Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Skadedyrsikring af en ubemandet grøntbod

Resumé

Fødevareregion Nord havde indskærpet virksomheden, at grøntboder skal skadedyrsikres med selvlukkende hel-døre, fordi boden er ubemandet, og i åbningsperioden alene er sikret med halv-døre (saloon-døre).

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede fødevareregionens afgørelse med den begrundelse, at kravet om selvlukkende, tætsluttende døre er en ekstra sikring, der kompenserer for den manglende bemanding af boden. Desuden er der ikke mulighed for hurtigt at gribe ind, i tilfælde af at et skadegørende dyr eller en fugl er trængt ind i boden.

NN
Den 28. oktober 2010
Sagsnr.: 4496/779
Ref.: SFV/MAEP
Tlf.: 33 95 14 12

Indskærpelse om skadedyrsikring fastholdes

I har i brev af 15. februar 2010 klaget over resultatet af en fornyet behandling af afgørelse af 22. januar 2010 fra Fødevareregion Nord, om at grøntsags-boden skal sikres mod indtrængende skadedyr som rotter og fugle med selvlukkende hel-døre. Indskærpelsen medførte gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder indskærpelsen.

Sammendrag

Den, der opbevarer, håndterer eller sælger fødevarer, er ansvarlig for at overholde fødevarelovgivningen. Det skal bl.a. sikres, at fødevarerne ikke bliver forurenet eller bliver udsat for anden skadelig påvirkning

Da virksomheden i hele åbningsperioden alene er sikret med halvdøre (saloon-døre), er boden ikke tilstrækkeligt sikret mod indtrængning af skadegørere.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn den 17. juni 2009

Den 17. juni 2009 indskærpede fødevareregionen overfor jer, at I skulle opsætte skadedyrsikrede, selvlukkende (net)-døre (heldøre) af hensyn til insekter, fugle o.a., i overensstemmelse med tidligere afgørelse.

Fødevareregionen henviste til fødevareregionens afgørelse af 1. november 2006.

Sekretariatet hjemviser sagen til fornyet behandling

Den 14. december 2009 hjemviste vi sagen til fornyet behandling.

Sekretariatets opfattelse var, at der ikke var overensstemmelse mellem Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006 og fødevareregionens indskærpelse.

»I den aktuelle klagesag oplyser Fødevareregion Nord, at saloondørene til jeres boder har selvlukkere. Hvis de samme saloondøre var monteret i jeres boder i 2006, blot uden selvlukkere, må vi som udgangspunkt lægge til grund, at I faktisk har opfyldt Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006.«

Under forudsætning af at retsgrundlaget, herunder praksis, ikke har ændret sig i mellemtiden, kan Fødevareregion Nord derfor ikke efterfølgende træffe en afgørelse om samme spørgsmål, som strider mod Fødevarestyrelsens afgørelse i den tidligere klagesag.

I afgørelsen bemærkede sekretariatet, at fødevareregionen skal forholde sig til lighedsprincippet og begrunde, hvorfor resultatet er i overensstemmelse med dette princip.

Fødevareregionen sender en ny indskærpelse

Ved brev af 22. januar 2010 sendte fødevareregionen en ny indskærpelse om skadedyrsikring til jer.

Fødevareregionen indskærpede, at den ubemandede grøntsagsbod skal sikres mod indtrængende skadedyr som rotter og fugle med selvlukkende heldøre.

Fødevareregionen henviste til hygiejneforordningens1) artikel 4, stk. 2, med henvisning til bilag II, kapitel 1, nr. 2, bogstav c, og kapitel 9, nr. 4.

Indskærpelsen blev begrundet med, at boden ikke var tilstrækkeligt sikret mod indtrængning af rotter og fugle, idet de tætsluttende (yder)døre i hele åbningsperioden holdes åbne, og at lukningen af boden i de aktive perioder udelukkende sker ved selvlukkende halvdøre (saloon-døre).

Fødevareregionen bemærkede, at kravet om selvlukkende, tætsluttende døre skal ses som en ekstra sikring, der kompenserer for den manglende bemanding af boden, og i forhold til fx bemandede virksomheder med frugtkasser uden for butikken, hvorfor der ikke var tale om et brud på lighedsprincippet.

Fødevareregionen bemærkede også, at Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006 også lagde vægt på, at »vinduer og døre skal slutte fuldstændigt til«, og at »dørene ud til det fri ikke har selvlukkere på«.

Endvidere bemærkede fødevareregionen, at Fødevarestyrelsens afgørelse var truffet, før boderne blev udstyret med saloondøre, som var monteret inden for yderdørene, og at afgørelsen kun kunne benyttes vejledende.

I klager

Den 15. februar 2010 klagede I over fødevareregionens afgørelse af 22. januar 2010.

I anførte, at ligebehandlingsprincippet ikke var overholdt, idet boden hos naboen havde en åben bod i perioden fra 2004-2009, inden naboen fik en bøde. Og i den periode har der været mange kontroller i jeres virksomhed

I oplyste følgende:

Bjælkehytterne er forsynet med gennemgangsfælder for mus og rotter.

Saloondørene er selvlukkende.

De fleste varer er indpakket.

Alle varer bliver kontrolleret tre-fire gange om dagen.

Borde, hylder og gulv bliver vasket hver dag.

Personalet tjekker grøntsagerne, hver gang de kommer til en grøntsags-hytte.

Jeres biler kører rundt med tanke fyldt med friskt vand, og dermed bliver vandet skiftet ud hver dag ved gulerødder og persille mm.

I mente, at I har meget mere styr på jeres grøntsager, end de butikker, der stiller deres grøntsager ud på fortovet under åben himmel, hvor både fugle, fluer m.m. kan trænge ind.

Opsættende virkning

Den 23. februar 2010 tillagde fødevareregionen jeres klage opsættende virkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Boden skal være sikret med tætsluttende døre

Vi er enige med fødevareregionen, at der skal være tæt lukkede hel-døre i boden, fordi der ellers kan være risiko for, at fugle eller skadedyr kan trænge ind i boden.

I bemærker, at risikoen for at fødevarerne kan blive kontamineret hos jer ikke er større end hos en grønthandel under åben himmel i byen. Hertil skal vi anføre, at den afgørende forskel på et stalddørssalg og en grønthandel i byen er, at boden hos jer er ubemandet, og dermed er der ikke mulighed for hurtigt at gribe ind, i tilfælde af at et skadegørende dyr eller en fugl er trængt ind i boden.

I oplyser, at medarbejdere tjekker boden 4-5 gange til daglig, men dette giver stadig ikke mulighed for at gribe hurtigt ind, hvis et skadegørende dyr eller fugl er trængt ind.

Den, der opbevarer, håndterer eller sælger fødevarer, er ansvarlig for at overholde fødevarelovgivningen. Det skal bl.a. sikres, at fødevarerne ikke bliver forurenet eller bliver udsat for anden skadelig påvirkning

Det er et krav, at fødevarelokalernes grundplan, udformning, beliggenhed skal være således, at der er mulighed for god hygiejnemæssig praksis, som bl.a. indebærer beskyttelse mod kontaminering og navnlig bekæmpelse af skadegører (hygiejneforordningens artikel 4, stk. 2, med henvisning til bilag II, kapitel I, punkt 2, bogstav c).

Det er også et krav, at virksomheden skal træffe passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere (hygiejneforordningens artikel 4, stk. 2, med henvisning til bilag II, kapitel IX, punkt 4).

Da virksomheden i hele åbningsperioden alene er sikret med halvdøre (saloon-døre), er boden ikke tilstrækkeligt sikret mod indtrængning af skadegørere.

Sekretariatet finder derfor ikke anledning til at tilsidesætte fødevareregionens vurdering af, at kravet om selvlukkende, tætsluttende hel-døre i åbningsperioden skal ses som en ekstra sikring, der kompenserer for den manglende bemanding af boden. Der er ikke tale om brud på lighedsprincippet, da de to udsalgssteder på den måde adskiller sig.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Mary Epremian

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Nord modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne