Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om kontrolforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 1. november 2010 om kontrolforanstaltninger. Aftalen træder i kraft samme dag.

Aftalen er udtryk for gældende retspraksis om retningslinjer for indførelse af kontrolforanstaltninger. Herudover indføres der med aftalen en informationspligt for ansættelsesmyndigheden. Informationspligten er beskrevet i aftalens § 4.

Ikrafttræden mv.

Cirkulæret har virkning fra den 1. november 2010.

Personalestyrelsen, den 1. november 2010

Marie Kastrup


Aftale om kontrolforanstaltninger

§ 1. Aftalens område

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

§ 2. Formål

Formålet med denne aftale er at skabe størst mulig tryghed for de ansatte i forbindelse med anvendelse af kontrolforanstaltninger.

Cirkulærebemærkning til § 2

Parterne er enige om følgende kommentar: Bestemmelserne i denne aftale er et supplement til den lovgivningsmæssige regulering. Som eksempler på lovgivning, der også regulerer området kan nævnes regulering af persondata som findes i persondataloven, straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed og overvågning, lov om tv-overvågning mv.

§ 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger

Ansættelsesmyndigheden kan i medfør af ledelsesretten iværksætte kontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål. Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem mål og midler.

Stk. 3. Kontrolforanstaltninger må ikke være krænkende over for de ansatte, og må ikke forvolde de ansatte tab eller nævneværdige ulemper.

Cirkulærebemærkning til § 3

Parterne er enige om følgende kommentar: Bestemmelsen omfatter kontrolforanstaltninger som f.eks. alkoholtest og urinprøver. Bestemmelsen omfatter også iværksættelse af kontrolforanstaltninger i form af overvågning af ansatte, hvor overvågning sker via den ansattes anvendelse af digitale arbejdsredskaber eller via sikkerhedsudstyr hos ansættelsesmyndigheden.

Anvendelse af GPS, logning af internet ved brug af pc, videoovervågning, elektroniske nøglekort mv. er eksempler på digitale arbejdsredskaber/sikkerhedsudstyr, som omfattes af bestemmelsen. Eksemplerne på digitale arbejdsredskaber og sikkerhedsudstyr ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling.

§ 4. Information til de ansatte

Ansættelsesmyndigheden skal senest 6 uger forud for iværksættelse af nye kontrolforanstaltninger, jf. § 3, informere de ansatte.

Stk. 2. Information skal som minimum indeholde oplysninger om ansættelsesmyndighedens overvejelser om de driftsmæssige begrundelser, hvilke oplysninger der tilvejebringes og håndteringen af disse oplysninger.

Stk. 3. Hvis formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes ved en forudgående information, eller tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor, skal ansættelsesmyndigheden informere de ansatte snarest muligt efter iværksættelse af kontrolforanstaltningen samt redegøre for årsagen til, at der ikke kunne ske forudgående information.

Stk. 4. Den enkelte ansatte kan ikke meddele et samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger – hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere tidspunkt.

Cirkulærebemærkning til § 4:

Parterne er enige om følgende kommentar: Bestemmelsen i § 4 er ikke til hinder for, at information om den enkelte ansatte tilvejebragt via digitale arbejdsredskaber/sikkerhedsudstyr kan anvendes, hvor der foreligger begrundet mistanke om misligholdelse eller strafbare forhold.

§ 5. Hjemmearbejdspladser

På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kontrolforanstaltninger, der krænker privatlivets fred.

§ 6. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Aftalen har virkning fra den 1. november 2010 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2011.

   
København, den 1. november 2010
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
CO10, Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Akademikernes Centralorganisation
Erik Jylling
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Marie Kastrup

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 031-10