Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31995L0059
 
32008L0118
 
32010L0012
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner af tobaksvarer

Kapitel 2   Kredittid

Kapitel 3   Administrative regler for virksomheder her i landet

Kapitel 4   Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande

Kapitel 5   EMCS

Kapitel 6   Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift

Kapitel 7   Oplysning til de andre EU-lande om uregelmæssighed ved varetransport

Kapitel 8   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter1)

I medfør af § 1, stk. 2, § 5, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 6, § 10, stk. 4, § 10 a, stk. 9, § 19, stk. 5, og § 25, stk. 2, i lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved lov nr. 1385 af 21. december 2009 og lov nr. 1361 af 8. december 2010, og i medfør af § 35 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved lov nr. 545 af 26. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner af tobaksvarer

§ 1. Som cigaretter betragtes

1) tobaksruller, der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer, cerutter eller cigarillos efter § 5,

2) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, eller

3) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Stk. 2. En tobaksrulle, som nævnt i stk. 1, betragtes som to cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 8 cm, men højst 11 cm, som tre cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 11 cm, men højst 14 cm, og så fremdeles.

§ 2. Som groftskåret røgtobak betragtes

1) tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning, eller

2) tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer, cerutter eller cigarillos, og som kan ryges. Ved tobaksaffald forstås rester af tobaksblade samt biprodukter, der hidrører fra tobaksforarbejdning eller fremstilling af tobaksvarer.

§ 3. Som finskåret røgtobak betragtes

1) røgtobak, som defineret efter § 2, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1,5 mm, eller

2) røgtobak, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på 1,5 mm og derover, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

§ 4. Varer, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier efter §§ 1 og 2, ligestilles med cigaretter og røgtobak, medmindre de udelukkende benyttes til medicinske formål og ikke indeholder tobak.

§ 5. Som cigarer, cerutter eller cigarillos betragtes, hvis de kan ryges, som de er,

1) tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak, eller

2) tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt, eventuelt også filteret, men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g og højst 10 g, og deres omkreds er 34 mm, eller derover i mindst en tredjedel af deres længde.

Stk. 2. Varer, der delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier efter stk. 1, ligestilles med cigarer, cerutter og cigarillos.

Kapitel 2

Kredittid

§ 6. Ved påsætning af stempelmærker til cigaretter og røgtobak, der skal leveres i et andet EU-land, kan autoriserede virksomheder her i landet ud over kredittiden, der er fastsat efter lovens § 5, stk. 1, få en yderligere kredit på 8 arbejdsdage.

Kapitel 3

Administrative regler for virksomheder her i landet

Operatørtyper og punktafgiftsnumre

§ 7. En operatørtype dækker betegnelserne:

1) Autoriseret oplagshaver.

2) Registreret varemodtager.

3) Registreret vareafsender.

Stk. 2. Et punktafgiftsnummer kan kun være knyttet til én operatørtype. En operatørtype kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

Registreringsbeviser

§ 8. SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver og for registrering som varemodtager eller vareafsender.

Vilkår for oplagshavers afgiftsoplag, lokaler og anlæg

§ 9. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at SKAT forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der endnu ikke er betalt afgift. Virksomheden skal ved ansøgning om autorisation som oplagshaver vedlægge plantegning over virksomhedens produktions- og opbevaringsanlæg.

Stk. 2. En autoriseret virksomhed skal som vilkår for SKATs godkendelse af virksomhedens lokaler overholde,

1) at lokalerne har en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden,

2) at der i lokalerne kun opbevares afgiftspligtige varer, råvarer, redskaber, hjælpemateriale og emballage til behandling og opbevaring af varerne samt brandsluknings- og sikkerhedsudstyr,

3) at der i lokalerne foretages en fysisk adskillelse mellem afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift, og afgiftspligtige varer, som er oplagt under afgiftssuspensionsordningen,

4) at lokalerne ikke benyttes til beboelse eller køkken,

5) at adgangen til lokalerne er uhindret og ikke sker gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed, og

6) at der ikke er gennemgang fra lokalerne til andre virksomheder, idet SKAT dog kan tillade til- og afgangsveje mellem lokalerne og en anden virksomhed, hvis den anden virksomhed er en speditør, lagerhotel eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer.

Stk. 3. Hvis en autoriseret virksomhed vil foretage ændringer af lokaler og anlæg, som SKAT tidligere har godkendt, skal de påtænkte ændringer af lokaler og anlæg m.v. forinden anmeldes til og godkendes af SKAT.

Særlige vilkår for midlertidigt registreret varemodtager

§ 10. SKAT kan fastsætte nærmere betingelser, hvorefter registrering som midlertidigt registreret varemodtager her i landet alene skal gælde for

1) en nærmere bestemt mængde varer, eventuelt en enkelt varetransport,

2) en enkelt leverandør eller

3) en nærmere bestemt periode.

Stk. 2. Hvis kravene til udøvelse af aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet efter lovens § 10, stk. 1, samt eventuelle vilkår efter stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, er opfyldt, og varerne afsendes fra et andet EU-land, anses varetransporten for at ske under afgiftssuspensionsordningen, jf. kapitel 4-6.

Stk. 3. SKAT foretager registreringen af midlertidigt registreret varemodtager for så vidt angår modtagelse af varer fra andre EU-lande i et elektronisk register over virksomheder. Der udstedes ikke registreringsbevis.

Særlige vilkår for registreret vareafsender

§ 11. Ved udøvelse af aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal

1) transport kun være af varer, der er indført fra steder uden for EU,

2) transport af varer kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde,

3) transport af varer ske i umiddelbar tilknytning til proceduren for indførsel af varer fra steder uden for EU,

4) transport af varer til virksomheder, der er autoriseret eller registreret i andre EU-lande, ske under afgiftssuspen-sionsordningen, jf. kapitel 4-6,

5) der inden en varetransport stilles sikkerhed for betaling af afgifter af varer efter § 14, stk. 2,

6) de administrative procedurer, der er fastsat for varetransport til andre EU-lande, anvendes,

7) der til SKAT angives svind, der er sket undervejs i en varetransport, og som ikke er en følge af varens art, og

8) varer må ikke oplægges, men

9) varer kan omlades, f.eks. fra én transportform til en anden.

Bopælskrav for fiskal repræsentant

§ 12. En fiskal repræsentant efter lovens § 10 a, stk. 5 eller 6, skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Informationsudveksling med andre EU-lande

§ 13. SKAT kan til de kompetente myndigheder i andre EU-lande udlevere oplysninger om autorisations- eller registreringsnummer, navn og adresse m.v. for virksomheder, der er autoriseret eller registreret her i landet.

Sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter af varer

§ 14. Autorisation som oplagshaver her i landet hos SKAT er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter af varer. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 10.000 kr. Sikkerhed skal stilles på de måder, der er anført i § 15.

Stk. 2. En her i landet registreret vareafsender, der transporterer varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varerne under transporten, enten i form af en stående sikkerhedsstillelse for en flerhed af påtænkte varetransporter, eller i form af en enkeltstående sikkerhedsstillelse for en enkeltstående varetransport. Sikkerhed skal stilles på de måder, der er anført i § 15.

Stk. 3. Der skal stilles fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der leveres her til landet efter lovens § 10 a. Ved løbende leverancer af varer kan sikkerheden stilles som en fast sikkerhed, hvis størrelse fastsættes på grundlag af vareleverancer for de seneste 12 måneder eller de forventede nærmest følgende 12 måneder. Sikkerhed skal stilles på de måder, der er anført i § 15.

§ 15. Sikkerhed kan stilles i form af børsnoterede obligationer, garanti eller selvskyldnerkaution fra pengeinstitutter eller kautionsforsikringsselskaber, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter SKATs retningslinjer.

Stk. 2. Uanset formen for sikkerhedsstillelse, skal sikkerheden være SKAT i hænde, før transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU begyndes.

Kapitel 4

Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande

Definitioner

§ 16. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afgiftssuspensionsordningen: Den særlige afgiftsordning, der inden for EU anvendes ved fremstilling, forarbejdning, oplægning eller transport af varer, og hvor afgiften af varerne er suspenderet.

2) EMCS: Forkortelse for Excise Movement and Control System - et elektronisk system for kontrol ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

3) e-Export: Et elektronisk system til registrering, forespørgsel og analyse af oplysninger i forbindelse med procedurer for udførsel af industrivarer fra EU til steder uden for EU.

4) ECS: Forkortelse for Export Control System - et elektronisk system, der benyttes til udveksling af oplysninger mellem EU-landenes toldmyndigheder om udførsel af varer til steder uden for EU.

5) e-ledsagedokument: Elektronisk ledsagedokument, der dannes og behandles i EMCS ved afsendelse af varer under afgiftssuspensionsordningen til andre EU-lande.

6) e-kvittering: Elektronisk kvittering, der dannes og behandles i EMCS som kvittering for modtagelse af varer under afgiftssuspensionsordningen fra andre EU-lande.

7) e-udførselsrapport: Elektronisk udførselsrapport, der dannes og behandles i EMCS ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU med henblik på udførsel af varerne til steder uden for EU.

8) ARC: Forkortelse for Unique Administrative Reference Code eller unikt administrativt systemnummer, der tildeles e-ledsagedokument, og som herefter identificerer en varetransport i EMCS.

9) CoD: Forkortelse for Change of Destination eller meddelelse om ændring af bestemmelsesland eller -sted for varer.

10) Local Reference Number: Afsenderens ordrenummer.

Anvendelsesområde

§ 17. Virksomhederne skal anvende reglerne i kapitel 5-6 som administrative procedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande efter reglerne i lovens § 19, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 5.

Kapitel 5

EMCS

Generelle krav om anvendelse af EMCS

§ 18. Virksomhederne skal anvende reglerne i §§ 19-23 om EMCS ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

Stk. 2. Når virksomheder her i landet elektronisk afsender eller modtager dokumenter, rapporter og meddelelser via EMCS, skal det ske enten via SKATs hjemmeside (www.skat.dk), eller direkte via elektronisk dataudveksling (EDI) med SKAT.

Afsendelse af varer

§ 19. Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til et andet EU-land skal ske på grundlag af et e-ledsagedokument, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. En virksomhed her i landet, der afsender varer til et andet EU-land, skal udfylde et udkast til e-ledsagedokument, der skal sendes via EMCS. Afsenderen her i landet kan tidligst sende udkastet til e-ledsagedokument 7 dage før begyndelsen af en varetransport efter lovens § 19, stk. 3. Når EMCS tildeler ARC til et udkast til e-ledsagedokument, er e-ledsagedokumentet systemmæssigt accepteret.

Stk. 3. Afsenderen skal udlevere et print af e-ledsagedokumentet eller af ethvert andet handelsdokument, der på klart identificerbar vis nævner e-ledsagedokumentets ARC til den person, der foretager transporten af varerne. E-ledsagedokumentets ARC skal efter anmodning kunne oplyses til de kompetente myndigheder i EU-landene under hele transporten af varerne under afgiftssuspensionsordningen.

Annullering af e-ledsagedokument

§ 20. Afsenderen her i landet kan annullere et e-ledsagedokument, så længe varetransporten ikke er begyndt efter lovens § 19, stk. 3, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til annulleringsmeddelelse og skal sende udkastet til annulleringsmeddelelse via EMCS.

Ændring af bestemmelsesland eller -sted

§ 21. Afsenderen her i landet kan på et hvilket som helst tidspunkt efter validering af e-ledsagedokumentet i EMCS, ændre bestemmelsesland eller -sted for varerne efter lovens § 19, stk. 1, nr. 1, 2, eller 5.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til CoD og skal sende udkastet til CoD via EMCS.

Modtagelse af varer

§ 22. En virksomhed, der modtager varer fra andre EU-lande på et bestemmelsessted her i landet efter lovens § 19, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5, skal senest 5 hverdage efter varetransportens ophør efter lovens § 19, stk. 4, nr. 1, kvittere for varerne via EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU

§ 23. Ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 19, stk. 1, nr. 3, skal afsenderen udfylde, sende og printe m.v. et udkast til e-ledsagedokument efter § 19.

Kapitel 6

Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift

Generelle krav om anvendelse af nødprocedurer

§ 24. Når EMCS er ude af drift, som bestemt efter § 25, kan virksomheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen anvende nødprocedurer efter §§ 26-33.

§ 25. EMCS anses for at være ude af drift, når der er nedbrud i

1) det fælles domæne for EMCS, der beror hos Europa-Kommissionen, eller

2) de nationale applikationer for EMCS, der beror hos de respektive EU-lande.

Stk. 2. EMCS anses ikke for at være ude af drift, når der er afbrydelse eller nedbrud i

1) on-line-forbindelsen fra en virksomhed eller

2) en virksomheds eget edb-system eller internetforbindelse.

§ 26. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, skal virksomheder, der har anvendt papirformularer som led i nødprocedurer, straks taste oplysningerne fra samtlige anvendte papirdokumenter og versioner ind i de elektroniske dokumenter i EMCS, der hver især svarer til de anvendte papirdokumenter.

Stk. 2. Virksomheder skal efter lovens § 18, stk. 4, opbevare samtlige anvendte papirdokumenter, herunder kopier heraf, der har været anvendt ved nødprocedurer, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afsendelse af varer

§ 27. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal en afsenderen her i landet ved udstedelse af ledsagedokument udfylde et midlertidigt ledsagedokument i papirform efter formular fra SKATs hjemmeside.

Stk. 2. Afsenderen skal printe et eksemplar af det midlertidige ledsagedokument, der skal følge med varetransporten og skal opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument til brug for senere tastning efter § 26, stk. 1, når EMCS er kommet i drift igen.

Ændring af bestemmelsesland- eller sted

§ 28. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2-4, som nødprocedurer ved ændring af bestemmelsesland eller -sted for en varetransport efter § 21.

Stk. 2. Hvis ændring af bestemmelsesland eller -sted skyldes en modtagers afvisning af hele eller dele af en forsendelse, skal afsenderen her i landet udfylde midlertidigt CoD i papirform efter formular fra SKATs hjemmeside og sende CoD via e-mail eller telefax til den oprindeligt aftalte modtager, der efterfølgende skal sende print af CoD med transporten af de omdirigerede varer. Herefter kan afsenderen efter § 27 udstede nyt midlertidigt ledsagedokument, der skal sendes via e-mail eller telefax til den nye modtager. Ved returnering af afviste varer, skal afsenderen være anført som modtager af varerne på CoD.

Stk. 3. Hvis afsenderen meddeler varetransportøren om en ændring af varernes bestemmelsesland eller -sted før varernes ankomst hos den oprindeligt aftalte modtager, skal afsenderen sende midlertidigt ledsagedokument og midlertidigt CoD via e-mail eller telefax direkte til den nye modtager.

Stk. 4. Midlertidigt CoD og midlertidigt ledsagedokument efter stk. 2 eller 3, skal indeholde samme ”Local Reference Number”.

Modtagelse af varer

§ 29. Hvis varer under anvendelse af nødprocedurer er ankommet hos en modtager her i landet, og modtageren ikke har modtaget et e-ledsagedokument fra afsenderen senest 14 dage efter modtagelsen af varerne, skal modtageren som led i nødprocedurer for modtagelse af varer udfylde en midlertidig kvittering i papirform efter formular fra SKATs hjemmeside. Modtageren skal sende den midlertidige kvittering direkte til afsenderen via e-mail eller telefax.

Stk. 2. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, vil modtageren modtage et e-ledsagedokument fra afsenderen og skal på normal vis kvittere for transaktionen i EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når EMCS er ude af drift

§ 30. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2-3, som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 19, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal

1) udfylde, printe og opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument efter § 27 og

2) udfylde og sende en e-udførselsangivelse via e-Export, idet ”Local Reference Number” for det midlertidige ledsagedokument skal anføres i e-udførselsangivelsens rubrik 40.

Stk. 3. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, og afsenderen her i landet har anvendt nødproceduren for udførsel efter stk. 2, skal afsenderen taste oplysningerne fra det konkret anvendte midlertidige ledsagedokument i et e-ledsagedokument efter § 26, stk. 1, således at den elektroniske procedure i EMCS kan afsluttes.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når e-Export er ude af drift

§ 31. Når det ikke er EMCS, men e-Export, der er ude af drift efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, gælder stk. 2-3, som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 19, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal udfylde udkast til et e-ledsagedokument efter § 19 og skal anføre e-ledsagedokumentets ARC i rubrik 40 i den papirbaserede udførselsangivelse.

Stk. 3. Når e-Export er i drift igen efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, skal afsenderen her i landet sørge for at få bekræftet via e-Export, at varerne er udført. Når dette kan bekræftes, skal afsenderen eller dennes repræsentant henvende sig til SKAT for at få afsluttet den elektroniske procedure i EMCS.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via et andet EU-land

§ 32. Når varer fra steder uden for EU indføres i EU’s toldområde med henblik på transport af varerne her til landet efter lovens § 19, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter § 25, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS i EU-landet for indførsel ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en modtager her i landet, benytte indførselslandets nødprocedurer for transport af varer inden for EU. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne efter § 22, når applikationen for EMCS i indførelseslandet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via dansk område

§ 33. Når varer fra steder uden for EU indføres i det danske toldområde med henblik på transport af varerne til et andet EU-land efter lovens § 19, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter § 25, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS her i landet ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en virksomhed i modtagerlandet, benytte nødprocedurer for transport af varer inden for EU efter reglerne i § 27. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne i EMCS, når applikationen for EMCS her i landet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Kapitel 7

Oplysning til de andre EU-lande om uregelmæssighed ved varetransport

§ 34. Hvis en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået eller konstateret her i landet efter lovens § 34, stk. 1-2, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 2. Hvis det efterfølgende bliver dokumenteret, at en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået her i landet, eller hvor det bliver dokumenteret, at varetransporten er afsluttet efter lovens § 34, stk. 3-4, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvor afgiften af varerne er blevet betalt.

Kapitel 8

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 25, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller

2) overtræder § 9, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 eller 3, § 10, stk. 1, §§ 11, 12 eller 14, § 15, stk. 2, §§ 17-22 eller 23, §§ 26 eller 27, § 28, stk. 2-3 eller 4, § 29, § 30, stk. 2 eller 3, § 31, stk. 2 eller 3, § 32, 2. pkt., eller § 33, 1. pkt.

Stk. 2. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og gælder for tobaksvarer, der afgiftsberigtiges efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 325 af 29. marts 2010 om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU efter lov om tobaksafgifter.

Skatteministeriet, den 4. december 2010

Troels Lund Poulsen

/ Kaj-Henrik Ludolph

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (EU-Tidende 1995 nr. L 291, side 40), Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF (EU-Tidende 2009 nr. L 9, side 12) samt Rådets direktiv 2010/12/EU af 16. februar 2010 om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak samt direktiv 2008/118/EF, (EU-Tidende 2010 nr. L 50, side 1).