Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1078

Resumé

Euranet klagede til Pressenævnet over artiklen ”EU-radio udvider sendetiden” på radionyt.com.

Pressenævnets formand udtaler:

Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Euranet har ved radiochef Jan Simmen klaget til Pressenævnet over artiklen ”EU-radio udvider sendetiden” bragt på radionyt.com den 7. september 2010, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere en anmodning om genmæle.

Jan Simmen har til støtte for klagen bl.a. anført, at artiklen indeholder en række faktiske fejl, der skaber et misvisende billede af såvel Radio Mælkebøttens finansielle grundlag som Euranets økonomi og formål.

Pressenævnets formand udtaler:

Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.