Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. november 2010)

Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, afløn-ningspolitik, ophævelse af stemmeretsbegrænsninger, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdi-papirhandler, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, ind-løsning af mønter m.v.)

(Lovforslag nr. L 49)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række initiativer som opfølgning på den finansielle krise. Initiativerne vedrører aflønning, øget gennemsigtighed og rådgivning samt styrket tilsyn og skærpede sanktionsmuligheder.

Forslaget gennemfører reglerne om aflønning, der skal medvirke til at sikre, at finansielle virksomheders aflønning af ledelsen og af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Der fastsættes bl.a. regler, der begrænser brugen af variabel løn.

Der indsættes en bemyndigelse til at fastsætte kompetencekrav til finansielle rådgivere, der yder rådgivning om finansielle produkter.

Finanstilsynet får endvidere hjemmel til at fastsætte regler om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Tidligere har alene penge- og realkreditinstitutter været omfattet af denne pligt.

Der indføres regler i hvidvaskloven om offentliggørelse af væsentlige afgørelser truffet af tilsynsmyndighederne. Herudover indføres regler om, at visse almennyttige organisationer skal registreres hos Finanstilsynet, som fører tilsyn med organisationerne, samt overholde en række krav.

Med lovforslaget indføres en pligt for udsteder til at offentliggøre intern viden, der direkte vedrører udsteders virksomhed, hvis udsteder får viden om eller må anses for at have fået viden om, at den interne viden ikke længere er holdt fortrolig.

Desuden får Finanstilsynet hjemmel til, i nærmere angivne sager, at udstede administrative bødeforelæg. Der kan alene ske udstedelse, hvor overtrædelserne generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål, og hvor sanktionsniveauet ligger fast.

Med henblik på at skabe en øget åbenhed og for at styrke håndhævelsen skal visse afgørelser af væsentlig betydning, truffet i medfør af hvidvaskloven, offentliggøres. Ligeledes skal der ske offentliggørelse af beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning.

Lovforslaget indeholder endelig en række mindre ændringer og ændringer af teknisk karakter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.