Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0125
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter1)

I medfør af §§ 3, 6, 7, 8 a og 9, § 12, stk. 2 og 3, § 13, stk. 4 og 6, § 14, stk. 3, og § 15, stk. 2, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 15. september 2010, og efter forhandling med miljøministeren fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse om miljøvenligt design gælder for energirelaterede produkter, der er omfattet af en gennemførelsesforanstaltning, og som bringes i omsætning eller ibrugtages her i landet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på transportmidler til befordring af personer eller varer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bringe i omsætning: Den første gang et energirelateret produkt, uanset salgsmetode, gøres tilgængeligt på EU/EØS’s marked med henblik på distribution eller anvendelse i EU/EØS, enten mod betaling eller gratis.

2) Energirelateret produkt:

a) Ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller ibrugtages, og

b) dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, eller som ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.

3) Erhvervsmæssig ibrugtagning: En virksomheds ibrugtagning med erhvervsmæssigt formål af et energirelateret produkt, som virksomheden har fremstillet eller erhvervet, og som virksomheden ikke bringer i omsætning.

4) Gennemførelsesforanstaltninger: Foranstaltninger vedtaget af EU-institutionerne, hvori der fastlægges krav til energieffektivitet og miljøvenligt design af bestemte energirelaterede produkter eller krav til miljømæssige aspekter deraf.

5) Ibrugtagning: Slutbrugerens anvendelse i EU/EØS af et energirelateret produkt i overensstemmelse med dets formål.

6) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i EU/EØS, der som led i sin erhvervsudøvelse bringer et energirelateret produkt fra et tredjeland i omsætning.

7) Komponenter og delkomponenter: Dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, og som ikke bringes i omsætning, eller som ikke ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, eller hvis miljømæssige egenskaber ikke kan vurderes selvstændigt.

8) Producent: Den fysiske eller juridiske person, der producerer energirelaterede produkter, som er omfattet af regler om eco-design, med henblik på produkternes omsætning eller ibrugtagning under producentens navn eller varemærke eller med henblik på producentens egen anvendelse.

9) Regler om eco-design: Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, regler fastsat i medfør af loven eller gennemførelsesforanstaltninger.

10) Repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som har fået skriftligt mandat fra producenten til i dennes navn at opfylde alle eller en del af forpligtelserne efter regler om eco-design.

11) Sekretariatet for Eco-design og Energimærkning: Sekretariat etableret af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering af tilsynsaktiviteter, jf. § 7, stk. 2, herefter benævnt som SEE.

Krav til energirelaterede produkter

§ 3. Efter § 4 i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter påhviler ansvaret for, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med regler om eco-design, den producent, som bringer produktet i omsætning, eller dennes repræsentant.

Stk. 2. Er producenten ikke etableret i EU/EØS, og findes der ingen repræsentant, påhviler ansvaret efter stk. 1 importøren.

Stk. 3. Er der ikke en importør, påhviler ansvaret efter stk. 1 enhver fysisk eller juridisk person, der bringer produktet i omsætning eller erhvervsmæssigt ibrugtager det.

Overensstemmelsesvurdering, -erklæring og CE-mærkning

§ 4. Inden et energirelateret produkt bringes i omsætning eller ibrugtages, skal den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet,

1) sikre, at der foretages en vurdering af produktets overensstemmelse med regler om eco-design (overensstemmelsesvurdering),

2) sikre, at der udarbejdes teknisk dokumentation for og en erklæring om, at produktet er i overensstemmelse med regler om eco-design (overensstemmelseserklæring), jf. § 5, og

3) forsyne produktet med CE-mærkning, som attesterer, at produktet er i overensstemmelse med regler om eco-design, jf. § 6 og bilag 1.

Stk. 2. Overensstemmelsesvurderingen, den tekniske dokumentation og overensstemmelseserklæringen efter stk. 1, nr. 1 og 2, foretages efter proceduren i bilag 2 om intern designkontrol eller proceduren i bilag 3 om forvaltningssystemet, medmindre den relevante gennemførelsesforanstaltning foreskriver andet.

Stk. 3. Overensstemmelsesvurderingen, den tekniske dokumentation og overensstemmelseserklæringen efter stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, udfærdiges på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk.

§ 5. En overensstemmelseserklæring efter § 4, stk. 1, nr. 2, skal henvise til den relevante gennemførelsesforanstaltning og indeholde følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på den ansvarlige efter § 3.

2) En beskrivelse af modellen, således at denne kan identificeres entydigt.

3) Anvendte harmoniserede standarders referencer.

4) Øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

5) Henvisninger til anden EU-lovgivning, der indeholder bestemmelser om den anvendte CE-mærkning.

6) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte den ansvarlige efter § 3, og den bemyndigedes underskrift.

Stk. 2. De tekniske standarder og specifikationer, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, og bilag 2, pkt. 2.e) og bilag 3, pkt. 3.3.2.e), kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de ligger til gennemsyn hos Energistyrelsen.

§ 6. En CE-mærkning efter § 4, stk. 1, nr. 3, anbringes synligt, letlæseligt, og således, at den ikke kan slettes. Hvis det ikke er muligt at anbringe CE-mærkningen på produktet, anbringes mærkningen på emballagen og på ledsagedokumenterne. CE-mærkningen udformes som vist i bilag 1.

Stk. 2. Energirelaterede produkter må ikke påføres anden mærkning, der er egnet til at vildlede med hensyn til betydningen eller den grafiske udformning af CE-mærkningen.

Stk. 3. Er et energirelateret produkt omfattet af anden EU-lovgivning, som også foreskriver CE-mærkning, må CE-mærkningen kun foretages, hvis produktet også opfylder reglerne i denne anden EU-lovgivning.

Tilsyn og oplysningspligt m.v.

§ 7. Energistyrelsen fører tilsyn med, at energirelaterede produkter, som bringes i omsætning eller ibrugtages her i landet, er i overensstemmelse med regler om eco-design.

Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, SEE, som efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende eco-design, herunder:

1) Koordinere og administrere tilsyn med produkters overholdelse af krav til energieffektivitet i henhold til eco-designkravene.

2) Forberede sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende påbud og forbud.

3) Opkræve betaling for måling, kontrol og øvrige udgifter efter § 12.

4) Indhente dokumentation for produkters overensstemmelse med eco-designkravene, herunder overensstemmelsesvurderinger, overensstemmelseserklæringer og teknisk dokumentation, samt gennemføre kontrol af dokumentationen.

5) Varetage besvarelse af henvendelser fra producenter m.fl. angående kravene om eco-design.

6) Føre en elektronisk log over SEE’s aktiviteter, herunder journalisering af sagsforløb.

Stk. 3. Energistyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen til SEE helt eller delvist.

Stk. 4. Energistyrelsen kan tildele sagkyndige virksomheder opgaver vedrørende måling og prøvning og akkrediteret certificering.

§ 8. Energistyrelsen og SEE kan som led i tilsynet efter § 7 iværksætte en kontrol af, om et energirelateret produkt er i overensstemmelse med regler om eco-design. Kontrollen foretages på grundlag af foreskrevne standarder eller måleteknikker, som angivet i den relevante gennemførelsesforanstaltning.

§ 9. Den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, skal efter anmodning fra Energistyrelsen eller SEE give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af Energistyrelsen opgaver efter § 7 eller SEE’s opgaver efter § 7, stk. 2.

Stk. 2. Enhver, der markedsfører eller ibrugtager et energirelateret produkt, skal efter anmodning fra Energistyrelsen eller SEE give alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne afgøre, hvem der efter § 3 er ansvarlig for produktet.

Stk. 3. Energistyrelsen eller SEE kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger efter stk. 1 og 2.

§ 10. Den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, skal opbevare dokumentation, herunder overensstemmelseserklæringen efter § 4, stk. 1, nr. 2, og § 5, i mindst 10 år efter, at det sidste eksemplar af det pågældende produkt er blevet fremstillet. Dokumentationen skal stilles til rådighed senest 10 dage efter modtagelse af en anmodning herom.

§ 11. Den, der bringer komponenter eller delkomponenter i omsætning, skal stille relevante oplysninger, herunder om komponenternes eller delkomponenternes materialesammensætning og energi-, materiale- eller ressourceforbrug til rådighed for den, der efter § 3 er ansvarlig for et energirelateret produkt, som er omfattet af regler om eco-design.

§ 12. Den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, skal uden betaling stille eksemplarer af produktet til rådighed for Energistyrelsen eller SEE med henblik på måling og kontrol samt dække transport og øvrige udgifter ved udtagelsen af de pågældende eksemplarer. Udtager Energistyrelsen eller SEE eksemplarer hos forhandlere med henblik på måling og kontrol, skal den ansvarlige efter § 3 ligeledes afholde udgifterne herved.

Stk. 2. Energistyrelsens udgifter i forbindelse med måling og kontrol af produktet skal dækkes af den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, medmindre måle- eller kontrolresultater bekræfter rigtigheden af dennes oplysninger.

Offentliggørelse

§ 13. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn om den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, har overholdt regler om eco-design. Energistyrelsen kan endvidere offentliggøre afgørelser om påbud og forbud efter § 11, stk. 1-3, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Resultater af tilsyn og afgørelser om påbud og forbud kan offentliggøres i deres helhed eller delvis.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 af resultater af tilsyn og afgørelser om påbud og forbud kan omfatte

1) navn og adresse på den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet,

2) tidspunkt og sted for tilsynet,

3) en beskrivelse af det kontrollerede produkt, som skal være tilstrækkelig til en entydig identifikation af modellen,

4) resultater af tilsynet, herunder resultater af stikprøvekontrol og måle- og kontrolresultater for yderligere kontrol af den pågældende produkttype,

5) eventuelt meddelt påbud eller forbud, herunder indhold og begrundelse, og

6) navne på fysiske og juridiske personer, som påbuddet eller forbuddet er rettet til.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske i elektronisk form, herunder på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk. Offentliggørelse kan tillige ske ved udsendelse af en pressemeddelelse.

§ 14. Offentliggørelse efter § 11 kan ske efter en høring af den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet. Et høringssvar på op til 300 karakterer medtages i offentliggørelsen.

Stk. 2. Offentliggørelse kan ske, uanset om afgørelser om påbud eller forbud indbringes for domstolene.

Stk. 3. Når den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, i forhold til offentliggjorte resultater af tilsyn og afgørelser om påbud eller forbud har dokumenteret, at det energirelaterede produkt er i overensstemmelse med regler om eco-design, vil dette blive offentliggjort.

§ 15. Hvis Energistyrelsen modtager oplysninger om resultater af tilsyn fra andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner, organisationer eller virksomheder, kan Energistyrelsen offentliggøre disse resultater, når resultatet af tilsynet er meddelt den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet, eller når de omhandlede oplysninger allerede er offentliggjort af afsenderen.

Videregivelse af oplysninger

§ 16. Energistyrelsen kan videregive oplysninger om resultater af tilsyn til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner, organisationer eller virksomheder, der varetager opgaver vedrørende miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger om resultater af tilsyn efter stk. 1 kan ske, når resultatet af tilsynet er meddelt den, der efter § 3 er ansvarlig for produktet.

Klager

§ 17. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Klager efter stk. 1 kan ikke tillægges opsættende virkning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis Energiklagenævnet beslutter at stille behandlingen af en klage over en afgørelse om påbud eller forbud efter § 11, stk. 1-3, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, i bero, indtil Europa-Kommissionen har meddelt synspunkter om den påklagede afgørelse, kan Energiklagenævnet tillægge klagen opsættende virkning.

Stk. 4. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne bekendtgørelse, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5. Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Straf

§ 18. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 4, stk. 1, jf. § 5 eller § 6, bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det,

2) undlader at tilvejebringe overensstemmelsesvurdering, som foreskrevet i § 4, stk. 2,

3) undlader at tilvejebringe overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation som foreskrevet i § 4, stk. 2, og § 5,

4) undlader at forsyne et energirelateret produkt med CE-mærkning, som foreskrevet i § 6, stk. 1,

5) påfører et energirelateret produkt anden mærkning, der er egnet til at vildlede med hensyn til betydningen eller den grafiske udformning af CE-mærkningen, jf. § 6, stk. 2,

6) uberettiget forsyner et energirelateret produkt med CE-mærkning, jf. § 6, stk. 3,

7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter § 4, stk. 2, §§ 5, 6 og 9,

8) undlader at afgive oplysninger, som vedkommende er forpligtet til at give efter §§ 9 og 11,

9) undlader at opbevare dokumentation efter § 4, stk. 2, og § 5 i mindst 10 år som foreskrevet i § 10, 1. pkt.,

10) undlader at stille den relevante dokumentation til rådighed inden for 10 dage, jf. § 10, 2. pkt., eller

11) undlader at udarbejde overensstemmelsesvurdering, teknisk dokumentation og overensstemmelseserklæring på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk som foreskrevet i § 4, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2010.

Klima- og Energiministeriet, den 19. november 2010

Lykke Friis

/ Anne Højer Simonsen


Bilag 1

CE-mærkning, jf. § 6

 
BJ334_4_1.png Size: (439 X 257)
 
CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold som anført ovenfor overholdes.


Bilag 2

Intern designkontrol til overensstemmelsesvurdering og overensstemmelseserklæring, jf. §§ 4 og 5 1)

 

1. I dette bilag beskrives den procedure, hvorved den producent eller dennes repræsentant 2), der er ansvarlig for opfyldelsen af de i punkt 2 i dette bilag anførte forpligtelser, sikrer og erklærer, at produktet opfylder de relevante krav i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. EU-overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af producenten.

 

2. Producenten skal udarbejde et sæt teknisk dokumentation, der gør det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.

 
 
Denne dokumentation skal navnlig indeholde:
 
 
a) en generel beskrivelse af produktet og dets påtænkte anvendelse
b) resultaterne af relevante miljøvurderingsundersøgelser gennemført af producenten og/eller henvisninger til miljøvurderingslitteratur eller case studies, der anvendes af producenten ved evalueringen af, dokumentationen for og fastsættelsen af løsningerne for produktdesign
c) miljøprofilen, hvis gennemførelsesforanstaltningen foreskriver det
d) elementer af produktdesignspecifikationen vedrørende produktets miljømæssige designaspekter
e) en fortegnelse over de i artikel 10 omhandlede standarder, der er anvendt helt eller delvis, og en beskrivelse af de løsninger, der er valgt for at opfylde kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, hvis de i artikel 10 omhandlede standarder ikke er anvendt, eller hvis disse standarder ikke fuldt ud dækker kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning
f) en kopi af de oplysninger vedrørende produktets miljømæssige design-aspekter, som stilles til rådighed i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og
g) resultaterne af de gennemførte målinger i forbindelse med kravene til miljøvenligt design, herunder nærmere oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.
 

3. Producenten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produktet fremstilles i overensstemmelse med de designspecifikationer, der er omhandlet i punkt 2, og med kravene i den for produktet gældende foranstaltning.

__________________________________

1) Bilaget er en afskrift af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning), EU-Tidende 2009, nr. L 285, side 10. Bilaget indeholder redaktionelle tilpasninger af pkt. 2.f), hvor »bilag 1, del 2« er erstattet med »den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning«.

2) Bilaget gælder for den, der efter bekendtgørelsens § 3 er ansvarlig for produktet.


Bilag 3

Forvaltningssystemet til overensstemmelsesvurdering og overensstemmelseserklæring, jf. §§ 4 og 5 1)

 
1. I dette bilag beskrives den procedure, hvorved den producent eller dennes repræsentant 2), der opfylder kravene i punkt 2 i dette bilag, sikrer og erklærer, at produktet opfylder kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. EU-overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af producenten.
 
2. Under forudsætning af at producenten iværksætter de miljøelementer, der er anført i punkt 3 i dette bilag, kan der anvendes et forvaltningssystem til overensstemmelsesvurdering af produktet.
 
3. Miljøelementer i forvaltningssystemet
 
I dette punkt specificeres de elementer i et forvaltningssystem og de procedurer, hvormed producenten kan påvise, at produktet er i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.
   
3.1. Politik for produktets miljømæssige egenskaber
 
Producenten skal kunne dokumentere overensstemmelse med kravene i den gældende gennemførelsesforordning. Producenten skal også kunne etablere en ramme for fastsættelse og revision af målsætninger og indikatorer for produktets miljømæssige egenskaber, med henblik på at forbedre produktets generelle miljømæssige egenskaber.
   
 
Alle de tiltag, som producenten foretager for at forbedre produktets generelle miljømæssige egenskaber og fastlægge produktets miljøprofil, hvis gennemførelsesforanstaltningen kræver det, under design- og fremstillingsprocessen, skal dokumenteres systematisk og grundigt i form af skriftlige procedurer og instruktioner.
   
 
Disse procedurer og instruktioner skal specielt indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:
 
 
a) en liste over de dokumenter, der skal udarbejdes for at påvise produktets overensstemmelse, og som - hvis det er relevant - skal være tilgængelige
b) målsætningerne og indikatorerne for produktets miljømæssige egenskaber og ledelsens organisationsstruktur, ansvarsområde og kompetence samt ressourcetildelingen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen og ajourføringen af dem
c) den kontrol og de afprøvninger, der skal gennemføres efter fremstillingen for at kontrollere produktets miljømæssige egenskaber i forhold til indikatorerne for de miljømæssige egenskaber
d) procedurerne til kontrol af den krævede dokumentation og sikring af, at den er ajourført, og
e) metoden til kontrol af gennemførelsen og effektiviteten af miljøelementerne i forvaltningssystemet.
 
3.2. Planlægning
 
Producenten skal fastlægge og ajourføre:
   
 
a) procedurer til fastlæggelse af produktets miljøprofil
b) målsætninger og indikatorer for produktets miljømæssige egenskaber, der tager hensyn til de teknologiske løsningsmuligheder, som de tekniske og økonomiske krav lægger op til, og
c) et program for opfyldelse af disse målsætninger.
 
3.3. Gennemførelse og dokumentation
   
3.3.1. Dokumentationen vedrørende forvaltningssystemet bør navnlig omfatte følgende:
 
 
a) ansvarsområderne og beføjelserne skal defineres og dokumenteres, således at produktets miljømæssige egenskaber sikres effektivt, og således at der rapporteres om dets anvendelse med henblik på ajourføring og forbedring
b) der skal udarbejdes dokumenter med beskrivelse af de designkontrolteknikker, der er indført, og de processer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved produktdesignet, og
c) producenten skal udarbejde og ajourføre oplysninger til beskrivelse af de grundlæggende miljøelementer i forvaltningssystemet og procedurerne for kontrol af samtlige krævede dokumenter.
 
3.3.2. Dokumentationen vedrørende produktet skal navnlig indeholde:
 
 
a) en generel beskrivelse af produktet og dets påtænkte anvendelse
b) resultaterne af relevante miljøvurderingsundersøgelser gennemført af producenten og/eller henvisninger til miljøvurderingslitteratur eller case studies, der anvendes af producenten ved evalueringen af, dokumentationen for og fastsættelsen af produktdesignløsninger
c) miljøprofilen, hvis gennemførelsesforanstaltningen kræver det
d) dokumenter, der beskriver resultaterne af de gennemførte målinger i forbindelse med kravene til miljøvenligt design, herunder nærmere oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning
e) producenten skal fastlægge specifikationer, hvoraf det specielt fremgår, hvilke standarder der er anvendt; hvis de standarder, der er omhandlet i artikel 10, ikke er anvendt, eller hvis de ikke fuldt ud omfatter kravene i den relevante gennemførelsesforanstaltning, skal det beskrives, hvilke midler der er anvendt for at sikre overensstemmelse, og
f) en kopi af de oplysninger vedrørende produktets miljømæssige designaspekter, der stilles til rådighed i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning.
 
3.4. Kontrol og afhjælpning
 
3.4.1. Producenten skal:
 
 
a) træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produktet fremstilles i overensstemmelse med designspecifikationerne og med kravene i den gennemførelsesforanstaltning, der gælder for det
b) fastlægge og ajourføre procedurer til undersøgelse og håndtering af manglende overensstemmelse og gennemføre de ændringer i de dokumenterede procedurer, som afhjælpningen af mangler kræver, og
c) mindst hvert tredje år gennemføre en fuldstændig intern revision af forvaltningssystemets miljøelementer.

_________________________________

1) Bilaget er en afskrift af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning), EU-Tidende 2009, nr. L 285, side 10. Bilaget indeholder redaktionelle tilpasninger af pkt. 2.f), hvor »bilag 1, del 2« er erstattet med »den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning«.

2) Bilaget gælder for den, der efter bekendtgørelsens § 3 er ansvarlig for produktet.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning), EU-Tidende 2009, nr. L 285, side 10.