Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af faderskabet i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

 

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, i børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved registrering af faderskab i forbindelse med anmeldelse af et barns fødsel, når fødslen finder sted i Danmark.

Kapitel 2

Kompetence til at registrere faderskab

§ 2. Faderskab registreres af ministerialbogsføreren i det sogn, hvortil barnets fødsel anmeldes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de sønderjyske landsdele registreres faderskab dog af personregisterføreren i den kommune, hvortil barnets fødsel anmeldes.

Kapitel 3

Registrering af faderskab

§ 3. Registrering af faderskab kan ske på grundlag af oplysninger i fødselsanmeldelsen.

Stk. 2. Skal faderskabet registreres efter børnelovens § 1, vedlægges forældrenes fødsels- og navneattester/dåbsattester samt deres vielsesattest.

Stk. 3. Skal faderskabet registreres efter børnelovens § 2, vedlægges forældrenes fødsels- og navneattester/dåbsattester samt en omsorgs- og ansvarserklæring.

Stk. 4. Skal faderskabet registreres efter børnelovens § 3, vedlægges forældrenes fødsels- og navneattester/dåbsattester samt dokumentation for anerkendelse af faderskabet (omsorgs- og ansvarserklæring eller faderskabsanerkendelse).

§ 4. Omsorgs- og ansvarserklæringen afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet. Jordemoderen (lægen) udleverer blanketten til den ugifte mor.

Stk. 2. Omsorgs- og ansvarserklæringen skal være underskrevet af forældrene personligt. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette kræves dog ikke, hvis erklæringen afgives ved personligt møde for ministerialbogsføreren (personregisterføreren) eller er afgivet ved personligt fremmøde i statsamtet, før barnets fødsel.

Stk. 3. Modtager ministerialbogsføreren (personregisterføreren) først omsorgs- og ansvarserklæringen efter, at barnets fødsel er registreret, skal forældrene henvises til statsamtet med henblik på anerkendelse af faderskabet.

§ 5. Er betingelserne i §§ 1 3 i børneloven opfyldt, kan ministerialbogsføreren (personregisterføreren) registrere faderskabet.

Stk. 2. Registrering af faderskabet sker i overensstemmelse med de af Kirkeministeriet (Justitsministeriet) fastsatte regler om notering i ministerialbogen (personregistret).

Stk. 3. Når registrering af ægtemandens faderskab er sket, sendes kopi af anmeldelsesblanketten til ægtemanden eller dennes dødsbo.

Stk. 4. En kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen udleveres til forældrene efter registreringen. Originalen opbevares i embedsarkivet i 30 år.

§ 6. Ministerialbogsføreren (personregisterføreren) sender kopi af fødselspapirerne til statsamtet, inden for hvis område fødslen er registreret, hvis:

1) betingelserne for at registrere faderskabet i børnelovens §§ 1 3 ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 3 og 4 i denne bekendtgørelse ikke er opfyldt,

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere faderskabet er opfyldt, eller

4) faderskabet til et barn født af en ugift kvinde i øvrigt ikke kan registreres.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på registrering af faderskabet til børn, som fødes den 1. juli 2002 eller senere. For børn født før den 1. juli 2002 anvendes de hidtil gældende regler.

Justitsministeriet, den 13. juni 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer