Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. oktober 2010 i sag 08.2010

A

TIB v/ fagligmedarbejder Jan Nielsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Ole Frøstrup, TIB

Mellem klageren, A, født den 21. marts 1989, og indklagede, B, der nu er under konkursbehandling, blev den 26. februar 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 5. januar 2009 til den 30. marts 2012.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og diverse lønkrav.

Klager har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 14. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale til klager 95.599,33 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 14. januar 2010. Kravet er sammensat af 40.000 kr. i godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen, 15.000 kr. svarende til ca. 6 ugers løn vedrørende ansættelsesbevisloven samt krav vedrørende løn, feriefridage, feriepenge, og pension.

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ud for ”Kollektiv overenskomst” er anført ”Nej”.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. oktober 2010.

Klager har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at A, jf. Tvistighedsnævnets praksis, skal tilkendes 30.000 kr. i godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen. Vedrørende ansættelsesbevisloven finder vi, at arbejdsgiveren havde pligt til at oplyse om den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, og vi vil derfor tilkende A en godtgørelse på 10.000 kr. svarende til ca. 4 ugers løn. Da der i øvrigt ikke er indsigelser over for de fremsatte lønkrav mv. på grundlag af TIB-overenskomsten, stemmer vi for at give A medhold i betaling af i alt 80.599,33 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi er enige i at tilkende A 30.000 kr. i godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen. Godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til et mindre beløb, og lønkravet kan alene tages til følge vedrørende minimalløn, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og § 56, hvorefter lønkrav efter TIB-overenskomsten alene kan omfatte minimalløn.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 80.599,33 kr. med tillæg af procesrente fra den14. januar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.