Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret ved bl.a. § 2 i lov nr. 1104 af 29. december1997, § 1 i lov nr. 427 af 26. juni 1998 og senest ved § 3 i lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 H, stk. 2, 1. pkt., ændres »Planlægningsrådet for Forskning« til: »Danmarks Forskningsråd«.

2. I § 9 C, stk. 4, 4. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

3. I § 13, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »modtagerens skattepligtige indkomst«: », jf. dog § 30«.

4. § 30 affattes således:

»§ 30. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke ydelser, som afholdes af arbejdsgiveren til medarbejderens alkoholafvænning. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes heller ikke den rentefordel, som en medarbejder måtte opnå ved, at arbejdsgiveren yder denne et lån til dækning af udgifterne ved alkoholafvænning. Såfremt arbejdsgiveren har valgt at tegne en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med medarbejderens alkoholafvænning, medregnes tilsvarende ikke forsikringspræmien hertil.

Stk. 2. Det er en betingelse for skattefriheden efter stk. 1, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for alkoholafvænningsbehandling. Det er endvidere en betingelse, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en af arbejdsgiveren tegnet forsikring omfatter samtlige virksomhedens medarbejdere.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for ydelser til alkoholafvænning, som gives til personer som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt samt til personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser. Stk. 1 og 2 gælder ligeledes for ydelser til alkoholafvænning, som gives til medlemmer af en fagforening, pensionskasse eller lignende.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 3 og 4, har virkning fra og med indkomståret 1999.

Givet på Amalienborg, den 14. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad