Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Kapitel 2   Fælles bestemmelser

Kapitel 3   Veteranbaner

Kapitel 4   Kørsel med veterantogskøretøjer på jernbanenettet

Kapitel 5   Tilsyn

Kapitel 6   Dispensation, klageadgang og ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen)

I medfør af § 5, stk. 2 og 3, § 21 h, stk. 1, 1. pkt., og § 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 h, stk. 1, følgende:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om tilladelse til at udøve ikke erhvervsmæssig jernbanedrift og dokumentation for sikkerhedsstyring af ikke erhvervsmæssig jernbanedrift.

Definitioner

§ 2. Med ikke erhvervsmæssig jernbanedrift forstås kørsel med veterantogskøretøjer og drift af veteranbane, der fortrinsvis gennem en begrænset personbefordring drives for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål og ikke tilsigter at dække noget egentligt trafikalt behov.

Stk. 2. Med veterantogskøretøjer forstås køretøjer, som udfører ikke erhvervsmæssig jernbanedrift på jernbanenettet, veteranbane, veteransporvej eller smalsporsbane.

Stk. 3. Med veteranbane forstås infrastrukturdelen på veteranbaneområdet, der har en nominel sporvidde fra 1000 mm til og med 1435 mm, samt veteransporvej og smalsporsbane, der har en nominel sporvidde fra 500 mm til og med 1000 mm.

Stk. 4. Med prøvedrift forstås en periode, hvor et veterantogskøretøj eller -bane er i drift, og hvor der indsamles erfaringer med teknik, betjening, drift og vedligehold.

Stk. 5. Med sikkerhedsstyring forstås dokumentation for at den, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane er fagligt kvalificeret til at drive ikke erhvervsmæssig jernbanedrift på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser

Tilladelse og dokumentation for sikkerhedsstyring

§ 3. Ret til kørsel med veterantogskøretøjer og drift af veteranbane kræver en tilladelse fra Trafikstyrelsen og dokumentation for sikkerhedsstyring, som er godkendt af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Tilladelse til kørsel med veterantogskøretøjer eller drift af veteranbane kan opnås af ansøgere, der

1) er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

2) er i besiddelse af en gyldig ansvarsforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere,

3) har indgået en aftale med ejeren af infrastrukturen om brugsret til den pågældende veteranbane, medmindre ansøgeren også er ejer af infrastrukturen,

4) anvender personer, der besidder de nødvendige faglige og helbredsmæssige kvalifikationer, til kørsel med veterantogskøretøjer eller drift af veteranbane, jf. §§ 11-12 og §§ 18-19,

5) er fagligt kvalificerede til at drive ikke erhvervsmæssig jernbanedrift på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, jf. §§ 5-10, § 13 og §§ 20-21, og

6) har fået godkendt veterantogskøretøjer eller veteranbane af Trafikstyrelsen, jf. §§ 14-15, § 17 og § 22.

§ 4. Ansøgning om tilladelse og dokumentation for sikkerhedsstyring indsendes til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. En tilladelse er gyldig, så længe de i § 3, stk. 2, angivne vilkår er opfyldt. Trafikstyrelsen kan foretage en fornyet vurdering af, om vilkårene er opfyldt, hvis styrelsen finder anledning hertil.

Stk. 3. Der skal dog foretages en fornyet vurdering senest 5 år efter udstedelsen af tilladelsen og hvert 5. år derefter.

Stk. 4. Dokumentation til brug for en fornyet vurdering skal sendes til Trafikstyrelsen senest 6 måneder, før der skal foretages en fornyet vurdering.

Stk. 5. Hvis de i § 3, stk. 2, nævnte vilkår ikke længere er opfyldt, skal den sikkerhedsansvarlige, jf. § 5, underrette Trafikstyrelsen omgående.

Den sikkerhedsansvarlige

§ 5. Den, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane, skal udpege en sikkerhedsansvarlig, som skal godkendes af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af den sikkerhedsansvarlige skal sendes til Trafikstyrelsen sammen med ansøgningen om tilladelse til kørsel med veterantogskøretøjer eller drift af veteranbane. Ved tiltræden af en ny sikkerhedsansvarlig skal der sendes en ansøgning for den pågældende.

Stk. 3. Den sikkerhedsansvarlige skal kunne dokumentere teoretisk viden og praktisk erfaring, der er relevant for de pågældende aktiviteter.

Stk. 4. Den sikkerhedsansvarlige er ansvarlig for, at kravene fastsat i § 3 til enhver tid er overholdt.

Stk. 5. Den sikkerhedsansvarlige skal have indgående kendskab til jernbaneklubben, foreningen m.v.

Stk. 6. Den sikkerhedsansvarlige skal være medlem af jernbaneklubben, foreningen m.v., der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane, eller have en tilknytning til jernbaneklubben, foreningen m.v., der tilsvarer et medlemskab.

Stk. 7. Den sikkerhedsansvarlige må ikke være idømt straf for alvorlige lovovertrædelser, herunder lovovertrædelser på transportområdet.

§ 6. Den sikkerhedsansvarlige har ansvaret for, at:

1) driften er sikker,

2) føre kontrol med de risici, der kan opstå, og

3) iværksætte og gennemføre nødvendige risikostyringsforanstaltninger, og, hvor det er relevant, iværksætte og gennemføre de nødvendige risikostyringsforanstaltninger i samarbejde med de øvrige aktører på jernbaneområdet.

§ 7. Den sikkerhedsansvarlige skal:

1) fastlægge opgaver, ansvar, beføjelser og nødvendige kompetencer i relation til jernbanesikkerhedsarbejdet,

2) gennemføre en risikovurdering af de aktiviteter der udføres, og

3) sikre, at eksisterende, nye og ændrede krav i jernbanelovgivningen, tekniske og driftsmæssige standarder og andre normative krav bliver identificeret og overholdt.

§ 8. Den sikkerhedsansvarlige skal ved ændring af driftsvilkår, veterantogskøretøjer eller -bane sikre, at der er udarbejdet retningslinjer for:

1) risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger, og

2) formidling af tilstrækkelig information om farer og risikoreducerende tiltag.

Stk. 2. Retningslinjerne i stk. 1 skal anvendes af dem, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane samt dem, der udfører opgaver på vegne af disse.

§ 9. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at:

1) der er overvågnings- eller vedligeholdelsesplaner som sikrer, at veterantogskøretøjer, teknisk udstyr og veteranbane vedligeholdes, og at disse til enhver tid er funktionsdygtige samt dokumentere vedligeholdelsen overfor den tilsynsførende, jf. § 23, stk. 3, og

2) køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold er fastsat i en skriftlig aftale mellem den, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane og leverandøren.

§ 10. Den sikkerhedsansvarlige skal udarbejde handlings-, beredskabs- og informationsplaner med henblik på ekstraordinære situationer.

Kapitel 3

Veteranbaner

Krav til personer

§ 11. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at behov for uddannelse og træning bliver identificeret, og at personerne, som udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, har de nødvendige færdigheder.

§ 12. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at de pågældende personer, jf. § 11, er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres opgaver.

Krav til styring af sikkerhed

§ 13. Den sikkerhedsansvarlige skal fastsætte sikkerhedsregler for driften, personer, veterantogskøretøjer og -baner samt sikre, at disse overholdes. Trafikstyrelsen skal godkende disse regler.

Godkendelse af veteranbane og veterantogskøretøjer

§ 14. Trafikstyrelsen godkender nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede:

1) veteranbaner, og

2) veterantogskøretøjer, der udelukkende kører på en veteranbane.

Stk. 2. Sammen med ansøgningen om godkendelse skal følgende oplysninger fremsendes til Trafikstyrelsen:

1) en beskrivelse af projektet, herunder tids-, aktivitets- og ressourceplan til brug for projektet,

2) en beskrivelse af veteranbanen eller veterantogskøretøjet, herunder anvendelse, grænsefladerne og vekselvirkning med dets omgivelser og sikkerhedskrav, der er afledt af risikovurderingen, og

3) risikovurdering eller en foreløbig risikovurdering.

Stk. 3. For veterantogskøretøjer skal endvidere fremsendes:

1) dokumentation for, at veterantogskøretøjet er kompatibelt med infrastrukturen, jf. § 15, og

2) vedligeholdelses- og betjeningsvejledning.

Stk. 4. Oplysningerne skal være kvalitetssikret inden fremsendelse til Trafikstyrelsen.

Stk. 5. Før Trafikstyrelsen kan godkende de i stk. 1 nævnte veteranbaner eller veterantogskøretøjer, skal ansøgeren fremsende dokumentation for, at aktiviteterne i tids-, aktivitets- og ressourceplanen er gennemført, samt at resultatet opfylder specificerede sikkerhedskrav, som er relevante for projektet (sikkerhedsdokumentation).

Stk. 6. Trafikstyrelsen kan anmode ansøger om supplerende oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Stk. 7. Den sikkerhedsansvarlige skal underrette Trafikstyrelsen om konstruktionsmæssige ændringer, fornyelser eller opgraderinger af de eksisterende veterantogskøretøjer eller –baner før disse foretages.

Stk. 8. Trafikstyrelsen vurderer, hvorvidt den sikkerhedsansvarlige skal indsende de i stk. 2, nr. 1-3 og stk. 3, nr. 1-2 nævnte oplysninger i forbindelse med underretning om konstruktionsmæssige ændringer, fornyelser eller opgraderinger.

§ 15. Dokumentation for kompatibilitet mellem veterantogskøretøjer og veteranbane skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) bremseevne,

2) dynamisk og statisk samspil med sporet,

3) dynamisk og statisk profil,

4) kortslutningsevne og togkontrolanlæg, hvor det er relevant, og

5) elektromagnetisk kompatibilitet, hvor det er relevant.

§ 16. Trafikstyrelsen kan godkende de i § 14, stk. 1, nævnte veteranbaner eller veterantogskøretøjer med vilkår.

Godkendelse af prøvedrift

§ 17. Den, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane, kan ansøge om tilladelse til prøvedrift. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) en beskrivelse af prøvedriftens omfang,

2) en risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og

3) dokumentation for, hvordan de specifikke krav for prøvedriften opfyldes, således at prøvedriften kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Stk. 2. For veterantogskøretøjer skal endvidere sendes:

1) dokumentation for, at veterantogskøretøjet er kompatibelt med infrastrukturen, jf. § 15, med mindre dette er formålet med prøvedriften, og

2) en beskrivelse af ansvarsfordeling mellem de involverede parter.

Stk. 3. Trafikstyrelsen kan anmode ansøger om supplerende oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Kapitel 4

Kørsel med veterantogskøretøjer på jernbanenettet

Krav til personer

§ 18. Den sikkerhedsansvarlige skal:

1) udforme og vedligeholde procedure, der sikrer, at behov for uddannelse og træning bliver identificeret, og at personerne opnår de nødvendige færdigheder, der er hensigtsmæssige eller krævede for udførelsen af opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, og

2) beskrive de forskellige kategorier af personer.

§ 19. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre og dokumentere over for den tilsynsførende, jf. § 23, stk. 3, at personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbanenettet, opfylder de til enhver tid gældende regler om helbredsgodkendelse og certificering af lokomotivførere.

Krav til styring af sikkerhed

§ 20. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at overholdelsen af de i § 7, nr. 3, nævnte krav og standarder kan dokumenteres i den samlede levetid for veterantogskøretøjer.

§ 21. Den sikkerhedsansvarlige skal fastsætte sikkerhedsregler for driften, personer og veterantogskøretøjer samt dokumentere over for den tilsynsførende, jf. § 23, stk. 3, hvordan overholdelsen af disse sikres. Trafikstyrelsen skal godkende disse regler.

Godkendelse af veterantogskøretøjer

§ 22. Veterantogskøretøjer, der kører på jernbanenettet, skal opfylde de til enhver tid gældende regler om godkendelse af køretøjer.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 23. Trafikstyrelsen udpeger en eller flere fagligt kompetente tilsynsførende.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal være uafhængig af den, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane, som den pågældende tilsynsførende fører tilsyn med.

Stk. 3. Den tilsynsførende, jf. stk. 1, fører tilsyn med at kravene i § 3, stk. 2, nr. 4-6, til enhver tid er opfyldt.

Stk. 4. Den tilsynsførende fremsender en årlig tilsynsrapport om opfyldelsen af kravene i § 3, stk. 2, nr. 4-6 til den sikkerhedsansvarlige.

Stk. 5. Den sikkerhedsansvarlige fører tilsyn med at kravene i § 3, stk. 2, nr. 1-3, til enhver tid er opfyldt.

Stk. 6. Den sikkerhedsansvarlige skal senest den 1. marts hvert år sende en samlet rapport til Trafikstyrelsen om opfyldelse af kravene i § 3, stk. 2, i det foregående kalenderår.

Stk. 7. Den, der udøver kørsel med veterantogskøretøjer eller driver veteranbane skal afholde samtlige omkostninger i forbindelse med den sikkerhedsansvarliges og den tilsynsførendes aktiviteter.

Kapitel 6

Dispensation, klageadgang og ikrafttræden

Dispensation

§ 24. Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse, når det i øvrigt er foreneligt med EU-regler på området.

Klageadgang

§ 25. Klage over Trafikstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Jernbanenævnet. Jernbanenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 26. Klager over Trafikstyrelsens afgørelser skal være indgivet til Jernbanenævnet senest 4 uger efter, at Trafikstyrelsens afgørelse er kommet frem til klager.

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2010.

Trafikstyrelsen, den 2. december 2010

Carsten Falk Hansen

/ Lise Aaen Kobberholm