke har kunnet modregnes i afdødes slutskat for årene forud for dødsåret eller i slutskatten vedrørende afdødes mellemperiode, overføres til modregning i den efterlevende ægtefælles skat.«

46. § 65, stk. 1, affattes således:

»I tilfælde, hvor der er ydet henstand med betaling af skatter pålignet efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, kan den efterlevende ægtefælle indtræde i henstandsordningen på de vilkår, der gjaldt for afdøde.«

47. Efter § 66 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 10 A

Ægtefællerne dør i samme indkomstår

§ 66 A. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse i forbindelse med indkomstbeskatning ved den efterlevende ægtefælles død af uskiftede boer og dødsboer, når den efterlevende ægtefælle har overtaget dødsboet efter førstafdøde ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, 1. pkt., og ægtefællerne er afgået ved døden i samme indkomstår.

    Stk. 2. Beskatning ved skifte af det uskiftede bo eller af dødsboet efter den sidstafdøde ægtefælle sker efter reglerne i afsnit I, II og V-XI, jf. dog 2.- 6. pkt. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst m.v. for henholdsvis mellemperioden og bobeskatningsperioden medregnes den førstafdøde ægtefælles skattepligtige indkomst m.v. opgjort efter reglerne i afsnit II. Ved opgørelsen af mellemperiodeskatten eller dødsboskatten indrømmes der et yderligere månedligt fradrag i den beregnede skat efter § 14, stk. 2, eller § 30, stk. 3, regnet fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvori den førstafdøde ægtefælle er afgået ved døden. Den førstafdøde ægtefælles negative skat af aktieindkomst efter personskattelovens § 8 a, stk. 5, der ikke har kunnet rummes i slutskatten m.v. for årene forud for dødsåret, medregnes ved anvendelsen af reglerne i § 15, stk. 2, eller § 30, stk. 6. Ved anvendelsen af reglerne i §§ 16 og 32 forhøjes den i personskattelovens § 8 a, stk. 1, nævnte beløbsgrænse til det dobbelte. Foreløbige indkomstskattebeløb, der er betalt af den førstafdøde ægtefælle, godskrives den sidstafdøde ægtefælle ved mellemperiode- eller dødsbobeskatningen.

    Stk. 3. Reglerne i stk. 2, 2. og 4.-6. pkt., finder ikke anvendelse, i det omfang beløbene er anvendt ved skifte af førstafdødes særbo, jf. kapitel 11.

    Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tillige anvendelse ved skifte af uskiftet bo og den sidstafdøde ægtefælles særbo, når det uskiftede bo og særboet undergives en fælles skiftebehandling.

    Stk. 5. Hvis det uskiftede bo eller dødsboet efter den sidstafdøde ægtefælle er sluttet med boudlæg i medfør af § 18 i lov om skifte af dødsboer, gælder reglerne i afsnit IV.«

48. I § 68, stk. 2, ændres »§ 15, stk. 2 og 3,« til: »§ 15, stk. 4 og 5,«.

49. I § 69, stk. 2, ændres »§ 30, stk. 7,« til: »§ 30, stk. 8,«.

50. I § 81, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2-4,« til: »§ 5, stk. 2-5,«.

51. I § 87, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Indsendes opgørelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen i skattekontrollovens § 4, fremrykkes selvangivelsesfristen for såvel afdøde som en eventuelt sambeskattet ægtefælle for indkomståret forud for dødsåret til tidspunktet for indsendelsen af opgørelsen.«

52. I § 87, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »kravet« til: »skattekravet«, og efter »modtagelsen af« indsættes: »såvel selvangivelsen for afdøde og en eventuelt sambeskattet ægtefælle for indkomståret forud for dødsåret som«.

53. I § 87, stk. 3, ændres »§ 6 B, stk. 1« til: »§ 6 C, stk. 1«.

54. I § 87, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Dog omfattes restskatter m.v., der er overført til dødsåret efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, og § 61 A, ikke af et af dødsboet udstedt proklama.«

55. § 89 affattes således:

»§ 89. Skattelovgivningens almindelige regler om forfaldstidspunkt, forrentning, opkrævning og inddrivelse af personskatter finder tilsvarende anvendelse på de skatter, der omhandles i denne lov med de undtagelser, der følger af stk. 2-5.

    Stk. 2. I dødsboer, hvor der foretages afsluttende skatteansættelse af afdødes indkomst i mellemperioden, eller hvor dødsboet beskattes, forfalder mellemperiodeskat og dødsboskat til betaling den 1. i den anden kalendermåned efter udskrivningsdatoen med sidste rettidige betalingsdag den 20. i samme måned.

    Stk. 3. Hvis skifteretten efter § 31, stk. 2, eller § 66, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer har tilladt, at opgørelsen vedrørende nærmere afgrænsede dele af boet foretages efter boets afslutning, opgøres en skat for denne del af boet. Opgøres en restskat, finder fristerne for betaling efter stk. 2 tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. Hvis der er opkrævet for meget i skat, som nævnt i stk. 2 og 3, forrentes den overskydende skat med samme sats som i kildeskattelovens § 63 fra den 1. i den anden kalendermåned efter udskrivningsdatoen for den overskydende skat, hvis tilbagebetaling ikke er sket inden dette tidspunkt.

    Stk. 5. Kildeskattelovens § 59 og kildeskattelovens §§ 61 og 62, for så vidt angår henholdsvis procenttillæg og procentgodtgørelse, finder ikke anvendelse på mellemperiode- og dødsboskat som nævnt i stk. 2-4.«

56. § 92, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommunens andel af indkomstskatter for mellemperioden som nævnt i §§ 12 og 14 samt af dødsboskat som nævnt i § 30, henholdsvis amtskommunens andel af indkomstskat for mellemperioden som nævnt i § 14 samt af dødsboskat som nævnt i § 30 afregnes af staten over for kommunen og amtskommunen på grundlag af de oplysninger, der foreligger 1. maj i året 2 år efter dødsåret. Afregning sker med en tredjedel hver den 1. i månederne oktober, november og december i det pågældende kalenderår. Den 1. maj hvert år sker der desuden en opgørelse af kommunernes og amtskommunernes andele af de beløb af dødsboskatten og mellemperiodeskatten, der som følge af ændringer i skatteansættelser m.v. er ført i tilgang eller til afgang siden forrige afregning. De opgjorte beløb afregnes med en tredjedel hver den 1. i månederne oktober, november og december i det pågældende kalenderår.«

57. I § 93, stk. 2, ændres »kan der fastsættes straf af bøde« til: »kan der fastsættes straf i form af bøde«.

58. I § 96, stk. 2, sidste pkt., indsættes efter »perioden fra«: »begyndelsen af«.

59. I § 96, stk. 4, indsættes efter »boopgørelsen«: », jf. i øvrigt § 5, stk. 5«.

§ 5

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 17. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 10. og sidste pkt., ændres »4., 5. og 6. pkt.« til: »4.-7. pkt.«

2. I § 6, stk. 2, indsættes som sidste pkt.:

»Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.«

3. I § 7, stk. 1, sidste pkt., ændres »4., 5. og 6. pkt.« til: »4.-7. pkt.«

4. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uden for de i stk. 1 anførte tilfælde kan den skattepligtige vælge ikke at medregne fortjeneste, der indvindes ved mageskifte til den skattepligtige indkomst. Det er dog en betingelse, at der er tale om mageskifte af ubebyggede arealer, og at der fra en af parterne ud over arealet ydes et vederlag på højst 10.000 kr. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en enkelt handel indgået mellem to parter. Såfremt den skattepligtige vælger ikke at medregne fortjenesten, jf. 1. pkt., skal anskaffelsessummen for den ejendom, der erhverves ved mageskiftet, ved senere afståelse opgøres, som om ejendommen var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som den ejendom, der afstås ved mageskiftet. Udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der inden mageskiftet er afholdt vedrørende den ved mageskiftet afståede ejendom, tages herved i betragtning i det i § 5, stk. 2, angivne omfang. For ejendomme, der er mageskiftet før den 19. maj 1993, opgøres anskaffelsessummen for den mageskiftede ejendom efter reglerne i § 4, stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter § 4, stk. 3, 4. pkt., opgøres anskaffelsessummen for den mageskiftede ejendom, som om den var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som den i sin tid afståede ejendom ved mageskiftet. Hertil kan lægges udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der er afholdt vedrørende den ved mageskiftet afståede ejendom, og tilsvarende udgifter, der er afholdt på den ved mageskiftet erhvervede ejendom inden den 1. januar 1993. Udgifter som nævnt i § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., medregnes ikke.«

5. I § 7, stk. 3, sidste pkt., ændres »4., 5. og 6. pkt.« til: »4.-7. pkt.«

§ 6

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 20. oktober 1998, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 3 A, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt indskyderen godtgør, at midlerne i den udenlandske fond eller trust anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.«

2. I § 4, stk. 7, ændres »Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »Skatteministeren«.

3. § 4, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Fonde og foreninger, der for et indkomstår har foretaget hensættelser efter stk. 3 eller 7, har efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse adgang til inden for lovens rammer at ændre disse hensættelser for helt eller delvis at udligne den skattemæssige virkning af en ændring af den selvangivne eller ansatte indkomst, jf. dog 4. pkt. Meddelelse herom skal indsendes inden udløbet af fristen for påklage af skatteansættelsen. Får fonden eller foreningen helt eller delvis medhold ved påklage eller sagens indbringelse for domstolene, tilbageføres i samme omfang eventuelle efterfølgende hensættelser, der er foretaget til udligning af den påklagede ændring. 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt ændringen af den selvangivne eller den ansatte indkomst medfører bøde efter skattekontrolloven. Efterfølgende ændring af hensættelser kan i andre tilfælde kun ske med tilladelse af skatteministeren.«

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I den efter § 3 opgjorte indkomst kan de i § 1, nr. 1 og 4, nævnte fonde i stedet for fradrag efter stk. 1 foretage fradrag for andre hensættelser, der sker i henhold til krav herom i kongelig konfirmeret fundats. Det er en betingelse, at formålet med hensættelsen fremgår af fundatsen.«

5. § 15, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. I § 15, stk. 3, nr. 3, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »skatteministeren«.

§ 7

I lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 23. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af frigørelsesværdien i henhold til § 2, stk. 1, indrømmes der et fradrag for værditab på bygninger m.v., der er opstået inden det tidspunkt, der er bestemmende for fastsættelsen af basisbeløbet. Ved værditab forstås den nedgang i eller bortfald af værdi af bygninger, andre anlæg og beplantning m.v., der er indtrådt inden basisvurdering som følge af, at muligheden for ejendommens overgang til anden anvendelse medfører, at den økonomiske forudsætning for den hidtidige anvendelse af bygninger m.v. bortfalder.«

§ 8

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 975 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres i 1. pkt. »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«, og i 2. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

2. I § 4, stk. 1, ændres i 1. pkt. »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«, og i 2. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

3. I § 4, stk. 2, ændres i 1. pkt. »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«, og i 3. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

4. § 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»De i stk. 1-3 nævnte dokumenter og oplysninger indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber.«

5. I § 6, stk. 5, ændres »industriministerens« til: »økonomiministerens«.

6. I § 6, stk. 6, ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

7. I § 8, stk. 6, 4. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

8. § 13, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»De i stk. 1 og 2 nævnte dokumenter og oplysninger indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende foreninger eller selskaber.«

9. I § 13, stk. 4, ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

10. § 14, stk. 1, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5, beskattede gensidige forsikringsforeninger.

5) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattede gensidige forsikringsforeninger.

6) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, beskattede investeringsforeninger.

7) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattede udloddende investeringsforeninger.«

11. § 14, stk. 2, ophæves.

12. I § 15, stk. 1, ændres i 2. pkt. »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«, og i 3. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

13. I § 15, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Landsskatteretten kan påkende afgørelser efter 2. og 3. pkt. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder tilsvarende anvendelse ved klage til Landsskatteretten.«

14. I § 15, stk. 6, 1. og 2. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

15. I § 15 a, stk. 1, ændres i 2. pkt. »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«, og i 3. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

16. I § 15 a, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Landsskatteretten kan påkende afgørelser efter 2. og 3. pkt. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder tilsvarende anvendelse ved klage til Landsskatteretten.«

17. § 15 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse:

1) Ved spaltning af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, beskattede investeringsforeninger, dog under forudsætning af, at den eller de modtagende investeringsforeninger beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a.

2) Ved spaltning af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattede udloddende investeringsforeninger, dog under forudsætning af, at den eller de modtagende investeringsforeninger beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. 6.«

18. I § 15 b, stk. 1, 7. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

19. I § 15 b, stk. 2, 7. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

20. I § 15 b indsættes efter stk. 4 som stk. 5:

»Stk. 5. I forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori spaltningen sker, indsender selskabsdeltagerne i det indskydende selskab en opgørelse af anskaffelsessummen for aktierne i det eller de modtagende selskaber opgjort efter stk. 4. Den skatteansættende myndighed foretager en ansættelse af anskaffelsessummen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

21. I § 15 b, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres i 1. og 2. pkt. »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

22. I § 15 c, stk. 1, ændres i 2. pkt. »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«, og i 3. pkt. ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

23. I § 15 c, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Landsskatteretten kan påkende afgørelser efter 2. og 3. pkt. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder tilsvarende anvendelse ved klage til Landsskatteretten.«

24. I § 15 d, stk. 2, 5. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

25. I § 15 d, stk. 3, 5. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

26. I § 15 d indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. I forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori tilførslen sker, indsender det indskydende selskab en opgørelse af anskaffelsessummen for aktierne i det modtagende selskab opgjort efter stk. 4. Den skatteansættende myndighed foretager en ansættelse af anskaffelsessummen.«

§ 9

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 27. august 1998, foretages følgende ændring:

1. § 4 ophæves.

§ 10

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 67, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

2. I § 67, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 3 og stk. 4« til: »stk. 2 og 3«.

§ 11

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 2. oktober 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 13 E, stk. 5, ændres »45.000 kr.« til: »100.000 kr.«.

§ 12

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret bl. a. ved § 6 i lov nr. 1106 af 29. december 1997 og senest ved § 8 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3, skatteansættes af told- og skatteforvaltningen. Skattestyrelseslovens § 12 A finder tilsvarende anvendelse«.

2. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »ligningsrådet« til: »told- og skatteforvaltningen. Skattestyrelseslovens § 12 A finder tilsvarende anvendelse«.

4. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »ligningsrådet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 3, stk. 2, 1. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Told- og skatteforvaltningen« og »ligningsrådet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »Rådet« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og i 3. pkt. ændres »rådet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

8. I § 4, stk. 2, 3. pkt., § 4, stk. 3, og § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »ligningsrådet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

9. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »Den centrale told- og skatteforvaltning« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

10. I § 9, stk. 1, ændres »ligningsrådet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

11. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om specifikationer i det regnskabsmateriale, som efter skattekontrollovens § 3 skal indsendes som bilag til selvangivelsen.«

12. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »Den centrale told- og skatteforvaltning« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

13. § 12, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 13

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. En skattepligtig, der driver erhvervsmæssig virksomhed, kan vælge at fordele alle sine renteindtægter og renteudgifter over den periode, de vedrører. Valget skal træffes i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det pågældende år. En skattepligtig, der fordeler renteindtægter og renteudgifter over den periode, de vedrører, skal følge samme princip i de efterfølgende år. En skattepligtig, der ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, kan med virkning for ophørsåret eller senere år vælge at overgå til at medtage forfaldne renteindtægter og renteudgifter. Valget skal træffes i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det første år, der berøres af valget.

    Stk. 6. En skattepligtig, der modtager et kapitalbeløb som erstatning for en lidt skade på sin person med tillæg af renter fra skadesbegivenheden og indtil udbetalingen, kan, senest i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for det år, hvori kapitalerstatningen modtages, vælge at fordele renteindtægten over den periode, den vedrører, såfremt skatteansættelsen for de berørte år genoptages.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

2. I § 5 B ændres »§ 5, stk. 6« til: »§ 5, stk. 7«.

3. § 5 E, stk. 4, ophæves.

4. § 5 F, stk. 4, ophæves.

5. § 7 A affattes således:

»§ 7 A. Følgende ydelser, som en arbejdsgiver giver sine ansatte, skal ikke medregnes til den ansattes skattepligtige indkomst:

1) Værdien af den ret, som et selskab giver de ansatte til at tegne aktier eller andelsbeviser i selskabet. Det er en betingelse, at værdien af denne ret ikke overstiger 10 pct. pr. år af den ansattes løn. Det er endvidere en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne m.v. før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Ved senere afståelse anses aktierne m.v. for anskaffet til den pris, som den ansatte har erhvervet dem for. Uanset aktieavancebeskatningslovens bestemmelser anses selskabets øvrige aktionærer ikke for at have afstået tegningsretter til aktier, der tildeles den ansatte efter denne bestemmelse.

2) Værdien af udbytteandele eller lignende, som et selskab udlodder til de ansatte i form af aktier. Indkomstskattefritagelsen omfatter højst en udlodning på 8.000 kr. årligt til hver ansat. Det er endvidere en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne m.v. før 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Det er endvidere en betingelse, at de udloddede aktier har mindst samme stemmeværdi som de aktier i selskabet, der har størst stemmeværdi. Sidstnævnte betingelse gælder dog ikke for selskaber, der står i koncernforbindelse med en fond, jf. aktieselskabslovens § 2, stk. 1 og 2. Selskabet kan ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst fratrække de udloddede udbytteandele som driftsudgift.

3) Værdien af udbytteandele eller lignende, som udloddes i form af obligationer udstedt af arbejdsgiveren. Hvis værdien for en eller flere af de ansatte overstiger 1.800 kr., skal arbejdsgiveren for den ansatte inden udløbet af en af skatteministeren fastsat frist til statskassen indbetale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger 1.800 kr. Det er en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over obligationerne m.v. før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Det er endvidere en betingelse, at værdien af obligationen inklusiv afgift efter 2. pkt. ikke må overstige 10 pct. af den ansattes løn. Virksomheden kan både fradrage værdien af de udloddede obligationer og en eventuel afgift efter 2. pkt. som driftsomkostning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

    Stk. 2. Det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer står åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Det er endvidere en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering. Endvidere kan ordningerne efter stk. 1 omfatte medarbejdere, som er opsagt på erhvervelsestidspunktet på grund af virksomhedens aktivitet, men som forventes genansat (sæsonarbejdere). For ordninger omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, gælder det endvidere, at medarbejderaktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse. Som ansatte i et selskab medregnes også ansatte i dette selskabs datter- og datterdatterselskaber, herunder disses udenlandske filialer.

    Stk. 3. Afhænder et selskab aktier m.v. af dets egen beholdning til de ansatte, skal selskabet opgøre en avance eller et tab svarende til forskellen mellem aktiernes handelsværdi på afhændelsestidspunktet og den kursværdi, hvortil selskabet har erhvervet aktierne, efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

    Stk. 4. Selskabet kan, når det afhænder aktier m.v. af dets egen beholdning til de ansatte, ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst fratrække forskellen mellem handelsværdien på afhændelsestidspunktet og den kursværdi, medarbejderne erhverver aktierne til, som driftsudgift.

    Stk. 5. Af den i stk. 1, nr. 3, omhandlede afgift tilfalder 1/3 den kommune, hvortil den afgiftspligtige svarer kommuneskat efter § 2 i lov om kommunal indkomstskat ved begyndelsen af det kalenderår, hvori udbytteandelen er udredet. Er den afgiftspligtige ikke pligtig at svare kommuneskat som nævnt i 1. pkt., tilfalder andelen af afgiften den kommune, hvori ansættelsen til statsskat finder sted. Den kommunale andel af afgiften afregnes efter lov om kommunal indkomstskat. Ved eventuel nedsættelse af afgiften eller ved delvis uerholdelighed fordeles reduktionen forholdsmæssigt på de statskassen og kommunen tilfaldende andele af afgiften. Afgiftsbeløbet er den ansattes indkomstopgørelse uvedkommende.

    Stk. 6. Det er betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at oplysninger herom forsynet med en attestation fra virksomhedens revisor om rigtigheden af de afgivne oplysninger indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder, hvor selskabet er hjemmehørende, senest den 20. januar i året efter udlodning m.v. efter stk. 1, eller hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

6. § 7 N ophæves.

7. I § 7 O, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

8. I § 7 O, stk. 1, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) Den skattepligtiges indkomst i et indkomstår fra et af den skattepligtige udført opfinderarbejde, arbejde af litterær karakter, skabende kunstnerisk eller videnskabelig karakter, som efter at være nedsat med arbejdsmarkedsbidrag overstiger et sammenligningsbeløb. Arbejdet må ikke være udført i ansættelsesforhold. Indkomsten må ikke hidrøre fra stipendier eller legater. Sammenligningsbeløbet opgøres som 25 pct. af gennemsnittet af den pågældendes indkomst, jf. 6.-10. pkt., i de 3 år, der ligger umiddelbart forud for det år, hvori de i 1. pkt. nævnte indtægter erhverves. Hvis den øvrige indkomst i det år, hvori den i 1. pkt. nævnte indkomst erhverves, er mindre end det anførte gennemsnit, forhøjes sammenligningsbeløbet med forskellen. Indkomsten i hvert af de tre år, der indgår i gennemsnitsberegningen, opgøres som indkomstårets skattepligtige indkomst. Hvis den skattepligtige anvender virksomhedsordningen, forhøjes den skattepligtige indkomst med virksomhedsindkomsten, jf. virksomhedsskattelovens § 6, hvis denne er positiv, eller nedsættes, hvis denne er negativ. Forhøjelsen skal dog ikke ske med virksomhedsindkomst, som i et af de tre år er overført til skattepligtig indkomst. Hvis den skattepligtige foretager henlæggelser til konjunkturudligning, jf. virksomhedsskattelovens § 22 b, forhøjes den skattepligtige indkomst med disse. Forhøjelsen sker dog ikke med henlæggelser, der er hævet i et af de tre år. Den øvrige indkomst i det år, hvori den i 1. pkt. nævnte indkomst erhverves, opgøres uden hensyn til denne indkomst, men i øvrigt på grundlag af den skattepligtige indkomst med regulering for virksomhedsindkomst og henlæggelser til konjunkturudligning.

6) Dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare en forbrydelse, når de pågældende indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv.«

9. § 7 O, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

10. I § 7 O, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »stk.1 og 2« til: »stk. 1«.

11. I § 8 B, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »fra og med dette indkomstår«: », medmindre der er tale om et aktie- eller anpartsselskab«.

12. I § 8 B, stk. 1, 4. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«.

13. § 8 K, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

§ 14

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 23. juli 1997, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 435 af 26. juni 1998 og senest ved § 5 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Det danske afgiftsområde omfatter de danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover.«

2. I § 47, stk. 5, indsættes som 6. pkt.:

»Virksomheder, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret.«

3. I § 52, stk. 1, indsættes efter ordet »salg«: »samt fastsætte begrænsninger for anvendelsen af afregningsbilag«.

§ 15

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 741 af 22. september 1997, som ændret bl.a. ved lov nr. 436 af 26. juni 1998 og senest ved § 9 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, 4. pkt., affattes således:

»Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.«

2. § 2, stk. 1, nr. 11, affattes således:

»11) påhængs- og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport må ikke benyttes til personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse,«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 15, ændres »valutaudlændinge.« til: »valutaudlændinge,«.

4. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 16-19:

»16) køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter,som virksomheden har fremstillet til køretøjer,

17) specialindrettede køretøjer, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testbiler for handicappede,

18) køretøjer midlertidigt indregistreret til brug i forbindelse med arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering,

19) køretøjer, som udelukkende benyttes i lukkede dyreparker med fritgående levende dyr, hvortil publikum har adgang.«

5. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1, nr. 16 og 17.«

6. § 3, stk. 6, ophæves.

7. Som 3. pkt. i § 5, stk. 2, indsættes:

»Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.«

§ 16

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 3, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2 og 3«.

3. § 3, stk. 7, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Et foretagende af den i stk. 1, nr. 4, omhandlede art er undtaget fra skattepligten, uanset at den i bestemmelsen fastsatte begrænsning for anvendelsen af foretagendets indtægter ikke er optaget i dets vedtægter, såfremt det må anses for udelukket at ændre foretagendets vedtægter. Det er en betingelse, at der ved likvidation af foretagendet ikke udloddes mere end den indskudte kapital, og at foretagendet overholder den i stk. 1, nr. 4, fastsatte begrænsning for anvendelse af foretagendets indtægter.«

4. § 10, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 2-4.

5. § 10, stk. 4, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Omlægning af et indkomstår kan kun ske, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår efter reglerne i stk. 1, 6. og 7. pkt., hverken overspringes eller dubleres. Selskabet eller foreningen m.v. skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til de statslige told- og skattemyndigheder. Skatteministeren kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen m.v. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.«

6. § 10, stk. 5, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt en person, et selskab, en forening m.v. eller en kreds af personer, selskaber og foreninger m.v. på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse udøver en bestemmende indflydelse på et selskab eller en forening m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder, hvis der med denne indflydelse er forbundet en væsentlig interesse i dette selskabs eller denne forenings driftsresultat, kræve, at selskabet eller foreningen m.v. omlægger sit indkomstår, således at det bliver sammenfaldende med det, der benyttes af vedkommende personer, selskaber eller foreninger m.v. Afgørelser efter 1. pkt. kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, men ikke til anden administrativ myndighed.«

7. § 36 ophæves.

§ 17

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 5. august 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 6 C, stk. 1, ændres »har været« til: »er eller kan blive«.

§ 18

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 3. juli 1998, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1051 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 3, udgår: »§ 2, stk. 1 og 3, i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og«.

§ 19

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 4. september 1995, som ændret senest ved § 35 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »ligningsrådets« til: »skatteministerens«.

2. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 20

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 16 ophæves.

2. I § 33 a, stk. 1, nr. 3, ændres »afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 15 og 16« til: »afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter § 15«.

3. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 15 eller 16« til: »§ 15«.

§ 21

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, som ændret senest ved § 33 i lov nr. 1223 af 27. december 1996 og § 36 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Det danske toldområde omfatter de danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover.«

§ 22

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 10. september 1996, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 426 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 5, ændres »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«.

§ 23

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. § 50, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 24

I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 25

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2-17.

    Stk. 2. Ansøgning, der inden 1. januar 2000 er indgivet til en myndighed, fra hvilken kompetencen til at give tilladelse eller træffe afgørelse flyttes til en anden myndighed, jf. § 1, nr. 6-8, § 8, nr. 1-3, 6, 7, 9, 12-19 og 21-25, § 13, nr. 12, § 19, nr. 1, og § 22, færdigbehandles af den pågældende myndighed. De regler, der i øvrigt gælder for den modtagende myndigheds tilladelser og afgørelser af den omhandlede art, finder tilsvarende anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2000.

    Stk. 3. § 1, nr. 2 og 3, § 5, § 6, nr. 1, § 12, § 13, nr. 5, 6 og 13, har virkning for erhvervelser, afståelser, indskud, tildelinger henholdsvis udlodninger, der foretages fra og med den 1. januar 2000. Tildelinger og udlodninger, der foretages i de i § 13, nr. 5 og 6, omtalte tilfælde i henhold til en før 1. januar 2000 meddelt godkendelse af en medarbejderordning, er dog omfattet af de hidtil gældende regler. Ophævelsen under § 13, nr. 5, af bestemmelsen i ligningslovens § 7 A, stk. 9, som affattet ved lov nr. 360 af 10. juni 1987 har virkning fra den 1. januar 2000.

    Stk. 4. § 2, nr. 5, har virkning for boer, hvor først afdøde ægtefælle afgår ved døden den 1. januar 2000 eller senere, § 2, nr. 6, har virkning for gaver, der er givet den 1. januar 2000 eller senere, og § 2, nr. 7, har virkning for brugs- eller indtægtsnydelser, der opgives den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 5. § 4, nr. 4, 41 og 45, samt § 11 har virkning fra og med den 1. januar 1997.

    Stk. 6. § 4, nr. 1-3, 8, 9, 12, 14-25, 28-33, 35- 40, 42, 47-49, 51, 52, 54 og 55, samt § 10, nr. 1 og 2, og § 17 har virkning for boer og mellemperioder vedrørende personer, der afgår ved døden den 1. januar 2000 eller senere, på beskatningen af efterlevende ægtefæller og modtagere af udlodning og boudlæg efter personer, der afgår ved døden den 1. januar 2000 eller senere, samt på skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 7. § 4, nr. 27, har virkning fra og med indkomståret 1999.

    Stk. 8. § 4, nr. 10, 26 og 43, samt § 13, nr. 3, 4 og 7-10, har virkning fra og med indkomståret 2000.

    Stk. 9. § 4, nr. 56, har virkning for afregning af mellemperiodeskat og dødsboskat for boer og mellemperioder vedrørende personer, der er afgået ved døden i kalenderåret 1998 eller senere, samt for afregning af dødsboskat ved skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte er indgivet i kalenderåret 1998 eller senere.

    Stk. 10. Reglerne om procenttillæg og procentgodtgørelse i kildeskattelovens §§ 61 og 62 finder ikke anvendelse ved opkrævning eller tilbagebetaling af skat ved mellemperiode- og dødsbobeskatning efter reglerne i dødsboskatteloven, når dødsfaldet er indtrådt i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 31. december 1999, samt på skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 31. december 1999.

    Stk. 11. § 8, nr. 4, 8, 10, 11, 20 og 26, har virkning for fusion, spaltning henholdsvis tilførsel af aktiver, der foretages med fusionsdato, spaltningsdato henholdsvis tilførselsdato den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 12. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 14, nr. 1, og § 21, nr. 1.

    Stk. 13. § 15 har virkning fra og med den 1. januar 2000. Fritagelser udstedt inden den 1. januar 2000 i medfør af registreringsafgiftslovens § 3, stk. 6, som ikke er bortfaldet senest den 31. december 1999, forbliver i kraft for køretøjer, som indehaveren af fritagelsen har registreret inden den 31. december 1999.

    Stk. 14. § 6, nr. 5, og § 16, nr. 4 og 7, har virkning for selskaber m.v., der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere, selskaber m.v., der dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere omlægger indkomståret, og selskaber m.v., der dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet.

    Stk. 15. § 16, nr. 5 og 6, har virkning fra og med dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

    Stk. 16. § 23 finder anvendelse på fonde og foreninger, der oprettes dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere, og fonde og foreninger, som dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere omlægger regnskabsperioden.

    Stk. 17. § 24 finder anvendelse på selskaber, der anmeldes dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere, og selskaber, der anmelder omlægning af regnskabsår dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende eller senere.

§ 26

    Stk. 1. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. § 24 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. marts 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad