Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven m.fl. love

(Justering af reglerne om forsikringsselskabers fradrag)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1026 af 23. december 1998 og senest ved § 16 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »efter reglerne i stk. 8-10« til: »efter reglerne i stk. 8-13«.

2. § 13, stk. 8 og 9, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 8. Udbytter og aktie- og ejendomsavancer, som ikke skal medregnes til et forsikringsselskabs eller til et dermed sambeskattet datterselskabs skattepligtige indkomst, og derefter udbytter, der er skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses i størst muligt omfang for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til de i stk. 2, 1. pkt., nævnte hensættelser og til realrenteafgift, før disse beløb fragår i den skattepligtige indkomst. Udbytter og avancer vedrørende aktier i de af sambeskatningen omfattede datterselskaber medregnes ikke ved forsikringsselskabets, moderselskabets, opgørelse af de nævnte udbytter og avancer. For det indkomstår, hvori aktier eller fast ejendom sælges, reduceres summen af udbytter og avancer som opgjort efter 1. og 2. pkt. med en skattepligtig fortjeneste ved salget, og summen af udbytter og avancer som opgjort efter 1. og 2. pkt. tillægges et fradragsberettiget tab ved salget.

    Stk. 9. For skadesforsikringsselskaber udgør reduktionen af fradragsretten efter stk. 8 dog højst den del af selskabets skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer m.m., der svarer til det beløb, hvormed selskabets udbetalinger til de forsikrede, de i stk. 2, 1. pkt., nævnte hensættelser og øvrige fradragsberettigede driftsomkostninger overstiger selskabets skattepligtige præmieindtægter med tillæg af 50 pct. af den forsikringstekniske rente for egen regning. Opgørelsen efter 1. pkt. sker ved, at selskabet fra år til år fører en konto over selskabets samlede skattefri og lempelsesberettigede udbytter samt skattefri avancer og modsvarende tab (finanskonto) og en konto over det beløb, hvormed selskabets udbetalinger til de forsikrede, de i stk. 2, 1. pkt., nævnte hensættelser og øvrige fradragsberettigede driftsomkostninger overstiger selskabets skattepligtige præmieindtægter med tillæg af 50 pct. af den forsikringstekniske rente for egen regning (driftskonto). Hvis saldoen på driftskontoen er positiv og der samtidig er en positiv saldo på finanskontoen, anvendes det mindste af de to beløb i 1. pkt. Saldoen på begge konti reduceres med det beløb, der anvendes i 1. pkt., hvorefter de resterende saldi overføres til det efterfølgende indkomstår.

    Stk. 10. Hvis et forsikringsselskab er sambeskattet med et andet forsikringsselskab, foretages en samlet opgørelse af skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer m.m. efter stk. 8. Det opgjorte beløb fordeles forholdsmæssigt mellem forsikringsselskaberne, hvorefter der foretages fradragsbegrænsning efter stk. 8 henholdsvis stk. 9. Forsikringsselskaber, der ved den forholdsmæssige fordeling udnytter et andet forsikringsselskabs tab, skal godtgøre sidstnævnte selskab den skattemæssige værdi af tabet. Godtgørelsen har ikke skattemæssige konsekvenser for selskaberne. Hvis et livsforsikringsselskab direkte eller indirekte ejer et skadesforsikringsselskab, som det er sambeskattet med, skal skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer m.m., der ikke vil blive anset for medgået til skadesforsikringsselskabets udbetalinger til de forsikrede og til de i stk. 2, 1. pkt., nævnte hensættelser og fradragsberettigede driftsomkostninger, henføres til livforsikringsselskabet, moderselskabet, med henblik på fradragsbegrænsning i dette selskab.

    Stk. 11. Hvis et forsikringsselskab i hele indkomståret direkte eller indirekte ejer 25 pct. eller mere af et eller flere selskaber, der ikke er omfattet af sambeskatning, medregner forsikringsselskabet, moderselskabet, ved anvendelsen af reglerne i stk. 8 og 9 tillige skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer i datterselskaberne. Fra datterselskaberne medregnes den del af de skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer, der svarer til moderselskabets gennemsnitligt ejede andel af datterselskabets aktiekapital i indkomståret. Udbytter og avancer vedrørende moderselskabets aktier i datterselskaberne medregnes ikke. I det omfang skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer i datterselskaber, der er forsikringsselskaber, efter stk. 8 og 9 er anset for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til de i stk. 2, 1. pkt., nævnte hensættelser og til realrenteafgift i disse selskaber skal de ikke medregnes i moderselskabet efter 1. og 2. pkt.

    Stk. 12. Hvis summen af udbytter og avancer som opgjort efter stk. 8, 10 og 11 er negativ, fragår beløbet ved opgørelsen af de pågældende udbytter og avancer for efterfølgende indkomstår. Overstiger summen udbetalinger, hensættelser og realrenteafgift, som nævnt i stk. 8, 1. pkt., medregnes det overskydende beløb i efterfølgende indkomstår.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 13.

§ 2

I lov nr. 420 af 26. juni 1998 om ændring af selskabsskatteloven og realrenteafgiftsloven. (Forsikringsselskabers fradrag) foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, indsættes efter »fortjenesten«: »og tabet«, og »fortjeneste, der overstiger aktiens eller ejendommens værdi pr. 1. januar 1998« ændres til: »fortjeneste eller tab, der vedrører perioden efter den 1. januar 1998«.

§ 3

I lov nr. 428 af 26. juni 1998 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ændret ved § 7 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, § 2 i lov nr. 1027 af 23. december 1998 og § 4 i lov nr. 1054 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 13, stk. 8-10« til: »selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13«.

§ 4

I lov nr. 430 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven), som ændret ved § 6 i lov nr. 910 af 16. december 1998, § 1 i lov nr. 1027 af 23. december 1998 og § 3 i lov nr. 1054 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»§ 4 har virkning fra og med afgiftsåret 2000, jf. dog stk. 5-10.«

2. I § 8 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Uanset § 6, stk. 1, 4. pkt., i realrenteafgiftsloven som ophævet ved denne lovs § 4 skal livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, i opgørelsen af det samlede afkast opgøre afkast, der ikke er afgiftspligtigt efter realrenteafgiftsloven, efter selskabsskattelovgivningens regler, dog således at skattefri ejendomsavancer, som efter selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13, anses for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til hensættelser og til skat efter realrenteafgiftsloven, indgår ved beregningen af det samlede afkast.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 har virkning fra og med indkomståret 1998. Ved opgørelsen over skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer vedrørende indkomståret 1998, jf. § 1, medregnes udbytter omfattet af selskabsskattelovens § 17, stk. 2.

    Stk. 3. § 3 har virkning fra og med indkomståret 1999. § 4 har virkning fra og med afgiftsåret 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad