Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0062
 
32009L0145
 
Links til øvrige EU dokumenter
31994R2100
 
32009R0637
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plantesortsnavne1)

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2, og § 4, stk. 2 og 3, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, § 11, stk. 4, og § 26, stk. 3-4, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 2009, samt efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Den, der efter lov om plantenyheder har anmeldt en sort til optagelse i Plantenyhedsregisteret, skal snarest muligt og senest tre måneder efter en anmodning herom fra Plantenyhedsnævnet fremsende et forslag til sortsnavn, der opfylder betingelserne i § 2 for godkendelse.

Stk. 2. Den, der efter bekendtgørelse om en sortsliste over landbrugsplante- og grønsagsarter har anmeldt en sort til optagelse på sortslisten skal snarest muligt og senest tre måneder efter en anmodning herom fra Plantedirektoratet fremsende et forslag til sortsnavn, der opfylder betingelserne i § 2 for godkendelse.

Stk. 3. For så vidt angår bevaringssorter og hobbysorter skal det historisk kendte sortsnavn fremsendes til Plantedirektoratet til registrering senest i forbindelse med anmeldelse om optagelse på sortsliste. Plantedirektoratet kan registrere mere end én betegnelse for en sort, hvis alle de pågældende betegnelser er historisk kendte.

§ 2. Sortsnavnet skal være egnet som generisk betegnelse for sorten og som identifikation af denne.

Stk. 2. En sortsbetegnelse er egnet, hvis den opfylder betingelserne i Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse, artikel 63, og i kommissionsforordning (EF) nr. 637/2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter.

§ 3. Forslag til sortsnavn kan afvises,

1) hvis navnet ikke opfylder betingelserne i § 2,

2) hvis en medlemsstat af Den Internationale Konvention om Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) meddeler, at navnet ikke vil kunne godkendes i denne stat, og,

3) for så vidt angår udenlandske sorter, hvis navnet er beskyttet her i landet efter anden lovgivning.

Stk. 2. Afvises et forslag til sortsnavn, kan anmelderen foreslå et nyt navn inden for en frist på tre måneder.

§ 4. Finder Plantenyhedsnævnet eller Plantedirektoratet, at det foreslåede sortsnavn opfylder betingelserne for godkendelse i § 2, godkendes og registreres navnet og offentliggøres i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«, senest i forbindelse med meddelelsen om registreringen af sorten.

§ 5. Viser det sig efterfølgende, at sortsnavnet ikke opfylder betingelserne for godkendelse i § 2, kan godkendelsen tilbagekaldes, og det kan pålægges anmelderen inden for en frist på tre måneder at foreslå et nyt navn, der opfylder disse betingelser.

Stk. 2. I en overgangsperiode fastsat af Plantenyhedsnævnet eller Plantedirektoratet kan det oprindelige navn benyttes som supplerende betegnelse sammen med det godkendte, nye sortsnavn. Efter udløbet af overgangsperioden må det oprindelige sortsnavn ikke benyttes.

§ 6. Sortsnavnet skal anvendes ved salg, markedsføring eller anden omtale af sorten, også efter at registreringen af sorten er slettet. Ved salg skal sortsnavnet være angivet tydeligt og let læseligt.

Stk. 2. Anvendes et varemærke, firmanavn eller lignende tillægsbetegnelse i forbindelse med sortsnavnet, skal sortsnavnet anføres, så det er let genkendeligt som sortsnavn. Tillægsbetegnelsen skal være anmeldt til Plantenyhedsnævnet eller Plantedirektoratet.

§ 7. Overtrædelse af § 5, stk. 2, 2. pkt., og § 6 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 854 af 4. december 1998 om plantesortsnavne ophæves.

Plantedirektoratet, den 15. december 2010

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF (EUT 2008, L. 162, s. 13), og dele af Kommissionens direktiv 2009/145/EF (EUT 2009, L 312, s. 44).