Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og andre love

(Aktiekøberetter i koncernforhold og medarbejderaktier til ansatte i udenlandske selskaber)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved lov nr. 218 af 14. april 1999, foretages følgende ændring:

1. § 28 affattes således:

»§ 28. For personer, der som vederlag modtager køberetter til aktier af det selskab, hvor de er ansat, indtræder beskatningen af den modtagne køberet først på det tidspunkt, hvor køberetten udnyttes eller afstås. Tilsvarende gælder beskatning af køberetter til aktier, der modtages som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt, samt for køberetter til aktier, som personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, modtager som vederlag. Anvendelse af reglerne i 1. og 2. pkt. er betinget af, at det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., enten selv har udstedt køberetten eller har erhvervet køberetten fra et selskab, der er koncernforbundet med selskabet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og som har udstedt køberetten. Beskatningen sker på grundlag af køberettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis afståelsestidspunktet. Såfremt den modtagne køberet udløber uudnyttet, bortfalder beskatningen efter § 16, jf. statsskattelovens § 4.

    Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for køberetter til aktier, der modtages fra et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor personen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Det er en betingelse, at køberetten er udstedt af det selskab, der yder køberetten.

    Stk. 3. Er der ydet køberetter omfattet af stk. 1 eller 2, og er der i øvrigt efter reglerne i statsskattelovens § 6, litra a, fradragsret for de herved forbundne udgifter, kan den del af den fradragsberettigede udgift, der svarer til køberettens værdi på udnyttelsestidspunktet, først fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvor køberetten udnyttes. Er køberetten ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, indtræder en eventuel beskatning af det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., først i det indkomstår, hvor køberetten udnyttes.

    Stk. 4. Afstår et selskab aktier til opfyldelse af køberetter omfattet af stk. 1 eller 2, og er selskabet omfattet af reglen i stk. 3, 1. pkt., skal selskabet opgøre en fortjeneste eller et tab svarende til forskellen mellem aktiernes handelsværdi på afståelsestidspunktet og den kursværdi, hvortil selskabet har erhvervet aktierne, efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

    Stk. 5. Stk. 1-4 kan ikke anvendes, såfremt reglerne i § 7 A om medarbejderaktieordninger finder anvendelse.«

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 5. august 1998, som ændret ved § 1 i lov nr. 911 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) kontantlån i danske kroner og de dertil svarende obligationer, der er ydet henholdsvis udstedt af realkreditinstitutter godkendt i henhold til realkreditloven, Dansk Landbrugs Realkreditfond eller Kreditforeningen af Kommuner i Danmark.«

2. I § 16, 4. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,«.

3. § 22, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Gevinst, som en debitor opnår ved ekstraordinær hel eller delvis indfrielse af et kontantlån i danske kroner, der er ydet af et realkreditinstitut godkendt i henhold til realkreditloven, Dansk Landbrugs Realkreditfond eller en filial af et udenlandsk kreditinstitut omfattet af realkreditlovens § 3, medregnes.«

4. § 30, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det er en betingelse i stk. 1, nr. 3, 5, 6 og 8, at kontrakten eller aftalen kun kan opfyldes ved levering. Det er endvidere for hver af parterne en betingelse, at kontrakten eller aftalen ikke afstås. Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for køberetter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28.«

5. I § 30, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Er der indgået modgående kontrakter eller forretninger i forhold til køberetter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28, finder § 29 dog kun anvendelse for de modgående kontrakter eller forretninger, der ikke er omfattet af ligningslovens § 28.«

6. I § 37, stk. 1, 2. pkt., udgår »et selskab m.v. eller«.

§ 3

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. oktober 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 4, ændres »§§ 2, 3 og 4« til: »§ 1«.

2. § 8, stk. 1, litra b, affattes således:

»b) den skattepligtige værdi af privat anvendelse af bil eller telefon, der helt eller delvis vederlagsfrit stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, samt den skattepligtige værdi af køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 16 og § 28, stk. 1 eller 2, jf. statsskattelovens § 4,«.

3. I § 10, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »indkomst hidrørende fra«: »frit erhverv udøvet i udlandet,«, og »faste driftssteder og faste ejendomme« ændres til: »faste driftssteder eller faste ejendomme«.

4. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 1, litra a og b samt litra e, i det omfang« til: »§ 8, stk. 1, litra a samt litra b og e i det omfang,«, og »jf. dog stk. 2 og 3« ændres til: »jf. dog stk. 2, 3 og 8«.

5. § 11, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For vederlag i form af køberetter til aktier, jf. § 8, stk. 1, litra b, og vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra e, der er B-indkomst, opgør de statslige told- og skattemyndigheder på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Køberetter til aktier indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, der indgår i grundlaget for indkomstbeskatning.«

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 18. august 1998, som ændret ved § 5 i lov nr. 1026 af 23. december 1998 og § 1 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »hele aktiebeholdningen«: »forholdsmæssigt«.

2. § 6, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Hvis aktierne har en pålydende værdi, foretages fordelingen på grundlag af denne værdi.«

3. § 7 a, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Er aktierne erhvervet på forskellige tidspunkter, fordeles fortjenesten ved beregningen af nedslaget for ejertid forholdsmæssigt mellem aktierne.«

4. I § 7 a, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis aktierne har en pålydende værdi, foretages fordelingen på grundlag af denne værdi.«

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 5. august 1998, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7 A, stk. 2, indsættes som nr. 10 og 11:

»10) Udnyttelsen af en køberet til aktier som nævnt i ligningslovens § 28 samt afståelse af sådanne rettigheder foretaget af den, der har modtaget køberetten fra det selskab, der har ydet køberetten. Er køberetten ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvori den ansatte m.m. arbejder, kan arbejdsgiverselskabet pålægges indberetningspligten.

11) Erhvervelse af en køberet til aktier, når erhvervelsen ikke er omfattet af ligningslovens § 28, men modtageren tilhører den i ligningslovens § 28, stk. 1, nævnte personkreds.«

§ 6

I lov nr. 166 af 24. marts 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.) foretages følgende ændringer:

1. I den i § 13, nr. 5, affattede § 7 A ændres i stk. 1, nr. 1, »tegne« til: »købe eller tegne«, og efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, 3. pkt., og nr. 2, 3. pkt., gælder ikke ansatte, der hverken er eller inden for de seneste 2 år før tildelingen har været omfattet af kildeskattelovens § 1 eller kildeskattelovens § 2 af den indkomst, der ligger til grund for den ansattes deltagelse i medarbejderaktieordningen.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

2. I § 25, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Ved tildeling den 1. januar 1999 til og med den 31. december 1999 af tegningsretter og medarbejderaktier efter ligningslovens § 7 A som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997 gælder ligningslovens § 7 A, stk. 6, og stk. 7, 1. pkt., som affattet ved nævnte lovbekendtgørelse ikke ansatte, der hverken er eller inden for de seneste 2 år før tildelingen har været omfattet af kildeskattelovens § 1 eller kildeskattelovens § 2 af den indkomst, der ligger til grund for den ansattes deltagelse i medarbejderaktieordningen.«

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, § 3, nr. 2, 4 og 5, og § 5 har virkning for køberetter til aktier, der erhverves den 1. april 1999 eller senere, jf. dog stk. 4. Vederlag i form af køberetter til aktier medregnes ikke til bidragsgrundlaget efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 9, stk. 1, jf. § 11, stk. 9, som ændret henholdsvis ophævet med virkning fra den 1. januar 2000 ved § 1, nr. 13 og 16, jf. § 5, stk. 1, i lov nr. 1033 af 23. december 1998.

    Stk. 3. § 2, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 1998. Reglerne i kursgevinstlovens § 30, stk. 3, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, har virkning for kontrakter og aftaler, der indgås i indkomståret 1998 eller senere. Reglerne i kursgevinstlovens § 30, stk. 3, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, har virkning for køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 28, der erhverves i indkomståret 1998 eller senere. § 2, nr. 5, har virkning for køberetter til aktier, der erhverves i indkomståret 1998 eller senere.

    Stk. 4. For køberetter til aktier, der er erhvervet i perioden fra og med den 1. januar 1998 til og med den 31. marts 1999, kan parterne vælge at anvende reglerne i ligningslovens § 28 som affattet ved denne lovs § 1 og reglerne i lov om en arbejdsmarkedsfond § 8, stk. 1, litra b, § 11, stk. 1, 1. pkt., og § 11, stk. 8, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 3, nr. 2, 4 og 5. Valget træffes pr. køberet og gælder for begge parter. For køberetter til aktier, der er erhvervet i perioden fra og med den 1. januar 1998 til og med den 31. december 1998, lægges valget til grund for ligningen, når den pågældende part inden den 1. oktober 1999 har dokumenteret over for den skatteansættende myndighed, at parterne er enige om valget. For køberetter til aktier, der er erhvervet i perioden fra og med den 1. januar 1999 til og med den 31. marts 1999, lægges valget til grund for ligningen, når den pågældende part senest i forbindelse med selvangivelsen over for den skatteansættende myndighed dokumenterer, at parterne er enige om valget. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. § 3, nr. 3, har virkning fra og med indkomståret 1997. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog vælge først fra og med indkomståret 1998, og i det omfang indkomståret 1998 er startet før den 1. januar 1998 først fra og med indkomståret 1999, at anvende bestemmelsen i lov om en arbejdsmarkedsfond § 10, stk. 3, som ændret ved denne lovs § 3, nr. 3.

    Stk. 6. § 4 har virkning fra den 1. januar 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 12. maj 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Ole Stavad