Den fulde tekst

Lov om ændring af vurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, ligningsloven og personskatteloven

(Mindre ejendomme i landzone m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 10. september 1996, som ændret ved § 12 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, § 9 i lov nr. 426 af 26. juni 1998 og § 22 i lov nr. 166 af 24 marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 27 affattes således:

»§ 27. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for vederlæggelse af vurderingsmænd, vurderingsformænd, skyldrådsmedlemmer og skyldrådsformænd og for vederlæggelse af sagkyndige medhjælpere.«

2. I § 33 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. For ejendomme over 5.000 m2, der helt eller delvis er beliggende i landzone, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på den del, der knytter sig til ejerboligdelen, og på den øvrige del af ejendommen. Til ejerboligandelen medregnes værdien af et grundareal på 5.000 m2. Den øvrige del af grundarealet medregnes til restejendommen.

    Stk. 9. For ejendomme, der er samnoteret med en vindmølleparcel, jf. § 8, stk. 1, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på henholdsvis den del, der knytter sig til ejerboligen, og den del, der knytter sig til vindmølleparcellen.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 10.

§ 2

I lov nr. 425 af 26. juni 1998 om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), som ændret ved § 9 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 9, ophæves, og i stedet indsættes som nr. 9-11:

»9) Ejendomme over 5.000 m2, der helt eller delvis er beliggende i landzone, for hvilke ejendomsværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 8, fordeles på den del, der tjener til bolig for ejeren og på den øvrige del af ejendommen.

10) Ejendomme, der er samnoteret med en vindmølleparcel, for hvilke ejendomsværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 9, fordeles på den del, der knytter sig til ejerboligen, og på den del, der knytter sig til vindmølleparcellen.

11) Ejendomme af den i nr.1-5, 9 og 10 nævnte art, der er beliggende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.«

2. I § 4, stk. 2, 4. pkt., ændres »nr. 4 og 5« til: »nr. 4, 5, 9 og 10«.

3. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk.1, nr. 9« til: »stk. 1, nr. 11«.

4. I § 5, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 2-5« til: »§ 4, stk. 2-4«.

5. I § 7 ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, jf. nr. 9« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, 9 og 10, jf. nr.11«.

6. I § 9, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »§§ 5-8« til: »stk. 1 og §§ 5-8«.

§ 3

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 426 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 1008 af 23. december 1998, § 3 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, lov nr. 1032 af 23. december 1998, § 33 i lov nr. 1033 af 23. december 1998 og senest ved § 10 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 6-8, jf. nr. 9« til: »§ 4, stk. 1, nr. 6-8, og § 4, stk. 1, nr. 9 og 10, jf. nr. 11«.

2. I § 15 J, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, jf. nr. 9« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, 9 og 10, jf. nr. 11«.

3. I § 15 J, stk. 3, 1. pkt., stk. 4., 1. pkt., og § 15 K, stk. 1, 2 pkt., udgår », jf. nr. 9,«.

4. I § 15 K, stk. 2, indsættes efter »§ 4, stk. 1, nr. 5«: », jf. nr. 11«.

5. I § 15 P, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, jf. nr. 9« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, 9 og 10, jf. nr. 11«.

§ 4

I lov om indkomstbeskatning for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 2. oktober 1998, som ændret ved § 8 i lov nr. 910 af 16. december 1998, § 4 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, § 33 i lov nr. 251 af 28. april 1999 og § 4 i lov nr. 252 af 28. april 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1-5, jf. nr. 9« til: »§ 4, stk.1, nr. 1-5, 9 og 10, jf. nr. 11«.

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2000, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1 har virkning fra og med den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad