Den fulde tekst
L 52
Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 10/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/11 10 Tillæg A
1.beh 16/11 10 FF
Betænkning 1/12 10 Tillæg B
2.beh 10/12 10 FF
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1593 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Julie Rademacher (S), Ib Poulsen (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Erikanell Asmuss Lorentsen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en 2-årig forsøgsordning med en jobpræmie til enlige forsørgere, der kommer i arbejde efter at have været langvarigt ledige. Forsøget omfatter personer, der pr. 2. august 2010 opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde fået udbetalt offentlige forsørgelsesydelser i 47 uger inden for det sidste år. Jobpræmien udgør 4 pct. af den pågældendes arbejdsindkomst, dog højst 600 kr. om måneden. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie. Lovforslaget var et led i regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) samlede indsats for at modvirke langtidsledighed. Loven trådte i kraft den 24. december 2010, dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, UFG)
1 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget