Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0096
 
32002L0053
 
32002L0055
 
32008L0062
 
32009L0145
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anmeldelse af sortslisteoptagelser

Kapitel 2   Optagelse på sortsliste

Kapitel 3   Afprøvning af sorter

Kapitel 4   Vedligeholdelsesavl

Kapitel 5   Ophør af sortslistegodkendelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)1)

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Anmeldelse af sortslisteoptagelser

§ 1. Anmeldelse af en sort af frø af arter, der er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø eller grønsagsfrø, og læggekartofler, jf. bekendtgørelse om avl mv. af kartofler, til optagelse på sortslisten skal indgives til Plantedirektoratet, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør, på en blanket, der fås hos Plantedirektoratet eller på www.pdir.fvm.dk.

Stk. 2. Anmeldelse kan indgives af den eller dem, der er ansvarlig for vedligeholdelse af sorten (vedligeholderen), eller af en repræsentant for denne.

Stk. 3. Plantedirektoratet offentliggør fristerne for indgivelse af anmeldelse til sortslisteoptagelser og for indsendelse af afprøvningsmateriale i oktober i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«.

Kapitel 2

Optagelse på sortsliste

§ 2. Plantedirektoratet optager en sort på sortslisten, hvis det på grundlag af en officiel afprøvning, herunder især ved prøvedyrkning, kan konstateres,

1) at sorten er

a) selvstændig, hvorved forstås, at sorten uanset udgangsmaterialets kunstige eller naturlige oprindelse ved et eller flere kendetegn, der kan erkendes og beskrives præcist, tydeligt adskiller sig fra enhver anden sort, der er kendt her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union,

b) tilstrækkeligt ensartet, hvorved forstås, at sorten under hensyntagen til artens formeringsmåde består af planter, der bortset fra enkelte undtagelser ligner hinanden eller genetisk er identiske med hensyn til de kendetegn, der benyttes ved undersøgelsen af, om sorten er ensartet, og

c) stabil, hvorved forstås, at sorten efter gentagne formeringer eller, hvis sortsejeren har fastlagt en særlig formeringscyklus, efter afslutningen af hver cyklus stadig i sine væsentlige kendetegn er i overensstemmelse med sortsbeskrivelsen, og

d) har en tilfredsstillendedyrknings- og nytteværdi, hvorved forstås, at sorten i forhold til andre sorter, der er optaget på sortslisten, ved sine egenskaber frembyder en forbedring i dyrkningen eller i udnyttelse af afgrøden og af de produkter, der fremstilles heraf, i hvert fald i en bestemt egn. Enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber, og

2) at anmelderens forslag til sortsnavn er godkendt efter bekendtgørelse om plantesortsnavne.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, litra d, gælder ikke for

1) sorter af græsser til andet end foderbrug,

2) sorter af grønsagsarter, bortset fra cikorierod,

3) sorter, herunder indavlede linjer og hybrider, der alene skal anvendes som komponenter for hybridsorter, der opfylder kriterierne for optagelse på sortsliste.

Særligt om sortslisteoptagelse af bevaringssorter og hobbysorter

§ 3. Med henblik på in situ-bevarelse og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer kan Plantedirektoratet godkende landracer eller sorter af landbrugsarter og grønsagsarter, hvis oprindelsesregion omfatter Danmark, til optagelse på sortslisten som bevaringssort. Danmark betragtes som én samlet region.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan godkende sorter af grønsagsarter uden egentlig kommerciel produktionsværdi, der er udviklet med henblik på dyrkning under særlige landbrugstekniske, klimatiske eller jordbundsmæssige forhold, til optagelse på sortslisten som hobbysort.

§ 4. Anmeldelse af en landrace eller sort af landbrugsarter og grønsagsarter, jf. § 1, stk. 1, til optagelse på sortslisten som bevaringssort eller hobbysort skal der, udover afprøvningsmateriale, til brug for identitetskontrol vedlægges:

1) beskrivelse af sortens markante karakteristika, og dens betegnelse (sortsnavn),

2) eventuelle resultater af uofficielle analyser, som anmelder er i besiddelse af,

3) oplysninger om praktisk erfaring med dyrkning, opformering og anvendelse af sorten, og

4) oplysninger om sorten fra institutioner med ansvar for de plantegenetiske ressourcer.

Stk. 2. I forbindelse med anmeldelse af en bevaringssort skal der udover oplysningerne i stk. 1, vedlægges oplysninger om sortens oprindelsesregion.

Stk. 3. I forbindelse med anmeldelse af en hobbysort skal der udover oplysningerne i stk. 1, vedlægges dokumentation for, at sorten er uden egentlig produktionsværdi, og at sorten er udviklet med henblik på dyrkning under særlige landbrugstekniske, klimatiske eller jordbundsmæssige forhold.

§ 5. Sorter godkendes og optages på sortsliste som »bevaringssort«, hvis Plantedirektoratet efter et konkret skøn vurderer, at sorten,

1) er interessant med henblik på bevarelse af plantegenetiske ressourcer og

2) på basis af identitetskontrollen i tilstrækkelig grad opfylder kravene i § 2, stk. 1, nr. 1, litra a-c.

Stk. 2. For så vidt angår sorter af grønsagsarter, optages disse på sortslisten, jf. stk. 1, med betegnelsen:

1) »bevaringssort, hvis frø certificeres i overensstemmelse med artikel 10 i Kommissionens direktiv 2009/145/EF eller kontrolleres i overensstemmelse med artikel 10 i direktivet«, eller

2) »bevaringssort, hvis frø kontrolleres i overensstemmelse med artikel 11 i Kommissionens direktiv 2009/145/EF«.

§ 6. Sorter godkendes og optages på sortsliste som »hobbysort«, hvis Plantedirektoratet efter et konkret skøn vurderer, at sorten,

1) er uden egentlig produktionsværdi og

2) udviklet med henblik på dyrkning under særlige landbrugstekniske, klimatiske eller jordbrugsmæssige forhold og

3) på basis af identitetskontrollen i tilstrækkelig grad opfylder kravene i § 2, stk. 1, nr. 1, litra a-c.

Stk. 2. Hobbysorter optages på sortslisten med betegnelsen »sort, der er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, hvis frø kontrolleres i overensstemmelse med artikel 26 i direktiv 2009/145/EF«.

§ 7. Plantedirektoratet kan ikke godkende en sort som bevaringssort eller hobbysort, hvis:

1) Sorten i forvejen er opført på EF´s fælles sortsliste over landbrugsplantearter eller grønsagsarter som en anden slags sort end en bevaringssort eller hobbysort, eller

2) Sorten er slettet af EF´s fælles sortsliste inden for de seneste 2 år, eller inden for 2 år efter udløbet af den frist for certificering og handel der eventuelt er indrømmet i henhold til § 14, eller

3) Sorten er beskyttet af en national sortsbeskyttelse eller af en EF- sortsbeskyttelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 eller der er en ansøgning om en sådan sortsbeskyttelse under behandling.

Særlige begrænsninger

§ 8. Plantedirektoratet kan kun optage en genetisk modificeret sort på sortslisten, hvis den er godkendt til dyrkning i Den Europæiske Union.

Stk. 2. Er materiale af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevarer, jf. artikel 3, eller som et foderstof, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, optages sorten først på sortslisten, når den er blevet tilladt i henhold til nævnte forordning.

§ 9. Plantedirektoratet kan afvise at optage en sort på sortslisten, hvis dyrkningen af sorten kan medføre risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed eller miljøet.

Kapitel 3

Afprøvning af sorter

Underretning om afprøvningsresultater m.v.

§ 10. Plantedirektoratet underretter hvert år anmelderne om resultaterne af den officielle værdiafprøvning og offentliggør afprøvningsresultaterne. Efter anmodning fra en anmelder kan Plantedirektoratet undlade at offentliggøre foreløbige afprøvningsresultater, der herefter ikke må gengives i henvendelser til en kundekreds.

Undladelse eller afkortning af afprøvning

§ 11. Plantedirektoratet kan undlade eller afkorte afprøvningen af en anmeldt sort, for så vidt angår de egenskaber, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, litra a-c, i det omfang, der foreligger resultater fra en officiel afprøvning i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union. Plantedirektoratet kan endvidere afkorte afprøvningen, hvis der er tale om en bevaringssort.

Stk. 2. For så vidt angår afprøvningen for dyrknings- og nytteværdi, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, litra d, kan Plantedirektoratet benytte resultater fra officielt anerkendte undersøgelser i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, dog ikke resultater fra dyrkningsundersøgelser.

Kapitel 4

Vedligeholdelsesavl

§ 12. Vedligeholderen skal

1) sikre ved et systematisk tilrettelagt avlsarbejde (vedligeholdelsesavl), at der til stadighed foreligger formeringsmateriale af sorten, der svarer til oplysningerne i sortsarkivet om den godkendte sort,

2) føre og opbevare optegnelser om formering af sorten til brug ved kontrol af vedligeholdelsen, herunder optegnelser om generationerne forud for basismaterialet, og

3) efter anmodning stille prøver af frø eller læggemateriale af sorten til rådighed for Plantedirektoratet til efterkontrol.

Stk. 2. Vedligeholdelsesavl kan gennemføres i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union og i stater, hvis kontrol er ligestillet hermed.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, 2. led, og stk. 2 gælder ikke for bevaringssorter, der alene har oprindelsesregion i Danmark.

Kapitel 5

Ophør af sortslistegodkendelse

§ 13. Godkendelsen af en sort gælder til udløbet af det 10. kalenderår efter godkendelsesåret.

Stk. 2. Godkendelsen af en sort kan forlænges for ti år ad gangen, hvis betydningen af at opretholde dyrkningen af sorten berettiger hertil, og vedligeholderen eller dennes repræsentant, jf. § 1, stk. 1, kan dokumentere, at sorten

1) stadig overholder betingelserne for godkendelse, jf. kapitel 2, og

2) er vedligeholdt efter bestemmelserne i § 12.

Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af godkendelsen skal indgives skriftligt til Plantedirektoratet senest to år før godkendelsen udløber. Ansøgning kan kun indgives af vedligeholderen eller dennes repræsentant, jf. § 1, stk. 1. Er behandlingen af ansøgningen ikke afsluttet, inden godkendelsen udløber, forlænges godkendelsen, til sagen er afsluttet.

§ 14. Avlen på en godkendt sort kan certificeres, henholdsvis kontrolleres som standardfrø og sælges indtil den 30. juni i det tredje år efter udløbet af godkendelsen. Ønsker vedligeholderen ikke at udnytte denne mulighed, skal dette meddeles Plantedirektoratet senest ved udløbet af godkendelsen.

§ 15. Plantedirektoratet tilbagekalder sorten fra sortslisten,

1) hvis det viser sig, at sorten ikke var selvstændig, da den blev godkendt, medmindre sorten nu opfylder dette krav,

2) hvis det viser sig, at sorten ikke længere er ensartet og stabil, eller

3) hvis vedligeholderen anmoder herom,

4) hvis det konstaterer,

a) at vedligeholderen ikke vedligeholder sorten, eller

b) at godkendelse af sorten er sket på grundlag af urigtige eller svigagtige oplysninger, og

5) hvis vedligeholderen uanset anmodning herom,

a) ikke stiller fornødent formeringsmateriale af sorten til rådighed for Plantedirektoratet til efterkontrol eller

b) ikke betaler forfaldne gebyrer rettidigt.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan afvise en anmodning efter stk. 1, nr. 3, hvis sorten har væsentlig betydning for jordbruget her i landet, og systematisk vedligeholdelsesavl kan sikres på anden måde.

§ 16. § 12, § 13, stk. 2, nr. 2, § 15, stk. 1, nr. 4, litra a og stk. 1, nr. 5, litra a, gælder ikke for hobbysorter.

Sortsarkiv

§ 17. Alle foreliggende oplysninger om sorten og om grundlaget for godkendelsen, herunder en beskrivelse af sorten og resultaterne af afprøvningerne, indgår i sortsarkivet.

Stk. 2. Plantedirektoratet opbevarer standardprøver af frø og læggemateriale af alle godkendte sorter til brug ved en eventuel stillingtagen til, om en sort fortsat overholder betingelserne for at være optaget på sortsliste.

Offentliggørelse

§ 18. Plantedirektoratet offentliggør sortslisten.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 623 af 25. juni 2009 om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) ophæves.

Plantedirektoratet, den 15. december 2010

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2002/53/EF (EFT 2002, L 193, s. 1), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1829/2003 (EUT 2003, L 268, s. 1), dele af Rådets direktiv 2002/55/EF (EFT 2002, L 193, s. 33), som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/124/EF (EUT 2006, L 339, s. 12), Rådets direktiv 98/96/EF (EFT 1999, L 25, s. 27) med senere ændringer, dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF (EUT 2008, L 162, s. 13), og dele af Kommissionens direktiv 2009/145/EF (EUT 2009, L 312, s. 44).