Den fulde tekst
L 58
Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Differentieret klagegebyr).
Af miljøministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 30/11 10 FF
Betænkning 8/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1608 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Mette Gjerskov (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Tage Leegaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Lovforslaget byggede på en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at differentiere gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet som et led i finanslovaftalen for 2011. Loven indebærer, at man som udgangspunkt fastsætter gebyr for at klage til nævnet i alle sager, der efter lovgivningen kan indbringes for nævnet. Undtaget for gebyr er visse sagskategorier, f.eks. ekspropriationssager, fredningssager og sager om aktindsigt. Der vil blive fastsat regler om tilbagebetaling af gebyr, hvis en påklaget afgørelse ophæves eller ændres, eller i sager, hvor klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Gebyrerne fastsættes til 500 kr. for privatpersoner. For alle andre, herunder virksomheder, organisationer og myndigheder, fastsættes et gebyr på 3.000 kr. Loven trådte i kraft den 1. januar 2011.
Afstemning:
Vedtaget
57 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
50 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget