Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer mv. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »§ 62, stk. 1,«: »§ 64, stk. 2,«.

2. I § 10, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 4«: », 2. og 3. pkt.,«.

3. I § 10, stk. 6, indsættes som 4. pkt.:

»Undlader myndigheden at svare inden fristens udløb, kan SKAT træffe afgørelsen som varslet.«

4. § 17, stk. 2, ophæves og i stedet indsættes:

»Stk. 2. En herboende må gerne føre et udenlandsk køretøj på færdselslovens område, hvis

1) den i overensstemmelse med kapitel 4 i udlandet registrerede ejer eller bruger af køretøjet er passager under kørslen, jf. § 36, stk. 6,

2) køretøjet fører korttidsnummerplader med en gyldighed på ikke over 7 dage, jf. § 1, stk. 7, eller

3) køretøjet er lejet i udlandet for en periode af højst 7 dage, føreren har ret til at føre køretøjet efter lejeaftalen, og kørslen på færdselslovens område alene sker fra grænsen direkte til det sted her i landet, hvor køretøjet efter lejeaftalen skal afleveres.

Stk. 3. Registreringsattesten samt tilladelsen til brug af korttidsnummerpladerne, respektive lejeaftalen, skal medbringes under kørslen her i landet og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.«

5. I § 61, stk. 2, ændres »§ 60« til: »§ 63«.

6. § 64 affattes således:

»§ 64. SKAT kan tillade, at et nyt køretøj, der er købt her i landet, registreres tidsbegrænset med grænsenummerplader. Det samme gælder et brugt køretøj, der senest har været registreret her i landet med andet end grænsenummerplader.

Stk. 2. En tilladelse kan gives til en person, der har bopæl her i landet, hvis den pågældende i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed i udlandet agter at medtage og anvende køretøjet i udlandet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for 21 dage forud for udrejsen og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst 6 måneder yderligere. Er den pågældende udrejst forud for registreringstidspunktet, kan tilladelsen til kørsel på færdselslovens område højst gives for 24 timer i forbindelse med afhentning af køretøjet.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 2 må for køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer,

1) § 55, stk. 1, højst gives indtil 1 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato,

2) § 55, stk. 2, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato, og

3) § 55, stk. 3, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller 4 år fra 1. registreringsdato.

Stk. 4. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at få køretøjet registret på grænsenummerplader, udsteder SKAT en tidsbegrænset registreringsattest. Er køretøjet godkendt efter § 71, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, anføres dette på registreringsattesten.«

7. I § 101, stk. 2, ændres »§§ 68-77« til: »§§ 71-80«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011, bortset fra § 1, nr. 6, der først træder i kraft den 1. april 2011.

Skatteministeriet, den 10. december 2010

Troels Lund Poulsen

/ Lene Skov Henningsen