Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Tilskud til kost og logi

Kapitel 2   Administration og udbetaling til deltageren

Kapitel 3   Oplysningspligt og tilbagebetaling

Kapitel 4   Formkrav og klage

Kapitel 5   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

I medfør af § 22, § 23, stk. 3, og § 24, stk. 2, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til kost og logi

§ 1. En deltager, som opfylder betingelserne i § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som under arbejdsmarkedsuddannelsen eller den individuelle kompetencevurdering er indkvarteret andetsteds end i sin bolig, sin campingvogn eller lignende, har efter ansøgning ret til tilskud til udgiften til kost og logi, jf. § 4, stk. 2. Forudsat, at deltageren har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, udbetales der tilskud for indkvartering mellem undervisningsdage, der følger umiddelbart efter hinanden, jf. dog § 3.

Stk. 2. Hvis deltageren benytter sig af et tilbud om kost og logi fra uddannelsesstedet, modtages tilskuddet dertil af uddannelsesstedet med 450 kr. for hver overnatning, hvor deltageren er indkvarteret som tilbudt. Beløbet reguleres en gang årligt, første gang i 2011, med virkning fra den første mandag i juli måned for pris- og lønudviklingen med 2,0 pct. tillagt den i medfør af lov om en satsregulering fastsatte procent for det pågældende finansår. Det fremkomne beløb afrundes nedad til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

§ 2. Ved indgivelse af ansøgning om tilskud til kost og logi skal deltageren oplyse adressen på den bolig eller de boliger, han råder over. For deltagere med rådighed over mere end én bolig eller med folkeregisteradresse andetsteds betragtes det af disse steder, der er tættest på uddannelsesstedet, som bopæl ved afgørelse efter § 1, stk. 1, 2. pkt. Et sommerhus anses fra og med den 1. oktober til og med den 31. marts ikke som en bolig, deltageren har rådighed over.

Stk. 2. Deltageren skal for så vidt angår indkvartering, der ikke er omfattet af § 1, stk. 2., endvidere dokumentere, dels over hvilken periode indkvarteringen har strakt sig, jf. § 1, stk. 1, og § 4, stk. 2, dels hvilke udgifter til kost og logi, der er udløst af indkvarteringen, herunder af kost på dage, der støder op til de overnatninger, hvor deltageren har været indkvarteret.

§ 3. Til indkvartering af deltagere, der er omfattet af § 1, stk. 1, 1. pkt., kan der undtagelsesvis udbetales tilskud ud over, hvad der følger af § 1, stk. 1, 2. pkt., i det omfang indkvarteringen af tidsmæssige eller andre grunde er rimelig af hensyn til deltagelsen. For så vidt angår en deltager, der i øvrigt opfylder betingelserne i § 1, anses indkvartering, der ikke ligger mellem to undervisningsdage som beskrevet i § 1, stk. 1, 2. pkt., men som vedrører natten før en undervisningsdag, for rimelig af hensyn til deltagelsen, hvis det i betragtning af tidspunktet for undervisningens start ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt for deltageren at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen.

Kapitel 2

Administration og udbetaling til deltageren

§ 4. Deltageren skal senest 4 uger efter uddannelsens sidste dag til uddannelsesstedet indgive ansøgning om tilskud til kost og logi. Uddannelsesstedet administrerer reglerne i denne bekendtgørelse, udbetaler tilskuddet og opbevarer i 4 år notater om grundlaget for afgørelse om tilskud efter § 3.

Stk. 2. Tilskud til udgifter til kost og logi i tilfælde af indkvartering, der ikke omfattes af § 1, stk. 2, udgør indtil 450 kr., der mod dokumentation efter § 2, stk. 2, for hver overnatning, hvor deltageren er indkvarteret, udbetales til deltageren til hel eller delvis dækning af de pågældende udgifter. § 1, stk. 2, 2. – 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse på beløbsgrænsen 450 kr.

Kapitel 3

Oplysningspligt og tilbagebetaling

§ 5. Offentlige myndigheder skal på begæring give Undervisningsministeriet, Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg eller uddannelsesstedet enhver oplysning til brug for administrationen af reglerne efter denne bekendtgørelse.

§ 6. En person, som uberettiget har modtaget tilskud til kost og logi efter denne bekendtgørelse, skal betale beløbet tilbage, hvis den pågældende har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til tilskuddet, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

§ 7. Krav om tilbagebetaling rejses og inddrives af det uddannelsessted, der har ydet tilskud til kost og logi.

§ 8. Beløb, der skal tilbagebetales i henhold til § 6, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter lovgivningen om renter ved forsinket betaling.

Stk. 2. Morarente efter stk. 1 tilfalder staten.

Kapitel 4

Formkrav og klage

§ 9. Følgende afgørelser skal meddeles skriftligt, herunder eventuelt på elektronisk medie, som den pågældende har adgang til:

1) Afgørelser om tilskud til kost og logi efter § 1, § 2 og § 3.

2) Afgørelser om tilbagebetaling efter § 6.

Stk. 2. Et afslag på ydelse og et krav om tilbagebetaling skal være begrundet og indeholde oplysninger om klageadgang.

Stk. 3. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen indgives til det uddannelsessted, der har truffet afgørelsen.

Stk. 4. Uddannelsesstedet afgør inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes, skal den med en udtalelse sendes til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 5. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan se bort fra en overskridelse af klagefristen i stk. 3, når der er en særlig grund hertil.

§ 10. Ankestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011. Bekendtgørelsen har virkning for overnatninger fra og med natten mellem den 1. januar 2011 og den 2. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1254 af 29. december 2003 om tilskud til befordring, kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse ophæves.

Undervisningsministeriet, den 11. november 2010

Tina Nedergaard

/ Jens K. A. Dinesen