Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998

 

§ 1

Følgende cirkulærer ophæves med virkning fra og med indkomståret 1999:

Cirkulære nr. 24 af 16. december 1986 til pensionsbeskatningsloven.

Cirkulære nr. 113 af 18. juni 1990 til skattestyrelsesloven.

Cirkulære nr. 216 af 23. december 1991 om ændring af pensionsbeskatningsloven.

Cirkulære nr. 134 af 29. juli 1992 om kursgevinstloven.

Punkt 5., 5.1. og 5.2. i cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996 om lov om ændring af forskellige skattelove (Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse).

Cirkulære nr. 31 af 22. februar 1996 til fusionsskatteloven.

Cirkulære nr. 71 af 12. april 1996 til skattestyrelsesloven.

Cirkulære nr. 78 af 24. april 1996 om grænsegængere.

Cirkulære nr. 105 af 4. juli 1997 om spaltning, fusion og aktieombytning.

Cirkulære nr. 156 af 25. november 1997 til virksomhedsskatteloven.

Punkt 1.-7. i cirkulære nr. 84 af 15. maj 1998 om transfer pricing regler.

§ 2

Fra og med indkomståret 1999 træder Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning i stedet for de i § 1 nævnte cirkulærer.

 

Skatteministeriet, den 15. april 1999

Peter Loft

/K,-H. Lundolph