Den fulde tekst
L 80
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 30/11 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1564 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Ole Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Kurt Scheelsbeck (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
I loven indgår tre elementer fra finansloven for 2011:
- Øget afgift på varmeproduktion fra kraftvarme,
- forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og
- registreringsafgift på færdselsskadede biler.

Loven justerer for det første reglerne for at opgøre afgiften på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme øges.
For det andet forhøjes erhvervenes fradrag for moms fra 25 pct. til 50 pct. ved overnatning i erhvervsmæssig sammenhæng. Formålet er at styrke danske hotellers konkurrenceevne.
Endelig strammes reglerne for registreringsafgift på færdselsskadede biler for at begrænse omfanget af reparationer, der alene foretages af afgiftsmæssige hensyn.
Afstemning:
Vedtaget
61 stemmer for forslaget (V, DF, KF, RV, UFG)
47 stemmer imod forslaget (S, SF, Niels Helveg Petersen (RV) - ved en fejl), EL, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget