Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
tillægsaftale af 5. november 1998
til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

 

 

Den 5. november 1998 er i Nuuk underskrevet en tillægsaftale til aftalen af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. Tillægsaftalen indeholder ændringer af dobbeltbeskatningsaftalen, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 som ændret senest ved tillægsaftale af 31. august 1997, jf.bekendtgørelse nr. 152 af 23. februar 1998.

Tillægsaftalen har følgende ordlyd:

Tillægsaftale
til
den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Artikel 15, stk. 2 affattes således:

»Uanset stk. 1 kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på dansk eller grønlandsk skib kun beskattes i den del af riget, hvor den pågældende person er bosat. Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, kan beskattes i den del af riget, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.«

Artikel 2

Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den.

    Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen.

    Stk. 3. Tillægsaftalen finder anvendelse fra 1. januar 1998. Såfremt en person kan dokumentere, at skatten i kildelandet for indkomståret 1998 som følge af denne aftale overstiger skatten i bopælslandet af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, skal kildelandet give et tilsvarende nedslag.

Artikel 3

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede underskrevet denne tillægsaftale.

Udfærdiget i Nuuk den 5. november 1998 i et eksemplar på dansk og et eksemplar på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For det grønlandske landsstyre

Daniel Skifte

For den danske regering

Ole Stavad

Aftalen trådte i medfør af artikel 2, stk. 2, i kraft den 4. marts 1999.

 

Skatteministeriet, den 3. maj 1999

Ole Stavad