Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. oktober 2010 i sag 123.2009

A

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund v/Pernille Meden

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, SAMA og konsulent Marianne Larsen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Mellem klageren, A, født den 26. januar 1992, og indklagede, B v/ C, der nu er under konkursbehandling, blev den 3. oktober 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 1. december 2008 til den 30. november 2012.

Denne sag drejer sig om erstatning for arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen, godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, overtidsbetaling og betaling for ubekvem arbejdstid.

Klager har ved sin organisation, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 10. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B v/ C tilpligtes at betale til A 54.554,43 kr. Påstanden vedrørende erstatning for ophævelsen af uddannelsesaftalen er 30.000 kr. og vedrørende ansættelsesbevisloven 10.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 12. oktober 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Hun har herunder forklaret, at man på mæglingsmødet også var inde på overtid og ubekvem arbejdstid.

B v/ C har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af referat fra mæglingsmøde den 6. august 2009, at der ikke er anført noget om overtid og ubekvem arbejdstid vedrørende de konkrete krav, der er gjort gældende. A ophævede uddannelsesaftalen samme dato.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder, at A har krav på erstatning som påstået for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Endvidere, at hun har krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven efter sagens omstændigheder som påstået skal fastsættes til 10.000 kr., og at kravet vedrørende overtid og ubekvem arbejdstid efter A´s forklaring ligeledes skal tages til følge.

Tre medlemmer udtaler:

Godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven skal efter vores vurdering fastsættes til et mindre beløb. Efter indholdet af mæglingsreferatet må det lægges til grund, at de under denne sag fremsatte krav vedrørende overtid og ubekvem arbejdstid ikke har været forhandlet i det faglige udvalg, hvorfor denne del af A´ s krav må afvises, jf. erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 1 og 2.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter A´ s endelige påstand tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B v/ C skal til A betale 54.554,43 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.