Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven

(Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, som ændret ved § 15 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1:

»Stk. 2. Der svares endvidere afgift af motorkøretøjer omhandlet i §§ 4 og 5, som er registreret med udenlandske nummerplader, og som benyttes af en herboende, jf. § 3 a, stk. 6.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2.§ 1, stk. 2, som bliver stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Der foretages fornyet beregning af afgift for et motorkøretøj omfattet af § 3 a, stk. 1 eller 6, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det motorkøretøj, for hvilket der tidligere er beregnet afgift. Henføres motorkøretøjet efter reparation eller ombygning under reglerne i § 3 a, stk. 1 eller 6, betales afgift efter reglerne i § 3 a, stk. 2.«

3. § 3, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 1-5.

4. I § 3, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til »stk. 3«.

5. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Efter ansøgning kan de statslige told- og skattemyndigheder meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kan betales efter reglerne i stk. 2, når

1) motorkøretøjet tilhører en udlænding og af denne benyttes her i landet under et tidsbegrænset ophold eller

2) motorkøretøjet af en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, stilles til rådighed for en herboende med henblik på erhvervsmæssig og privat anvendelse i det pågældende udland og her i landet, når beskæftigelse ved virksomheden eller det faste driftssted udgør den pågældendes hovederhverv.

    Stk. 2. Afgiften betales kvartalsvis forud med 3 pct. pr. påbegyndt kvartal af den beregnede afgift. Ved betalingen tillægges 1,5 pct. pr. påbegyndt kvartal af den registreringsafgift, der resterer efter den foretagne betaling. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.

    Stk. 3. For betaling af afgift efter stk. 1, nr. 2, hæfter den, der stiller køretøjet til rådighed for den herboende. Overskrides en i en erindringsskrivelse fastsat frist for betaling af afgift og tillæg, bortfalder en udstedt tilladelse, og resten af afgiften efter stk. 5 forfalder til betaling, medmindre registreringspligten ophører.

    Stk. 4. Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten ophører eller motorkøretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3. Ophører registreringspligten eller udgår motorkøretøjet af ordningen, jf. § 1, stk. 3, tilbagebetaler de statslige told- og skattemyndigheder depositumet samt for meget betalt afgift og tillæg. De statslige told- og skattemyndigheder tilbagebetaler endvidere depositumet, når den samlede afgift er betalt eller der sker afgiftsberigtigelse efter stk. 5.

    Stk. 5. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse eller i forbindelse med, at ejeren af et køretøj omfattet af stk. 1, nr. 1, tager varigt ophold her i landet, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af motorkøretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i § 4, stk. 3-6.

    Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for motorkøretøjer omfattet af stk. 1, nr. 2, som er registreret med udenlandske nummerplader.

    Stk. 7. For motorkøretøjer som nævnt i § 4 og § 5, stk. 1, som en herboende alene anvender her i landet til udførelse af arbejde for en arbejdsgiver som omhandlet i stk. 1, nr. 2, kan told- og skattemyndighederne tillade, at der betales afgift pr. dag, motorkøretøjet anvendes her. Afgiften udgør 60 kr. pr. dag for motorkøretøjer omhandlet af § 4 og 30 kr. for motorkøretøjer omhandlet af § 5, stk. 1. Der betales ikke afgift af motorkøretøjer som nævnt i § 5, stk. 3 og 5, når den herboende alene anvender motorkøretøjerne her i landet til udførelse af arbejde for en arbejdsgiver som omhandlet i stk. 1, nr. 2.

    Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse og fremvisning af tilladelse og om betaling af de i stk. 1-7 nævnte afgifter og tillæg.«

6. I § 4, stk. 6, ændres »§ 3, stk. 4,« til: »§ 3, stk. 3,«.

7. I § 19, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1,« til: »§ 3 a«.

8.§ 19, stk. 2, indsættes efter »køretøjet registreres«: », jf. dog § 3 a, stk. 3«.

9. I § 25, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af § 3 a, stk. 1, 6 eller 7, skal efter anmodning give de statslige told- og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften.«

10. I § 25, stk. 5, ændres »§ 3, stk. 3,« til: »§ 3, stk. 2,«.

11. § 27, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

12. § 29 a, stk. 1, affattes således:

»Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af

1) spørgsmål om, hvorvidt et motorkøretøj er afgiftspligtigt efter § 1, stk. 2 og 3,

2) spørgsmål om omfanget af en afgiftsfritagelse efter § 2 og § 3, stk. 1-4,

3) spørgsmål om afgiftens beregning efter §§ 4-6 og

4) spørgsmål om den afgiftspligtige værdi efter § 8.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 427 af 26. juni 1998 og senest ved lov nr. 1032 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 4, indsættes efter 4. pkt.:

»Ved værdiansættelsen af biler, der ikke indregistreres her i landet eller er omfattet af registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 6, skal den værdi anvendes, som ville blive lagt til grund ved værdiansættelsen af en tilsvarende bil efter 3. eller 4. pkt.«.

2. I § 16, stk. 4, ændres »1.-4. pkt.« til: »1.-5. pkt.«.

3. I § 16, stk. 4, ændres »6. pkt.« til: »7. pkt.«.

4. I § 16, stk. 4, ændres »1.-6. pkt.« til: »1.-7. pkt.«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

    Stk. 2. Tilladelser, der er meddelt efter de gældende regler, gælder fortsat og kan forlænges i indtil 3 år efter meddelelse af tilladelsen.

 

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad