Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0035
 
32008L0098
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet1)

I medfør af § 79, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om offentlighedens inddragelse i forbindelse med udarbejdelse eller revision af den nationale affaldshåndteringsplan efter lovens § 46 c, den nationale affaldsforebyggelsesplan efter lovens § 50 e og handlingsprogrammet efter artikel 5, stk. 1 og 7, i Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget.

§ 2. Miljøstyrelsen hører offentligheden, forinden planerne eller programmerne som nævnt i § 1 udarbejdes eller revideres.

Stk. 2. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig inden der træffes afgørelse om planerne eller programmerne, skal Miljøstyrelsen foretage offentlig annoncering af forslag til plan eller program eller revision af plan eller program omfattet af stk. 1. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysning om:

1) Miljøstyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller programmet eller revisionen af planen eller programmet.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en fastsat frist på minimum otte uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen foretager offentlig annoncering af planens eller programmets vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens eller programmets vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Planen eller programmet skal være offentligt tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 477 af 15. juni 2005 om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet ophæves.

Miljøministeriet, den 20. december 2010

Karen Ellemann

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3.