Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 741 af 22. september 1997, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 979 af 17. december 1997, § 30 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, lov nr. 436 af 26. juni 1998, bekendtgørelse nr. 996 af 17. december 1998 og § 9 i lov nr. 1056 af 23. december 1998.6)

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

    Stk. 2. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj. Afgiften svares inden et køretøj tages i brug efter reparation eller ombygning.

Afgiftsfritagelse

§ 2.3)  Fritaget for afgift er:

1) køretøjer, der tilhører kongen og dennes ægtefælle, medlemmer af kongehuset, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker,

2) personkøretøjer og varevogne som nævnt i § 5, stk. 1-2, der tilhører og udelukkende anvendes af danske statsinstitutioner, bortset fra køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

3) køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

4) ambulancer og rustvogne, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel,

5) køretøjer, der er omfattet af lov om buskørsel,

6) køretøjer som omhandlet i § 5 a, stk. 1, nr. 2, der

a) tilhører plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, og som eventuelt med reduceret sædetal anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder,

b) er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere,

c) eventuelt med reduceret sædeantal udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer (sygetransportkøretøjer),

d) er specielt indretttet til erhvervsmæssig transport af teater- og orkestergrupper, film- og tv-hold samt deres udstyr. Køretøjerne må ikke anvedes til privat personbefordring,

7) biler med tilladt totalvægt over 4 tons,

a) som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Der må ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring,

b) der er specielt indrettet som bibliotek eller til erhvervsmæssigt formål, f.eks. tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende. Der må ikke med køretøjet befordres personer uden for førerrummet. Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring,

c) der er specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner. Køretøjerne må ikke anvendes til anden privat personbefordring,

8) motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst et sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o.lign.),

9) motorkøretøjer, som hovedsaglig er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab og udelukkende benyttes som trækkraft for køretøjer eller arbejdsredskaber, der ikke omfattes af § 1, eller som er fritaget for afgift. Køretøjerne må ikke benyttes til personbefordring i videre omfang end de i nr. 7 omhandlede motorkøretøjer,

10) motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab og udelukkende benyttes som sådant,

11) påhængs- og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til personbefordring,

12) påhængsvogne, som er indrettet til beboelse og ikke benyttes til personbefordring,

13) eldrevne motorkøretøjer med tilladt totalvægt ikke over 2 tons, som anmeldes til registering efter færdselsloven inden udgangen af år 2000,

14) køretøjer som omhandlet i § 6, stk. 1, nr. 1, som er godkendt til befordring af mindst en person siddende i kørstol. Disse køretøjer kan ikke senere afgiftsberigtiges efter § 6, stk. 1,

15) køretøjer, der efter regler fastsat af skatteministeren udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge.

    Stk. 2. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:

1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,

2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,

3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

    Stk. 3. Et køretøj, som er fritaget for afgift efter stk. 1-2, afgiftsberigtiges efter §§ 4-6, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.

§ 3. Efter regler, som skatteministeren fastsætter, kan de statslige told- og skattemyndigheder tillade, at afgiften af motorkøretøjer, der tilhører udlændinge, og som disse skal benytte her i landet under et tidsbegrænset ophold, men under omstændigheder, der medfører registreringspligt for køretøjerne, betales med 1 pct. af afgiftsbeløbet pr. påbegyndt måned fra og med den måned, hvori registrering skal ske, og til udgangen af den måned, hvori opholdet afsluttes. Overskrider opholdet det tidsrum, der omfattes af tilladelsen, forfalder resten af afgiften.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om fritagelse for afgift af brugte personbiler og motorcykler, der medbringes fra Færøerne ved flytning her til landet.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om afgiftsfri reparation og ombygning af køretøjer samt afgiftsberigtigelse af køretøjer, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet.

    Stk. 4. Efter regler, der fastsættes af skatteministeren efter forhandling med justitsministeren, kan der for nye køretøjer ydes fradrag i afgiften for særligt trafiksikkerhedsfremmende udstyr. Fradragene, der fastsættes for hver udstyrsgenstand, kan tilsammen højst udgøre 3.000 kr. for personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, og § 5 a, stk. 1, nr. 1, og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1, nr. 2, og 1.100 kr. for varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1.

    Stk. 5. De i stk. 4 nævnte fradrag i afgiften er betinget af, at udstyrsgenstandene er monteret af fabrikations- eller importørvirksomheden.

    Stk. 6. Skatteministeren kan fritage for afgift, hvor ganske særlige forhold taler derfor.

Afgiftssatser

§ 4. 1)   4)  5)  Afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser:

1) Motorcykler: 105 pct. af 6.400-11.700 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog stk. 2 og §§ 5, 5 a og 6: 105 pct. af 50.800 kr. og 180 pct. af resten.

    Stk. 2. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

    Stk. 3. Afgiften beregnes for brugte køretøjer af køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med følgende satser:

1) Motorcykler:

Ikke over 1 år: 105 pct. af 5.400-9.900 kr. og 180 pct. af resten.

1-2 år: 105 pct. af 4.700-8.500 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 3.900-7.000 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 3.100-5.600 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år. 105 pct. af 2.300-4.100 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år. 105 pct. af 1.500-2.700 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år. 105 pct. af 700-1.200 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer:

Ikke over 1 år: 105 pct. af 43.200 kr. og 180 pct. af resten.

1-2 år: 105 pct. af 36.800 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 30.500 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 24.200 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 17.800 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 11.500 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 5.100 kr. og 180 pct. af resten.

    Stk. 4. Et brugt køretøjs alder regnes fra første registreringstidspunkt. Hvis et brugt køretøj ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes alderen fra køretøjets fremstillingstidspunkt.

    Stk. 5. De i stk. 1 og 3 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Der tillæges 1,0 procentpoint for hvert finansår. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 1999.

    Stk. 6. For brugte køretøjer med en alder indtil 1 år, jf. stk. 3 og 4, nedsættes den afgiftspligtige værdi efter stk. 3 med 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften, der efter § 3, stk. 4, og med 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi efter § 8, stk. 7, kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt.

§ 5.4) For følgende biler, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør afgiften 0 kr. af de første 12.500 kr. af den afgiftspligtige værdi og 95 pct. af resten:

1) Biler med tilladt totalvægt ikke over 2 t.

2) Biler med tilladt totalvægt over 2 t., men ikke over 4 t, såfremt biler af samme fabriksmærke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars og lign.)

Stk. 2. Biler nævnt i stk. 1 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet af befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel.

    Stk. 3. For andre biler med tilladt totalvægt over 2 t, men ikke over 4 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør afgiften 0 kr. af de første 30.900 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For biler over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 51.500 kr. De i dette stykke nævnte biler må ikke benyttes til personbefordring i videre omfang end de i stk. 1 omhandlede køretøjer.

    Stk. 4. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

    Stk. 5. For biler mellem 2 og 4 t tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende, og anvendes hertil, finder bestemmelserne i stk. 1-4 tilsvarende anvendelse.

    Stk. 6. En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-5, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For de i stk. 1 omhandlede køretøjer nedsættes afgiften med 95 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr., og for de i stk. 3 omhandlede køretøjer nedsættes afgiften med 30 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 30.000 kr. For biler over 3 t kan nedsættelsen dog højst udgøre 50.000 kr. For køretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter bestemmelser i tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

    Stk. 7. De i stk. 1 og 3 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med en decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 1999.

§ 5 a. For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten:

1) køretøjer med en tilladt totalvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse,

2) køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer føreren indbefattet og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser).

    Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

    Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

§ 6.1) For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten:

1) køretøjer, som i henhold til en af kommunalbestyrelsen meddelt bevilling må anvendes til hyrekørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig personbefordring og herudover alene til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, samt til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder,

2) biler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer (sygetransportkøretøjer), jf. dog § 2, stk. 1, nr. 6, litra c.

    Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

    Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

    Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afgift bortfalder dog, for så vidt angår hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt mindst 3 år og mindst 210.000 km eller mindst 2 år og mindst 250.000 km som hyrevogn. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen.

§ 7. (Ophævet).

§ 7 a. (Ophævet).

Afgiftspligtig værdi

§ 8.3) 5) Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis de statslige told- og skattemyndigheder inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 7,5 pct. i forhandleravance. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance, jf. dog § 9, stk. 3 og 4. Såfremt told- og skattemyndighederne konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfaktuering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi i dansk mønt.

    Stk. 3. Til den afgiftspligtige værdi medregnes værdien af alt udstyr, som leveres med køretøjet, eller hvortil køretøjet er indrettet. Der kan dog ses bort fra betalingen for radioapparater, der indgår i handelen, dog højst for et beløb af 1.000 kr. Uden for afgiftsberegningen kan endvidere holdes ekstraudstyr, der leveres af forhandleren i forbindelse med køretøjets salg til bruger og efter særskilt aftale mellem forhandleren og brugeren, dog betinget af, at montering eller udførelse af arbejdet i øvrigt på køretøjet ikke foretages af fabrikations- eller importørvirksomheden. Til den afgiftspligtige værdi medregnes heller ikke betaling for sidevogne, som utvivlsom er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til persontransport.

    Stk. 4. Udgiften til særligt invalideudstyr kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

    Stk. 5. Leverings- og finanseringsomkostninger kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

    Stk. 6. Gebyrer for blyakkumulatorer fastsat af de statslige miljømyndigheder samt merværdiafgift heraf kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi.

    Stk. 7. For nye køretøjer, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr., og for nye biler, der er forsynet med en eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for indtil 4 puder.

    Stk. 8. De i stk. 7 nævnte fradrag i den afgiftspligtige værdi er betinget af, at udstyrsgenstandene er monteret af fabrikations- eller importørvirksomheden.

§ 9.3) 5) Den almindelige pris for et nyt køretøj ved salg til bruger kan anmeldes for de statslige told- og skattemyndigheder af den, som har fastsat prisen. Der kan kun være anmeldt en pris for det samme køretøj. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilket udstyr den anmeldte pris omfatter.

    Stk. 2. Er der anmeldt en pris for et køretøj efter stk. 1, anvendes denne pris som køretøjets afgiftspligtige værdi. Såfremt køretøjet sælges til en højere pris end den, der er anmeldt efter stk. 1, anvendes dog denne salgspris som køretøjets afgiftspligtige værdi. Køretøjet kan ikke afgiftsberigtiges på grundlag af en lavere pris end den anmeldte, medmindre det kan godtgøres, at den lavere pris indeholder de elementer, som efter § 8, stk. 1 og 3, indgår i den afgiftspligtige værdi. Såfremt forhandleravancen nedsættes til under 7,5 pct. forhøjes den afgiftspligtige værdi med 25 pct. af forskellen mellem en beregnet forhandleravance på 7,5 pct. og den faktiske forhandleravance. Forhandlere underretter de statslige told- og skattemyndigheder om afvigelser fra den anmeldte pris.

    Stk. 3. Såfremt udsving i valutakurser medfører, at en anmeldt pris vil indeholde negativ importøravance, skal der ske fornyet anmeldelse. Der ses dog bort fra valutakursudsving, der medfører negativ importøravance i en sammenhængende periode på indtil 3 måneder.

    Stk. 4. Er der ikke over for de statslige told- og skattemyndigheder anmeldt pris for et nyt køretøj, eller er betingelserne efter stk. 2 om afgiftsberigtigelse på grundlag af en lavere pris end den anmeldte ikke opfyldt, fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering af køretøjet, jf. dog stk. 5, og afgiften forhøjes med 500 kr. for motorcykler og 1.000 kr. for biler.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter de statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte den afgiftspligtige værdi af et nyt køretøj på grundlag af oplysninger om køretøjets almindelige pris (listepris) i de tilfælde, hvor der ikke over for de statslige told- og skattemyndigheder er anmeldt en pris. Afgiften forhøjes som anført i stk. 4.

§ 10. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering. Ved vurderingen ansættes køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres. Den afgiftspligtige værdi kan dog ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt.

    Stk. 2. Kan de statslige told- og skattemyndigheder ikke konstatere køretøjets pris som nyt, fastsættes denne pris skønsmæssigt af de i § 13 nævnte vurderingsmænd.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter de statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj på grundlag af oplysninger fra de i § 13 nævnte vurderingsmænd om foretagne vurderinger af tilsvarende køretøjer. Klage over de af de statslige told- og skattemyndigheder trufne afgørelser kan indbringes for vurderingsmændene.

    Stk. 4. Den afgiftspligtige værdi for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, jf. § 4, stk. 3, og fremtræder som ved første registrering, er køretøjets brugsværdi.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Vurdering af et køretøj til afgiftsberigtigelse foretages af vurderingsmænd, der beskikkes af skatteministeren for et tidsrum af 3 år. Vurderingsforretningerne udføres inden for hvert vurderingsdistrikt af 3 vurderingsmænd, hvoraf 1, der skal være teknisk kyndig, og 1, der skal være handelskyndig, udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne af bilejere. Skatteministeren fastsætter antallet af vurderingsdistrikter og reglerne for vurderingsmændenes virksomhed.

    Stk. 2. Køber og sælger samt leverandører af køretøjer eller dele til fremstilling heraf skal efter anmodning fra vurderingsmændene give oplysninger til brug ved vurderingsmændenes fastsættelse af et køretøjs afgiftspligtige værdi.

Registrerede virksomheder

§ 14. Den, som erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer, og den, som anvender sådanne køretøjer til erhvervsmæssig udlejning, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Forinden registrering af virksomheden sker, skal den pågældende stille sikkerhed for skyldige afgifter på mindst 200.000 kr.

    Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen. Registrering af køretøjer efter § 15, stk. 1, jf. § 22, stk. 2, kan dog først finde sted efter 2 måneder.

§ 15.3) De registrerede virksomheder skal svare afgift efter § 4, § 5, stk. 1-5 og § 5 a, stk. 1, af nye køretøjer, som de anmelder eller foranlediger anmeldt til registrering efter færdselsloven, mod fremlæggelse af en erklæring fra virksomheden om køretøjets afgiftsberigtigelse og bevis for virksomhedens registrering, jf. § 22, stk. 2.

    Stk. 2. De registrerede virksomheder skal endvidere svare afgiften af køretøjer, for hvilke de foranlediger, at de statslige told- og skattemyndigheder til brug for registreringen efter færdselsloven udsteder bevis for, at der af hensyn til afgiften efter denne lov intet er til hinder for køretøjets registrering, jf. § 22, stk. 1.

    Stk. 3. For betaling af afgift hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

Afregning af afgifter fra registrerede virksomheder

§ 16. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på en måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive afgiften af de køretøjer, hvoraf de skal svare afgift. De i § 15, stk. 1, omhandlede køretøjer medtages i angivelsen for den måned, i hvilken anmeldelsen til registrering har fundet sted. De i § 15, stk. 2, omhandlede køretøjer medtages i angivelsen for den måned, i hvilken beviset for afgiftsberigtigelsen er udstedt af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Angivelsen, der skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, skal indeholde de til brug for kontrollen nødvendige oplysninger, bl.a. om den afgiftspligtige værdi (for de i § 5 a, stk. 1, nr. 1, omhandlede køretøjer: totalvægt) samt afgift og registreringsnummer for hvert køretøj.

    Stk. 3. Afgives en angivelse ikke rettidigt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 17.3) Afgiften for en måned skal være indbetalt til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den følgende måned.

§ 17 a. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

§ 18.3) Betaler en virksomhed ikke skyldig afgift rettidigt, eller foreligger der for de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at afgiften ikke vil blive betalt rettidigt, kan de statslige told- og skattemyndigheder påbyde virksomheden at afgive den i § 16, stk. 1, omhandlede angivelse for kortere perioder end en måned. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere i sådanne tilfælde pålægge en virksomhed en kortere betalingsfrist end de i § 17 nævnte og kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

    Stk. 2. Betales afgift ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når de statslige told- og skattemyndigheder har fremsat krav herom.

    Stk. 4. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Afregning af afgift fra ikke-registrerede virksomheder m.m.

§ 19. I tilfælde, hvor det ikke efter § 15 påhviler en registreret virksomhed at svare afgift af et køretøj, skal afgiften være betalt til de statslige told- og skattemyndigheder, forinden køretøjet anmeldes til registrering eller anmeldelse af ejerskifte for køretøjet finder sted, jf. dog § 3, stk. 1, eller inden køretøjet tages i brug efter reparation eller ombygning.

    Stk. 2. For betaling af afgift hæfter ejeren eller den, i hvis navn køretøjet registreres.

    Stk. 3. Såfremt et køretøj i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere.

    Stk. 4. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Regnskabsbestemmelser m.v.

§ 20. Registrerede virksomheder skal efter regler fastsat af de statslige told- og skattemyndigheder føre regnskab over indkøb og salg af køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 1.

§ 21. Der skal udfærdiges skriftlig kontrakt ved ethvert salg af nye køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter §§ 4-6. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leveres til køberen, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse for sælger og køber, køretøjets fulde pris og prisen uden afgift efter denne lov. Kontrakten eller en genpart heraf skal bero hos sælgeren i mindst 5 år og skal på begæring af de statslige told- og skattemyndigheder stilles til rådighed for kontrollen. Tilsvarende skriftlig kontrakt skal oprettes vedrørende køretøjer, der sælges efter at være repareret eller ombygget på en måde, som medfører afgiftspligt efter denne lov.

    Stk. 2. Der må ikke oprettes andre kontrakter end den i stk. 1 nævnte vedrørende salg af de pågældende køretøjer, og der må ikke vedrørende køretøjernes omsætning træffes aftaler, der ikke fremgår af denne kontrakt.

Kontrolbestemmelser

§ 22.3) Ved anmeldelse af et køretøj til registrering samt ved anmeldelse af ejerskifte for et køretøj skal der for registreringsmyndigheden fremlægges bevis for, at der af hensyn til afgiften efter denne lov intet er til hinder for køretøjets registrering.

    Stk. 2. Nye køretøjer, der anmeldes eller foranlediges anmeldt til registrering af virksomheder, som er registreret efter § 14, kan dog registreres mod, at virksomheden for registreringsmyndigheden fremlægger erklæring om, at køretøjet skal afgiftsberigtiges efter denne lovs § 4, § 5, stk. 1-5 eller § 5 a, stk. 1, og på nærmere foreskreven måde godtgør, at virksomheden er registreret.

    Stk. 3. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren tillade, at registrering af bestemte grupper af køretøjer, der fritages for afgift efter denne lovs § 2, kan ske uden fremlæggelse af det i stk. 1 omhandlede bevis.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for afgiftsekspeditionen m.v.

§ 23.3) Køretøjer, som er fritaget for afgift i henhold til § 2, stk. 1, nr. 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 14, eller som er berigtiget med afgift efter § 5, stk. 1-5, samt el-drevne varebiler skal forsynes med særlige nummerplader.

    Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at de af § 2, stk. 1, nr. 8 og 15, samt af § 6, stk. 1, omfattede køretøjer skal være mærket på en nærmere angivet måde, således at de tydeligt fremtræder som køretøjer, der er fritaget for afgift eller berigtiget med nedsat afgift.

§ 24. Chassisnummeret på et køretøj må ikke ændres eller fjernes uden anmeldelse for de statslige told- og skattemyndigheder .

§ 25. De statslige told- og skattemyndigheder kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, for så vidt det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Enhver køber og sælger af køretøjer skal efter anmodning give de statslige told- og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn hos registrerede virksomheder samt hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer, og til at efterse køretøjer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. hos disse virksomheder.

    Stk. 3. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1-2 omhandlede eftersyn.

    Stk. 4. Den, der har overtaget sælgerens rettigheder efter en kontrakt vedrørende salg af et nyt køretøj, skal efter anmodning give de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug for kontrollen med beregningen af afgiften af køretøjet.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan hos forsikringsselskaber og automobilværksteder m.m. indhente enhver oplysning, som er nødvendig for kontrollen med de i medfør af § 3, stk. 3, fastsatte regler.

§ 26. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

Straffebestemmelser

§ 27.3) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 9, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 16, stk. 1 og stk. 2, § 19, stk. 1, § 20, § 21, stk. 1 og stk. 2, § 23, stk. 1, § 24, § 25, stk. 1 og stk. 3-5,

3) tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelser efter § 3, stk. 1,

4) anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller anvender et køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, stk. 1-5,§ 5 a, stk. 1, eller § 6, stk. 1, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse,

5) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i medfør af § 18, stk. 1, om angivelse for kortere perioder end en måned,

6) anvender et køretøj, der er afmeldt af motorregisteret efter reglerne i lovens § 7, stk. 1 og 2, og § 7 a.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 28. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagninger i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 29.2)  Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 29 a.2) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om, hvorvidt et køretøj er afgiftspligtigt efter § 1, stk. 2.

2) Spørgsmål om omfanget af en afgiftsfritagelse efter §§ 2 og 3, stk. 1-5.

3) Spørgsmål om afgiftens beregning efter §§ 4-6.

4) Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi efter § 8.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 30.3) Er et køretøj, der efter foretagen reparation eller ombygning ikke kan betragtes som identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. § 29 a, stk. 1, nr. 1, blevet registreret eller omregistreret til ny ejer, uden at afgiften er berigtiget, kan krav om betaling af det afgiftsbeløb, som skulle have været betalt ved første registrering eller første registrering af ejerskifte efter reparationen eller ombygningen, gøres gældende mod den, der har foretaget reparationen eller ombygningen.

    Stk. 2. Er et køretøj, der er indført som brugt, blevet registreret, uden at afgiften er berigtiget, kan krav om betaling af afgiftsbeløbet gøres gældende mod den, som med henblik på køretøjets registrering har afsat køretøjet til den, i hvis navn det første gang er registreret.

    Stk. 3. Der skal betales gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 31.2) (Ophævet).

§ 31 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 31 b. Ubetalte afgifts- og rentebeløb, bøder, der afgøres administrativt, samt gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse. Bøder, der afgøres administrativt, kan inddrives ved udpantning.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. november 1971. Lovens § 33, stk. 3, og § 34 træder dog i kraft den 1. juni 1971.

    Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 33. Der skal ikke svares afgift efter denne lov af køretøjer, som ved lovens ikrafttræden er afgiftsberigtiget efter bestemmelserne i tidligere lovgivning.

    Stk. 2. Har et køretøj været fritaget for afgift eller været berigtiget med nedsat afgift efter bestemmelserne i tidligere lovgivning, og er betingelserne for afgiftsfritagelsen eller afgiftsnedsættelsen ikke længere opfyldt, skal der svares afgift efter denne lov.

    Stk. 3. Motorkøretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter § 5, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. april 1966 eller § 2, stk. 4-5, i lov nr. 197 af 23. maj 1969, kan uden yderligere afgiftsberigtigelse indrettes som personmotorkøretøjer. Køretøjerne kan fortsat anvende gul/sorte nummerplader.

§ 34. (Ophævet).

§ 35. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 14. april 1999

Ole Stavad

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

1) § 4, stk. 6, og § 6, stk. 4, er ændret ved lov nr. 979 af 17. december 1997, der trådte i kraft den 19. december 1997.

2) § 29 og 29 a er indsat og § 31 ophævet ved lov nr. 1098 af 29. december 1997, der trådte i kraft den 1. april 1998.

3) § 2, stk. 1, nr. 6, litra h, § 5, stk. 1, nyt stk. 2, stk. 5-7, § 8, stk. 1, § 9, stk. 2, nyt stk. 3, stk. 4 og 5, § 15, stk. 1, § 17, stk. 2 (ophævet), § 18, stk. 2, 2. pkt., (ophævet), § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, nr. 4, § 30, stk. 1, er ændret ved lov nr. 436 af 26. juni 1998, der trådte i kraft den 1. juli 1998. Der henvises i øvrigt til ikrafttrædelsesbestemmelserne.

4) Beløbsgrænserne i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, § 5, stk. 1 og 3, er ændret ved bekendtgørelse nr. 996 af 17. december 1998, der trådte i kraft den 29. december 1998. Beløbsgrænserne har virkning for køretøjer, der fra og med den 1. januar 1999 anmeldes til registrering.

5) § 4, stk. 6, § 8, stk. 2 (nyt), og stk. 8, § 9, stk. 2, er ændret ved lov nr. 1056 af 23. december 1998, der trådte i kraft den 1. januar 1999.

6) I denne bekendtgørelse er ikke medtaget de ændringer, der er foretaget i registreringsafgiftsloven ved lov nr. 166 af 24. marts 1999, da disse først træder i kraft den 1. januar 2000.