Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0017
 
32003L0096
 
32008L0118
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Dokumentation for afgiftsgodtgørelse vedrørende landbrugsaktiviteter

Kapitel 2   Dokumentation for afgiftsgodtgørelse vedrørende benzin anvendt til sejlads

Kapitel 3   Administrative regler for virksomheder her i landet

Kapitel 4   Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande

Kapitel 5   EMCS

Kapitel 6   Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift

Kapitel 7   Oplysning til de andre EU-lande om uregelmæssighed ved varetransport

Kapitel 8   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande1)

I medfør af § 3, stk. 13, § 4, stk. 6, § 4 b, stk. 8, § 5, stk. 2, 2. pkt., § 9, stk. 10, § 11, stk. 17, § 15, stk. 5, § 24, stk. 2, § 25, stk. 2 og 4, § 33, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., og stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret ved lov nr. 524 af 17. juni 2008, lov nr. 1385 af 21. december 2009 og lov nr. 722 af 25. juni 2010, og i medfør af § 35 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved lov nr. 545 af 26. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Dokumentation for afgiftsgodtgørelse vedrørende landbrugsaktiviteter

§ 1. Kapitel 1 gælder for virksomheder, der både anvender farvede olieprodukter som motorbrændstof i køretøjer m.v. til formål, der berettiger til godtgørelse efter lovens § 11, stk. 3, og til formål, der ikke giver adgang til godtgørelse, bortset fra forbrug i registrerede køretøjer.

§ 2. Virksomheder, der er omfattet af § 1, skal kunne dokumentere forbruget af farvede olieprodukter, der er anvendt til formål, der berettiger til godtgørelse efter loven.

Stk. 2. Dokumentationen skal ske ved enten at opgøre forbruget

1) forholdsmæssigt på grundlag af en omsætningsfordeling eller

2) på grundlag af en konkret registrering og opgørelse af forbruget for hvert enkelt driftsmiddel.

Stk. 3. Virksomheder, der er omfattet af stk. 2, nr. 1, skal foretage en forholdsmæssig opdeling af forbruget af farvede olieprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Opdelingen skal ske enten ved at opgøre den del af forbruget, der ikke kan godtgøres, eller ved at opgøre den del af forbruget, der kan godtgøres.

Stk. 4. Virksomheder skal måle forbruget af farvede olieprodukter til opvarmning. Olieforbruget til opvarmning indgår ikke i det forbrug, der skal fordeles.

Stk. 5. Virksomheder kan foretage en forholdsmæssig opgørelse af forbruget af farvede olieprodukter, der anvendes som ikke godtgørelsesberettiget motorbrændstof, på grundlag af den del af omsætningen, hvortil der ikke kan ydes godtgørelse, og den samlede omsætning vedrørende aktiviteter, hvortil der anvendes farvede olieprodukter.

Stk. 6. Virksomheder, der anvender omsætningsfordeling til opgørelse af det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug, skal føre regnskab over omsætningen, således at det er muligt at foretage en fordeling af omsætningen i aktiviteter, der kan gives godtgørelse for, og andre aktiviteter. Ved en samlet fakturering af en arbejdsopgave, der både omfatter aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, skal de enkelte aktiviteter specificeres i fakturaen.

Stk. 7. Virksomheder, der bruger omsætningsfordelingen som grundlag for opgørelsen af det fradragsberettigede brændstofforbrug, er fritaget for at føre et forbrugsregnskab for hvert enkelt driftsmiddel og aktivitet.

Stk. 8. Virksomheder, der er omfattet af stk. 2, nr. 2, skal tilrettelægge regnskabet over forbruget af farvede olieprodukter således, at det enten viser den mængde, der kan godtgøres i virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, eller den del, der ikke kan godtgøres. Forbrugsregnskabet skal føres for hvert enkelt køretøj/driftsmiddel og skal indeholde oplysninger om

1) køretøjernes/driftsmidlernes aktiviteter,

2) kilometertællerens eller driftstimetællerens udvisende ved begyndelsen af hver afgiftsperiode efter momsloven og ved hver påfyldning af motorbrændstof med angivelse af dato og mængde, og

3) forbruget af motorbrændstof og arbejdsydelsens art for hver enkelt aktivitet.

Stk. 9. Virksomheder, der anskaffer eller afhænder et køretøj i afgiftsperioden efter momsloven, skal i regnskabet kunne dokumentere anskaffelses- henholdsvis afhændelsesdatoen og køretøjets kilometertællers udvisende på denne dato.

§ 3. Virksomheder, som har egen beholdning af olieprodukter, skal føre regnskab over tilgang, beholdning, udlevering og forbrug. Regnskabet over forbruget skal være tilrettelagt på en sådan måde, at der kan redegøres for mængden og anvendelse for hver udlevering.

Stk. 2. Motorbrændstof skal opbevares adskilt fra anden olie og gas.

§ 4. Afgiften af olieprodukter, der indkøbes til brug som motorbrændstof, kan ikke godtgøres, jf. dog stk. 2

Stk. 2. Hvis det indkøbte motorbrændstof anvendes til godtgørelsesberettigede formål, godtgør SKAT afgiften af den forbrugte mængde, når betingelserne herfor er opfyldte.

Kapitel 2

Dokumentation for afgiftsgodtgørelse vedrørende benzin anvendt til sejlads

§ 5. SKAT kan meddele virksomheder, der er registreret efter momsloven, bevilling til afgiftsgodtgørelse for benzin, som anvendes i fartøjer ved erhvervsmæssigt fiskeri eller i fartøjer til anden erhvervsmæssig sejlads bortset fra lystfartøjer.

Stk. 2. Det er en betingelse, at det årlige forbrug udgør mindst 200 liter.

Stk. 3. Virksomheden skal ved ansøgning til SKAT om bevilling til afgiftsgodtgørelse redegøre for den faktiske anvendelse af fartøjet, fartøjets navn og kendingsbogstaver, art, type og brændstofforbrug pr. time samt forventet årligt forbrug. SKAT kan anmode virksomheden om andre oplysninger, der kan have betydning for SKATs behandling af ansøgning om bevilling til afgiftsgodtgørelse.

§ 6. Virksomheden skal kunne dokumentere, at benzinen er anvendt til godtgørelsesberettigede formål.

Stk. 2. Dokumentationen skal ske ved at opgøre forbruget af benzin, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål.

Stk. 3. Regnskabet skal føres for hvert enkelt fartøj. Regnskabet skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt for sejladsen og enten registrering af driftstimetællerens udvisende eller registrering af driftstimer pr. dag, at fartøjet har været anvendt. Dato og tidspunkt for påfyldning af benzin og mængde skal fremgå af regnskabet.

Stk. 4. Reglerne for afgiftsgodtgørelse for landbrugsaktiviteter efter § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, gælder også for afgiftsgodtgørelse for sejlads.

Stk. 5. Regnskabet over forbruget opgøres som den mængde benzin, der er påfyldt fartøjet i virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven .

Stk. 6. I ansøgning til SKAT om godtgørelse af afgift skal beløbet, der søges godtgjort, skrives i hele kroner. Ansøgningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Kapitel 3

Administrative regler for virksomheder her i landet

Særregler for virksomhedernes behandling og transport af visse varer

§ 7. Lovens §§ 3-4, §§ 4 b-5, §§ 13-15, §§ 22-23 og §§ 29-32 gælder for følgende varer efter nr. 1-8, angivet under position i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN), selvom varerne ikke er afgiftspligtige her til landet efter lovens § 1:

1) 2707.10-30: Benzen, toluen og xylen m.v.

2) 2707.50: Solvent naphta m.v.

3) 2710.11.11-25: Bulk-varer i form af special bezin, mineralsk terpentin m.v.

4) 2710.11.70-90: Letbenzin m.v.

5) 2710.19.29: Bulk-varer i form af tændvæske m.v.

6) 2901.10: Mættede acycliske karbonhydrider, herunder ethan, butaner m.v.

7) 2902.20-44: Benzen, toluen og xylen (kemisk ren) m.v.

8) 3824.90.91: Fedtsyre-mono-alkyl-estere med indhold af estere på 96,5 pct. eller derover.

Stk. 2. Lovens §§ 3-4, §§ 4 b-5, §§ 13-15, §§ 22-23 og §§ 29-32 gælder for varer efter nr. 1-2, angivet under position i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN), i det omfang varerne indgår ved fremstilling af varer, der er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, selvom varerne ikke er afgiftspligtige her til landet efter lovens § 1:

1) 1507-1515 samt 1517-1518: Vegetabilske og animalske olier.

2) 3824.90.97: Fedtsyre-mono-alkyl-estere med indhold af estere på mindre end 96,5 pct.

§ 8. Reglerne i lovens § 8, stk. 1, nr. 2, og i kapitel 4-6 gælder ikke for afgiftspligtig karburatorvæske efter lovens § 1, stk. 1, nr. 17.

Stk. 2. Reglerne i lovens § 8, stk. 1, nr. 2, og i kapitel 4-6 gælder kun for afgiftspligtig smøreolie og lignende efter lovens § 1, stk. 1, nr. 18, der er under position 2710.11-2710.19.69 i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN).

Operatørtyper og punktafgiftsnumre

§ 9. En operatørtype dækker betegnelserne:

1) Autoriseret oplagshaver.

2) Registreret varemodtager.

3) Registreret vareafsender.

Stk. 2. Et punktafgiftsnummer kan kun være knyttet til én operatørtype. En operatørtype kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

Registreringsbeviser

§ 10. SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver og for registrering som varemodtager eller vareafsender.

Vilkår for oplagshavers afgiftsoplag, tanke og anlæg

§ 11. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at SKAT forinden har godkendt virksomhedens produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der endnu ikke er betalt afgift. Virksomheden skal ved ansøgning om autorisation som oplagshaver vedlægge plantegning over virksomhedens installationer m.v., tegninger over virksomhedens produktionsanlæg, rørledninger m.v. samt brandsynsgodkendelse og miljøgodkendelse af tanke og anlæg m.v.

Stk. 2. SKATs godkendelse af virksomhedens tanke er betinget af, at der for hver enkelt tank er en måler, eller at der på en anden af SKAT godkendt måde er mulighed for at opgøre indholdet af den enkelte tank. Hvis opgørelsen sker ved anvendelse af en måler, skal en sådan måler findes på det enkelte anlæg, depot m.v. Sker opgørelsen på anden måde, skal der foreligge en procedurebeskrivelse på det enkelte anlæg, depot m.v.

Stk. 3. SKAT kan først godkende virksomhedens tanke og anlæg m.v., når tanke og anlæg m.v. er blevet godkendt af de kompetente myndigheder efter brandlovgivningen og miljølovgivningen.

Stk. 4. Hvis en autoriseret virksomhed vil foretage ændringer af tanke og anlæg m.v., som SKAT tidligere har godkendt, skal de påtænkte ændringer af tanke og anlæg m.v., herunder brandsyns- og miljøgodkendelser efter stk. 3, forinden anmeldes til og godkendes af SKAT.

Særlige vilkår for midlertidigt registreret varemodtager

§ 12. SKAT kan fastsætte nærmere vilkår, hvorefter registrering som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, alene skal gælde for

1) en nærmere bestemt mængde varer, eventuelt en enkelt varetransport,

2) en enkelt leverandør eller

3) en nærmere bestemt periode.

Stk. 2. Hvis kravene til udøvelse af aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet efter lovens § 4, stk. 1, samt eventuelle vilkår efter stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, er opfyldt, og varerne afsendes fra et andet EU-land, anses varetransporten for at ske under afgiftssuspensionsordningen, jf. kapitel 4-6.

Stk. 3. SKAT foretager registreringen af midlertidigt registreret varemodtager for så vidt angår modtagelse af varer fra andre EU-lande i et elektronisk register over virksomheder. Der udstedes ikke registreringsbevis.

Særlige vilkår for registreret vareafsender

§ 13. Ved udøvelse af aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal

1) transport kun være af varer, der er indført fra steder uden for EU,

2) transport af varer kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde,

3) transport af varer ske i umiddelbar tilknytning til proceduren for indførsel af varer fra steder uden for EU,

4) transport af varer til virksomheder, der er autoriseret eller registreret i andre EU-lande, ske under afgiftssuspensionsordningen, jf. kapitel 4-6,

5) der inden en varetransport stilles sikkerhed for betaling af afgifter af varer efter § 16, stk. 2,

6) de administrative procedurer, der er fastsat for varetransport til andre EU-lande, anvendes,

7) der til SKAT angives svind, der er sket undervejs i en varetransport, og som ikke er en følge af varens art, og

8) varer må ikke oplægges, men

9) varer kan omlades, f.eks. fra én transportform til en anden.

Bopælskrav for fiskal repræsentant

§ 14. En fiskal repræsentant efter lovens § 4 b, stk. 5 eller 6, skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Informationsudveksling med andre EU-lande

§ 15. SKAT kan til de kompetente myndigheder i andre EU-lande udlevere oplysninger om autorisations- eller registreringsnummer, navn og adresse m.v. for virksomheder, der er autoriseret eller registreret her i landet.

Sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter af varer

§ 16. Autorisation som oplagshaver her i landet hos SKAT er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter af varer. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 10.000 kr. Sikkerhed skal stilles på de måder, der er anført i § 17.

Stk. 2. En her i landet registreret vareafsender, der transporterer varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varerne under transporten, enten i form af en stående sikkerhedsstillelse for en flerhed af påtænkte varetransporter, eller i form af en enkeltstående sikkerhedsstillelse for en enkeltstående varetransport. Sikkerhed skal stilles på de måder, der er anført i § 17.

Stk. 3. Der skal stilles fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der leveres her til landet efter lovens § 4 b. Ved løbende leverancer af varer, kan sikkerheden stilles som en fast sikkerhed, hvis størrelse fastsættes på grundlag af vareleverancer for de seneste 12 måneder eller de forventede nærmest følgende 12 måneder. Sikkerhed skal stilles på de måder, der er anført i § 17.

§ 17. Sikkerhed kan stilles i form af børsnoterede obligationer, garanti eller selvskyldnerkaution fra pengeinstitutter eller kautionsforsikringsselskaber, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter SKATs retningslinjer.

Stk. 2. Uanset formen for sikkerhedsstillelse, skal sikkerheden være SKAT i hænde, før transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU begyndes.

Kapitel 4

Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande

Definitioner

§ 18. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afgiftssuspensionsordningen: Den særlige afgiftsordning, der inden for EU anvendes ved fremstilling, forarbejdning, oplægning eller transport af varer, og hvor afgiften af varerne er suspenderet.

2) EMCS: Forkortelse for Excise Movement and Control System - et elektronisk system for kontrol ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

3) e-Export: Et elektronisk system til registrering, forespørgsel og analyse af oplysninger i forbindelse med procedurer for udførsel af industrivarer fra EU til steder uden for EU.

4) ECS: Forkortelse for Export Control System - et elektronisk system, der benyttes til udveksling af oplysninger mellem EU-landenes toldmyndigheder om udførsel af varer til steder uden for EU.

5) e-ledsagedokument: Elektronisk ledsagedokument, der dannes og behandles i EMCS ved afsendelse af varer under afgiftssuspensionsordningen til andre EU-lande.

6) e-kvittering: Elektronisk kvittering, der dannes og behandles i EMCS som kvittering formodtagelse af varer under afgiftssuspensionsordningen fra andre EU-lande.

7) e-udførselsrapport: Elektronisk udførselsrapport, der dannes og behandles i EMCS ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU med henblik på udførsel af varerne til steder uden for EU.

8) ARC: Forkortelse for Unique Administrative Reference Code eller unikt administrativt systemnummer, der tildeles e-ledsagedokument, og som herefter identificerer en varetransport i EMCS.

9) CoD: Forkortelse for Change of Destination eller meddelelse om ændring af bestemmelsesland eller -sted for varer.

10) Local Reference Number: Afsenderens ordrenummer.

Anvendelsesområde

§ 19. Virksomhederne skal anvende reglerne i kapitel 5-6 som administrative procedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande efter reglerne i lovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 5.

Kapitel 5

EMCS

Generelle krav om anvendelse af EMCS

§ 20. Virksomhederne skal anvende reglerne i §§ 21-25 om EMCS ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

Stk. 2. Når virksomheder her i landet elektronisk afsender eller modtager dokumenter, rapporter og meddelelser via EMCS, skal det ske enten via SKATs hjemmeside (www.skat.dk), eller direkte via elektronisk dataudveksling (EDI) med SKAT.

Afsendelse af varer

§ 21. Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til et andet EU-land skal ske på grundlag af et e-ledsagedokument, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. En virksomhed her i landet, der afsender varer til et andet EU-land, skal udfylde et udkast til e-ledsagedokument, der skal sendes via EMCS. Afsenderen her i landet kan tidligst sende udkastet til e-ledsagedokument 7 dage før begyndelsen af en varetransport efter lovens § 15, stk. 3. Når EMCS tildeler ARC til et udkast til e-ledsagedokument, er e-ledsagedokumentet systemmæssigt accepteret.

Stk. 3. Afsenderen skal udlevere et print af e-ledsagedokumentet eller af ethvert andet handelsdokument, der på klart identificerbar vis nævner e-ledsagedokumentets ARC til den person, der foretager transporten af varerne. E-ledsagedokumentets ARC skal efter anmodning kunne oplyses til de kompetente myndigheder i EU-landene under hele transporten af varerne under afgiftssuspensionsordningen.

Annullering af e-ledsagedokument

§ 22. Afsenderen her i landet kan annullere et e-ledsagedokument, så længe varetransporten ikke er begyndt efter lovens § 15, stk. 3, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til annulleringsmeddelelse og skal sende udkastet til annulleringsmeddelelse via EMCS.

Ændring af bestemmelsesland eller -sted

§ 23. Afsenderen her i landet kan på et hvilket som helst tidspunkt efter validering af e-ledsagedokumentet i EMCS, ændre bestemmelsesland eller -sted for varerne efter lovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2, eller 5.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til CoD og skal sende udkastet til CoD via EMCS.

§ 24. Ved sø- eller flodtransport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvor en modtager i et andet EU-land ikke er endeligt kendt på det tidspunkt, hvor afsenderen her i landet sender udkast til e-ledsagedokument efter § 21, stk. 2, kan afsenderen udelade data om modtageren i e-ledsagedokumentet.

Stk. 2. Så snart data om modtageren bliver kendt, og senest ved ophør af transporten af varer, skal afsenderen sende data om modtagerens identitet m.v. til den nationale applikation for EMCS her i landet efter proceduren for ændring af bestemmelsesland eller -sted for varer, der er fastsat i § 23, stk. 2.

Opsplitning af en varetransport

§ 25. Afsenderen her i landet kan opsplitte en transport af varer under afgiftssuspensionsordningen i to eller flere sendinger, hvis afsenderen opfylder krav om, at

1) den samlede mængde af varer må ikke ændres ved opsplitningen,

2) opsplitningen kan kun foretages i et andet EU-land, der tillader denne procedure, og

3) afsenderen skal i udkastet til e-ledsagedokument for varetransporten oplyse om stedet for opsplitningen af varerne.

Modtagelse af varer

§ 26. En virksomhed, der modtager varer fra andre EU-lande på et bestemmelsessted her i landet efter lovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5, skal senest 5 hverdage efter varetransportens ophør efter lovens § 15, stk. 4, nr. 1, kvittere for varerne via EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU

§ 27. Ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 3, skal afsenderen udfylde, sende og printe m.v. et udkast til e-ledsagedokument efter § 21.

Kapitel 6

Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift

Generelle krav om anvendelse af nødprocedurer

§ 28. Når EMCS er ude af drift, som bestemt efter § 29, kan virksomheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen anvende nødprocedurer efter §§ 30-37.

§ 29. EMCS anses for at være ude af drift, når der er nedbrud i

1) det fælles domæne for EMCS, der beror hos Europa-Kommissionen, eller

2) de nationale applikationer for EMCS, der beror hos de respektive EU-lande.

Stk. 2. EMCS anses ikke for at være ude af drift, når der er afbrydelse eller nedbrud i

1) on-line-forbindelsen fra en virksomhed eller

2) en virksomheds eget edb-system eller internetforbindelse.

§ 30. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, skal virksomheder, der har anvendt papirformularer som led i nødprocedurer, straks taste oplysningerne fra samtlige anvendte papirdokumenter og versioner ind i de elektroniske dokumenter i EMCS, der hver især svarer til de anvendte papirdokumenter.

Stk. 2. Virksomheder skal efter lovens § 14, stk. 8, opbevare samtlige anvendte papirdokumenter og versioner, herunder kopier heraf, der har været anvendt ved nødprocedurer, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afsendelse af varer

§ 31. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 29, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal afsenderen her i landet ved udstedelse af ledsagedokument udfylde et midlertidigt ledsagedokument i papirform efter formular fra SKATs hjemmeside.

Stk. 2. Afsenderen skal printe et eksemplar af det midlertidige ledsagedokument, der skal følge med varetransporten og skal opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument til brug for senere tastning efter § 30, stk. 1, når EMCS er kommet i drift igen.

Ændring af bestemmelsesland eller -sted

§ 32. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 29, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2-4, som nødprocedurer ved

1) ændring af bestemmelsesland eller -sted for en varetransport efter § 23,

2) en senere meddelt oplysning om bestemmelsessted for en varetransport efter § 24 eller

3) en opsplitning af en varetransport efter § 25.

Stk. 2. Hvis ændring af bestemmelsesland eller -sted skyldes en modtagers afvisning af hele eller dele af en forsendelse, skal afsenderen her i landet udfylde midlertidigt CoD i papirform efter formular fra SKATs hjemmeside og sende CoD via e-mail eller telefax til den oprindeligt aftalte modtager, der efterfølgende skal sende print af CoD med transporten af de omdirigerede varer. Herefter kan afsenderen efter § 31 udstede nyt midlertidigt ledsagedokument, der skal sendes via e-mail eller telefax til den nye modtager. Ved returnering af afviste varer, skal afsenderen være anført som modtager af varerne på CoD.

Stk. 3. Hvis afsenderen meddeler varetransportøren om en ændring af varernes bestemmelsesland eller -sted før varernes ankomst hos den oprindeligt aftalte modtager, skal afsenderen sende midlertidigt ledsagedokument og midlertidigt CoD via e-mail eller telefax direkte til den nye modtager.

Stk. 4. Midlertidigt CoD og midlertidigt ledsagedokument efter stk. 2 eller 3, skal indeholde samme ”Local Reference Number”.

Modtagelse af varer

§ 33. Hvis varer under anvendelse af nødprocedurer er ankommet hos en modtager her i landet, og modtageren ikke har modtaget et e-ledsagedokument fra afsenderen senest 14 dage efter modtagelsen af varerne, skal modtageren som led i nødprocedurer for modtagelse af varer udfylde en midlertidig kvittering i papirform efter formular fra SKATs hjemmeside. Modtageren skal sende den midlertidige kvittering direkte til afsenderen via e-mail eller telefax.

Stk. 2. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, vil modtageren modtage et e-ledsagedokument fra afsenderen og skal på normal vis kvittere for transaktionen i EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når EMCS er ude af drift

§ 34. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 29, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2-3, som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal

1) udfylde, printe og opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument efter § 31 og

2) udfylde og sende en e-udførselsangivelse via e-Export, idet ”Local Reference Number” for det midlertidige ledsagedokument skal anføres i e-udførselsangivelsens rubrik 40.

Stk. 3. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, og afsenderen her i landet har anvendt nødproceduren for udførsel efter stk. 2, skal afsenderen taste oplysningerne fra det konkret anvendte midlertidige ledsagedokument i et e-ledsagedokument efter § 30, stk. 1, således at den elektroniske procedure i EMCS kan afsluttes.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når e-Export er ude af drift

§ 35. Når det ikke er EMCS, men e-Export, der er ude af drift efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, gælder stk. 2-3, som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal udfylde udkast til et e-ledsagedokument efter § 21 og skal anføre e-ledsagedokumentets ARC i rubrik 40 i den papirbaserede udførselsangivelse.

Stk. 3. Når e-Export er i drift igen efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, skal afsenderen her i landet sørge for at få bekræftet via e-Export, at varerne er udført. Når dette kan bekræftes, skal afsenderen eller dennes repræsentant henvende sig til SKAT for at få afsluttet den elektroniske procedure i EMCS.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via et andet EU-land

§ 36. Når varer fra steder uden for EU indføres i EU’s toldområde med henblik på transport af varerne her til landet efter lovens § 15, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter § 29, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS i EU-landet for indførsel ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en modtager her i landet, benytte indførselslandets nødprocedurer for transport af varer inden for EU. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne efter § 26, når applikationen for EMCS i indførelseslandet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via dansk område

§ 37. Når varer fra steder uden for EU indføres i det danske toldområde med henblik på transport af varerne til et andet EU-land efter lovens § 15, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter § 29, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS her i landet ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en virksomhed i modtagerlandet, benytte nødprocedurer for transport af varer inden for EU efter reglerne i § 31. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne i EMCS, når applikationen for EMCS her i landet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Kapitel 7

Oplysning til de andre EU-lande om uregelmæssighed ved varetransport

§ 38. Hvis en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået eller konstateret her i landet efter lovens § 31, stk. 1-2, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 2. Hvis det efterfølgende bliver dokumenteret, at en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået her i landet, eller hvor det bliver dokumenteret, at varetransporten er afsluttet efter lovens § 31, stk. 3-4, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvor afgiften af varerne er blevet betalt.

Kapitel 8

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 25, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller

2) overtræder §§ 2, 3, 6 eller 7, § 11, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2.-3. pkt., eller stk. 4, § 12, stk. 1, §§ 13, 14 eller 16, § 17, stk. 2, §§ 19-26 eller 27, §§ 30 eller 31, § 32, stk. 2-3 eller 4, § 33, § 34, stk. 2 eller 3, § 35, stk. 2 eller 3, § 36, 2. pkt., eller § 37, 1. pkt.

Stk. 2. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Opsplitning af en varetransport efter § 25, der foretages inden den 1. januar 2012, skal gennemføres og afsluttes efter reglerne for papirbaserede ledsagedokumenter, der er fastsat i § 14, stk. 8 og 9, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 323 af 29. marts 2010 om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samtadministrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU.

Skatteministeriet, den 4. december 2010

Troels Lund Poulsen

/ Kaj-Henrik Ludolph

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, (EU-Tidende 2003 nr. L 283, side 51), dele af Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, (EU-Tidende 2003 nr. L 76, side 10) samt Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, (EU-Tidende 2009 nr. L 9, side 12).