Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 09-520-13975

N.j.nr. 09-520-13975 Ansøger blev i årene, fra hun var 7 til 14 år, flere gange udsat for seksuelle overgreb fra sin stedfader, som adskillige gange gennemførte vaginale og anale samlejer med hende. Ansøger havde krævet 150.000 kr. i tortgodtgørelse. Skadevolder bestred størrelsen af tortgodtgørelse i byretten og gjorde gældende, at en erstatning højst burde udmåles til 75.000 – 100.000 kr. Byretten tilkendte ansøger 100.000 kr.

Ansøger genfremsatte kravet på 150.000 kr. i landsretten, hvor skadevolder påstod frifindelse eller stadfæstelse af byrettens dom vedrørende størrelsen af godtgørelsen. Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom. De juridiske dommere fandt ikke grundlag for at forhøje godtgørelsen for tort.

Det blev lagt til grund, at såvel byretten som landsretten havde prøvet såvel spørgsmålet, om der skulle tilkendes erstatning, som spørgsmålet om størrelsen af erstatningen. Nævnet tilkendte på den baggrund ansøger 100.000 kr.