Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen)

(Konsekvenser af nye vejledningsregler)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 694 af 25. juni 2009 om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 2 og 4, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, § 6, stk. 2 og 4, og § 7, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, og § 5, stk. 2, 4 og 5, og § 6, stk. 3, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, samt § 12, stk. 5, og § 14, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, fastsættes følgende:«

2. I § 1, stk. 1, ændres »har krav på optagelse« til: »kan optages«, og efter »optagelseskrav« indsættes: », jf. dog § 5, stk. 2, og § 8, stk. 2, hvorefter afgørelsen i visse tilfælde træffes af lederen af en anden institution, som udbyder gymnasial uddannelse, jf. § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse«.

3. I § 1, stk. 2, ændres »opfylder kravene til optagelse« til: »kan optages«.

4. I § 1, stk. 3, ændres i 1. pkt. »har krav på optagelse« til: »kan optages«.

5. § 1, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

6. I overskriften før § 3 indsættes efter »optagelse«: »og optagelse efter ansøgningsfristens udløb«.

7. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ansøgningsfristens udløb«: », herunder ikke søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse«.

8. I § 4, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis den pågældende ansøger er under 18 år, skal institutionens leder dog forinden sikre sig, at vedkommende har en uddannelsesplan, jf. § 20 og § 23, stk. 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.«

9. I § 4, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »resultatet af en«: »faglig test eller en obligatorisk«.

10. I overskriften til kapitel 2 ændres »Krav« til: »Retskrav«.

11. I § 5, stk. 1, ændres »For at få krav på optagelse skal ansøgeren« til: »For at få retskrav på optagelse skal ansøgeren være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Det vil sige, at ansøgeren skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Retskrav på optagelse forudsætter desuden, at ansøgeren skal«.

12. I § 5, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »det vil sige«: »med henblik på påbegyndelse af uddannelsen i«.

13. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Lederen af en institution, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning er anmodet om at foretage en ny vurdering af, om en ansøger er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, skal, hvis lederen vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat, samtidig med denne vurdering afgøre, om ansøgeren opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-5, og dermed har retskrav på optagelse efter dette kapitel, eller om ansøgeren kan optages efter institutionens leders konkrete vurdering af ansøgerens kvalifikationer, jf. § 15.«

14. § 6 affattes således:

»§ 6. For en ansøger, som søger om optagelse efter 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, er det ud over betingelserne i § 5 tillige en betingelse for at have retskrav på optagelse, at ansøgeren i 10. klasse har modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter har aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasse prøver i disse fag. En ansøger, der vælger at aflægge 10.-klasse prøver i disse fag, skal for at have retskrav aflægge både de mundtlige og de skriftlige prøver.«

15. I overskriften til kapitel 3 ændres »Krav« til: »Retskrav«.

16. I § 7, stk. 1, ændres »krav« til: »retskrav«.

17. I § 8, stk. 1, ændres »Ansøgeren skal« til: »Ansøgeren skal være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Det vil sige, at ansøgeren skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Retskrav på optagelse forudsætter desuden, at ansøgeren skal«.

18. I § 8, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »det vil sige«: »med henblik på påbegyndelse af uddannelsen i«.

19. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Lederen af en institution, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning er anmodet om at foretage en ny vurdering af, om en ansøger er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, skal, hvis lederen vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat, samtidig med denne vurdering afgøre, om ansøgeren opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-6, og dermed har retskrav på optagelse efter dette kapitel, eller om ansøgeren kan optages efter institutionens leders konkrete vurdering af ansøgerens kvalifikationer, jf. § 15.«

20. § 9, stk. 2, ophæves.

21. I § 10, stk. 5, ændres »§§ 5-12« til: »§ 5 og § 8«, og »optagelsesprøve« ændres til: »faglig test«.

22. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Optagelse efter konkret vurdering, herunder obligatoriske optagelsesprøver«

23. I § 15, stk. 1, ændres »1-14« til: »5-12«, og »optagelsesprøve, jf. dog stk. 2-4« ændres til: »faglig test i ét eller flere fag, jf. dog stk. 2-3«.

24. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »de treårige uddannelser til stx, herunder pre-IB, hhx og htx skal altid til optagelsesprøve« til: »uddannelserne til stx, hhx og htx skal til optagelsesprøve efter §§ 16 og 17«.

25. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »skal altid til optagelsesprøve« til: »skal til optagelsesprøve efter §§ 16-17«.

26. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En ansøger, der har søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, og som optages på baggrund af reglerne om retskrav, jf. kapitel 2 eller 3, skal i det skriftlige svar, der er omtalt i § 22 i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, informeres om, at retskravet bortfalder, hvis ansøgeren alligevel ikke aflægger de krævede prøver. En ansøger, der på grund af dokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de krævede prøver, skal ikke af denne grund til obligatorisk optagelsesprøve, men skal i stedet aflægge den eller de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver.«

27. § 15, stk. 4, ophæves.

28. I § 16, stk. 1, ændres »Optagelsesprøve, både den eventuelle optagelsesprøve for ansøgere, der er indstillet til optagelsesprøve, og den« til: »Den«.

29. I § 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Institutionen skal på sin hjemmeside give en generel information om indhold og tilrettelæggelse af optagelsesprøven.«

30. I § 16, stk. 2, ændres »optagelsesprøven« til: »den obligatoriske optagelsesprøve«.

31. § 17, stk. 1, affattes således:

»Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden i relevante fag på tilsvarende måde som de prøver, jf. § 5, § 8 og § 9, som optagelsesprøven træder i stedet for.«

32. I § 17, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »3«: »-4«.

33. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ansøgere til uddannelserne til stx, hhx og htx skal aflægge alle delprøverne, jf. stk. 2, på folkeskolens afgangsprøves niveau. Ansøgere til det toårige hf skal aflægge delprøverne i dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog og fysik/kemi kan aflægges på folkeskolens afgangsprøves niveau. Hf-ansøgere, der skal aflægge obligatorisk optagelsesprøve, skal dog ikke aflægge delprøve i de fag, de samme år i forvejen har aflagt prøve i.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

34. I § 17, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »i stx«: »eller htx«, og »almindelige« ændres til: »obligatoriske«.

35. I § 20, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis den pågældende ansøger er under 18 år, skal institutionens leder dog forinden sikre sig, at vedkommende har en uddannelsesplan, jf. § 20 og § 23, stk. 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.«

36. I § 29, stk. 1, ændres »treårige uddannelse til stx, herunder pre-IB, hhx eller htx« til: »uddannelse til stx, hhx eller htx«.

37. I § 37, stk. 1. ændres »af, om en ansøger har krav på optagelse« til: »om afslag på optagelse«.

38. Bilag 1 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Undervisningsministeriet, den 8. november 2010

P.M.V.
Jarl Damgaard
Afdelingschef

/ Mads Bentzen