Den fulde tekst
L 84
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 24/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/11 10 Tillæg A
1.beh 20/1 11 FF
Betænkning 2/3 11 Tillæg B
2.beh 15/3 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 15/3 11 Tillæg H
3.beh 29/3 11 FF
Lovf som vedt 29/3 11 Tillæg C
Lov nr 254 af 30. marts 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Mikkel Dencker (DF), Malene Søgaard-Andersen (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven justerer nogle af de regler, der blev indført ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, og hvor reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og aktieudbytter blev harmoniseret som et led i udmøntningen af skattereformen (forårspakke 2.0).
Loven indebærer bl.a., at
- selskaber i visse tilfælde får adgang til at fradrage tab på datterselskabsaktier, der var fradragsberettigede inden harmoniseringen af beskatningen af aktieafkast, og hvor aktierne efterfølgende skifter status til porteføljeaktier,
- værnsreglen vedrørende mellemholdingselskaber, der skal hindre omgåelse af betingelserne for, hvornår der er tale om datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, på en række punkter justeres og præciseres,
- fondes mulighed for at være underlagt realisationsbeskatning på investeringsforeningsbeviser i akkumulerende og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger bortfalder,
- reglerne for grænseoverskridende fusioner m.v. ikke underminerer kildebeskatningen af udbytter til udenlandske selskaber i lande, som ikke er medlem af EU, og som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og
- der i øvrigt foretages forskellige justeringer i fusionsskattelovens regler om skattefri omstrukturering, i kursgevinstlovens regler om selskabers mulighed for at fradrage tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, i aktieavancebeskatningslovens regler om nedsættelse af anskaffelsessummen på aktier erhvervet i forbindelse med et kapitalindskud i selskabet og i ejendomsavancebeskatningslovens regler om genanbringelse af fortjeneste vedrørende fast ejendom.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget