Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt

§ 1

I bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt af fjervildt, som ændret ved bekendtgørelsen nr. 1209 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Personer, der sætter fjervildt ud i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen, jf. § 32.«

Stk. 3 bliver herefter til stk. 4.

2. I § 32, stk. 2 , ændres »5 år« til: »2 år«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2010.

Fødevarestyrelsen, den 28. oktober 2010

P.V.V.
Jan Mousing

/ Birgitte Beck Jørgensen