Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1254
 
32009R0710
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1112 af 21. november 2008 om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 3, § 14, § 15, § 17, § 18, stk. 1, og § 24, stk. 2 og 3, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:«

2. I § 3 indsættes efter »(kommissionsforordning)«: », som ændret ved Kommissionens forordning nr. 710/2009 af 5. august 2009«.

3. I § 7, stk. 2, ændres »60 pct.« til: »100 pct.«.

4. I § 8, stk. 1, indsættes efter »flerårige foderplanter«: »eller proteinafgrøder, der er sået i overensstemmelse med økologireglerne på marker«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. november 2010.

Plantedirektoratet, den 19. november 2010

Ole P. Kristensen

/ Birthe Schubart