Den fulde tekst
L 83
Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love. (Revision af dødsboskifteloven m.v.).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 24/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/11 10 Tillæg A
1.beh 7/12 10 FF
Betænkning 3/2 11 Tillæg B
2.beh 8/2 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 8/2 11 Tillæg H
Tillægsbet 3/3 11 Tillæg B
3.beh 15/3 11 FF
Lovf som vedt 15/3 11 Tillæg C
Lov nr 221 af 21. marts 2011.
Ordførere: (1.beh) Karen Jespersen (V), Lise von Seelen (S), René Christensen (DF), Meta Fuglsang (SF), Tom Behnke (KF), Lone Dybkjær (RV).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Loven ændrer dødsboskifteloven på baggrund af de praktiske erfaringer, der har været med loven siden 1997.
Loven bygger på Ægtefælleskifteudvalgets betænkning nr. 1519/2010 om revision af dødsboskifteloven. Hovedkonklusionen var, at loven generelt fungerede godt, men at der var behov for enkelte mindre justeringer og præciseringer.
Loven ændres på især følgende områder:
- Skifteretten får mulighed for at udpege en bobestyrer, der ikke er autoriseret, hvis særlige grunde taler for det og samtlige arvinger, herunder den længstlevende ægtefælle, er enige om at ønske den pågældende som bobestyrer.
- Bobestyrere forpligtes til at oplyse arvingerne om, hvordan bobestyrerens salær beregnes, om størrelsen heraf og om, hvilke omkostninger arvingerne i øvrigt må forvente.
- Bobestyreren skal redegøre for sin vurdering af spørgsmål, som arvingerne er uenige om, og skal samtidig gøre opmærksom på, at vurderingen vil blive lagt til grund under sagens videre behandling, og skal opfordre arvingerne til sagsanlæg, hvis de ikke er enige i vurderingen.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget