Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre fugle i fangenskab

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, §§ 32-34 og § 70, stk. 3 og 5, i lov 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for vildtplejestationer samt enkeltpersoner, der tager vildtlevende fugle i deres varetægt eller under hegning med henblik på pleje.

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Vildtplejestation: Personer eller virksomheder, der har bemyndigelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at pleje tilskadekommet vildt, jf. § 21 i bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt.

2) Dyreinternat: Dyreinternater omfattet af dyreværnslovens § 18.

3) Fjerkræ: Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande, udsætning til jagt, eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle.

4) Andre fugle i fangenskab: Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 3 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

5) Vildtlevende fugle: Fritlevende fugle, der ikke er omfattet af nr. 3 og 4.

§ 3. Ved hold af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, skal disse holdes fysisk adskilt fra vildtlevende fugle i pleje på vildtplejestationer og fra vildtlevende fugle i enkeltpersoners varetægt eller under hegning med henblik på pleje. Følgende foranstaltninger skal iagttages til adskillelse af fjerkræ og andre fugle i fangenskab og vildtlevende fugle i pleje:

1) Indhegning, voliere, stalde, huse eller løbegårde placeres således, at der er et mindst 15 meter bredt område/gangareal mellem de forskellige indhegninger, voliere, stalde, huse og løbegårde, hvor der henholdsvis holdes fjerkræ og andre fugle i fangenskab og vildtlevende fugle i pleje.

2) Der må ikke være risiko for smitteoverførsel mellem fjerkræ og andre fugle i fangenskab og vildtlevende fugle i pleje via drikkevand, foder, æggebakker, ægopbevaringsrum, rugemaskiner, udmugningsanlæg, ventilationssystem o. lign.

3) Der må ikke anvendes samme udstyr, redskaber, overtrækstøj, fodtøj, transportkasser eller andet i stalde, huse eller løbegårde, medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelse hos henholdsvis fjerkræ og andre fugle i fangenskab og vildtlevende fugle i pleje.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 127 af 1. marts 2006 om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v.

Fødevarestyrelsen, den 23. november 2010

P.V.V.
Jan Mousing

/ Birgitte Beck Jørgensen