Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes følgende:

§ 1. Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2011 udgør -0,1, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2011.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.100.000 kr.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 660.000 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Justitsministeriet, den 18. november 2010

Lars Barfoed

/ Anne Fode