Den fulde tekst
L 61
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler).
Af socialministeren ().
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 2/12 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1611 af 22. december 2010.
Beh sammen: L 61 og L 60
Ordførere: (1.beh) Peter Madsen (V), Thomas Jensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Peter Westermann (SF), Daniel Rugholm (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren.
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udmønter en ny boligaftale (aftale om styrket indsats i ghettoområderne og om anvendelsen af den almene boligsektors midler) mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der indebærer en videreførelse og en ekstraordinær forhøjelse af investeringsrammen i Landsbyggefonden til renovering og en årlig ramme til fortsat renovering af de udsatte boligområder. Derudover afsættes en ramme til nedrivninger, og Landsbyggefonden får mulighed for at afholde en større del at udgiften til nedrivning. Der etableres en pulje i Landsbyggefonden, som kan yde støtte til forbedring af infrastrukturen i ghettoområderne, den boligsociale pulje i Landsbyggefonden fastholdes, og Landsbyggefondens bidrag til nybyggeriet fastholdes på 25 pct. af den løbende støtte.
Derudover indeholder loven en række nye redskaber til boligorganisationer og kommuner til at styre beboersammensætning og tilflytning. Herunder begrænses tilflytningen af løsladte fra fængsler og personer uden arbejdsmarkedstilknytning, og der gives fortrinsret til ressourcestærke personer til ghettoområderne. Endelig ændres lejeloven, således at borgere, der klart har overtrådt reglerne om god skik og orden i ejendommen, hurtigere kan udsættes.
Loven trådte i kraft den 31. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2011.
Afstemning:
Vedtaget
61 stemmer for forslaget (V, DF, KF, RV, LA)
2 stemmer imod forslaget (EL)
43 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, UFG)