Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. oktober 2010 i sag 16.2010

A

TIB v/ fagligmedarbejder Jan Nielsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Ole Frøstrup, TIB

Mellem klageren, A, født den 3. september 1982, og indklagede, B, blev den 15. november 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klager skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperioden fra den 1. januar 2008 til den 23. september 2011.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og diverse lønkrav.

Klager har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 15. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 88.364,92 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 15. februar 2010. Kravet er sammensat af 40.000 kr. i godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen samt krav vedrørende løn, feriefridage, feriepenge, og pension. Kravet på 40.000 kr. i godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen er begrundet i, at det drejer sig om en voksenelev.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. oktober 2010.

A har ikke givet møde for nævnet. Jan Nielsen, TIB, oplyste, at A var forhindret i at komme, idet han var under behandling på en skadestue. Jan Nielsen bad om, at sagen blev forhandlet, selvom A ikke var til stede. Formanden besluttede under henvisning til, at A måtte antages at have lovligt forfald, at sagen ikke skulle bortfalde, jf. bekendtgørelse for Tvistighedsnævnet § 14, og herefter kunne fremmes.

B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

B ophævede den 18. januar 2010 ensidigt uddannelsesaftalen under henvisning til ophør af firmaet på grund af manglende arbejde. Der blev den 18. februar 2010 afholdt møde i fagkomiteen. I mødereferatet er anført bl.a.:

”Firmaet vedgik at der skyldes løn m.m. for i alt kr. 50347,21

Firmaet erkender at ophævelsen af uddannelsesaftalen er kontraktbrud og er villig til at betale en erstatning på kr. 35000.00.

Skyldige beløb skal være indbetalt til TIB afd.9 den 22.02.2010”

Retsgrundlag

Det anføres i erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 1 og 2:

”En tvistighed mellem en elev og praktikvirksomheden kan alene indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe forlig.

Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås forlig efter stk. 1, kan tvistigheden indbringes for Tvistighedsnævnet, jf. § 64.”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Efter erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 2, om forlig, sammenholdt med formuleringen af mødereferatet fra fagkomiteen for tømrerfaget, finder vi, at Aikke har været afskåret fra at indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, idet det ikke med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at der blev indgået et forlig.

Under henvisning til, at A var voksenelev og havde en 14-dagesløn på godt 8.000 kr., tiltræder vi kravet om godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen på 40.000 kr. Da der i øvrigt ikke er indsigelser over for de fremsatte lønkrav mv. på grundlag af TIB-overenskomsten, stemmer vi for at give A medhold i påstanden om betaling af i alt 88.364,92 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at referatet af mødet i fagkomiteen for tømrerfaget må fortolkes således, at der blev indgået forlig, hvorefter B samlet den 22. februar 2010 skulle indbetale 85.347,21 kr. til A. Da sagen herefter ikke har kunnet indbringes for Tvistighedsnævnet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 2, modsætningsvis, finder vi, at sagen skal afvises.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 88.364,92 kr. med tillæg af procesrente fra den15. februar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.