Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1080

Resumé

Tegnestuen T plus ApS klagede over udsendelsen ”Operation X: Hvad skete der så?” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I udsendelsen den 30. august 2010 siges det, ”at noget tyder på, at der også kan findes eksempler på Amager, på, at der er foregået en eller anden form for overfakturering”. I udsendelsen siger studieværten under henvisning til containerindhegningen, at ”det her er bygget nyt, og så er det blevet malet”. Det fremgår videre af udsendelsen, at fakturaen for det udførte arbejde hos institutionen Kastanien ifølge byggesagkyndig Finn Zeuthen burde have beskrevet: ”nedrivning og opsætning og diverse er omkring 28 timer, det vil sige omkring 16.000 kroner inkl. moms”. I udsendelsen siger den byggesagkyndige endvidere, at arbejdet drejer sig om ”fire meter plankeværk”. Dette sammenholdes med, at T plus ApS oplyser at have anvendt 97 timer og faktureret kommunen for 48.000 kroner inkl. moms.

Pressenævnet finder, at omtalen af en mulig overfakturering sammenholdt med den oplyste pris på 16.000 kroner mod T plus ApS’ pris på 48.000 kroner må give seeren indtryk af, at arbejdets værdi er mindre end det beløb, klager fakturerede kommunen. Den foretagne sammenligning er af en sådan karakter, at den har skullet efterprøves inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for klager. TV 2 tilbød forud for udsendelsen at lade klager medvirke i et interview inden 25. august 2010.

Inden offentliggørelsen af udsendelsen havde klager den 24. august 2010 til TV 2 sendt de under punkt 1. Sagsfremstilling, gengivne skriftlige bemærkninger. Klager havde i den forbindelse nærmere redegjort for tidsforbruget i forbindelse med det udførte arbejde hos institutionen Kastanien. Endvidere havde TV 2 inden offentliggørelsen af udsendelsen modtaget oplysninger fra Københavns Kommune den 24. august 2010. Af oplysningerne fra klager fremgår bl.a., at der var tale om retablering af ca. 12 meter hegn og ikke kun opsætning af nyt ca. 6 meter hegn som angivet i den byggesagkyndiges overslag (oplyst som fire meter i udsendelsen). Hvorvidt der er tale om opsætning af nye materialer eller genanvendelse, for så vidt angår dele af det eksisterende, kan nævnet ikke vurdere. Det fremgår imidlertid af oplysningerne både fra Københavns Kommune og klager, at det undervejs i arbejdet var nødvendigt at flytte den delvis opførte containerindhegning, da institutionen skulle benytte bredere containere.

Pressenævnet finder det kritisabelt, at TV 2 ikke inddrog klagers skriftlige bemærkninger vedrørende omfanget af det udførte arbejde i udsendelsen. Det forhold, at klager ikke inden den fastsatte frist medvirkede i et interview, ændrer ikke herpå. Nævnet udtaler derfor sin kritik af TV 2 for ikke at inddrage klagers svar, hvorved beskyldningerne i udsendelsen fremstod uimodsagte.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at omtalen af mulig overfakturering sammenholdt med den byggesagkyndiges vurdering af arbejdets værdi i denne forbindelse må sidestilles med en faktisk oplysning. På baggrund af oplysningerne fra både Københavns Kommune og klager finder nævnet det ikke godtgjort, at den byggesagkyndiges vurdering og den anslåede pris på 16.000 kroner er givet på baggrund af det arbejde, som T plus ApS reelt udførte. Nævnet finder således ikke oplysningen dokumenteret som utvivlsomt rigtig. Da oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning, er Tegnestuen T plus ApS berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre et kendelsesresume.

Tegnestuen T plus ApS har ved direktør [Person A] klaget til Pressenævnet over en udsendelse sendt på TV 2 den 30. august 2010, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 30. august 2010 udsendelsen ”Operation X: Hvad skete der så? ”, der fulgte op på Operation X’s afsløringer det seneste år. Af udsendelsen vedrørende T plus ApS fremgik følgende:

Studievært (henvendt til kameraet): De slidte københavnske skoler har hårdt brug for hver en øre, der bliver afsat til at vedligeholde dem, men sidste år kunne vi afsløre, at vennetjenester førte til dyrt og dårligt udført arbejde på skoler og institutioner i Københavns Kommune.

Studievært (taler ind over klip): Her i Vanløse var det firmaet T plus, der stod for at holde kommunens bygninger ved lige. En ordre til 40 millioner kroner over fire år. Men firmaet havde tilsyneladende ikke fået ordren, fordi de var specielt kvalificerede, men fordi ejeren havde gode forbindelser.

[Der vises klip fra Operations X’s udsendelse den 27. oktober 2009.]

Studievært (taler ind over klip): Ejeren af T plus, [Person A], benyttede sig af underbetalt polsk arbejdskraft, og så skulle man tro, at Københavns Kommune fik en billig pris. Men det arbejde, der blev lavet, var både dyrt og dårligt udført.

[Der vises klip fra Operations X’s udsendelse den 27. oktober 2009.]

Studievært: Alt dette kunne lade sig gøre, fordi [Person A] fra T plus var gode venner med den ansvarlige chef i Københavns Ejendomme, [Person B].

Studievært (henvendt til kameraet): Efter vores udsendelse blev vedligeholdelseschefen i Københavns Ejendomme, [Person B], fyret. Kommunen satte sin egen interne revision til at undersøge sagen, og det er der kommet den her tykke rapport ud af.

Speak: Rapporten bekræfter de forhold, som Operation X afslørede om overfakturering, dårligt arbejde, inhabilitet og underbetalte polske håndværkere.

Studievært (henvendt til kameraet): T plus har heller ikke fået forlænget kontrakten på at vedligeholde skoler og institutioner her i Vanløse.

Speak: Men inden [Person B] blev fyret, nåede han at underskrive en ny stor kontrakt med sin gamle ven [Person A].

Studievært (henvendt til kameraet): T plus skal vedligeholde kommunens bygninger her på Amager Øst gennem fire år. En ordre på mellem 40 og 90 millioner kroner.

Studievært (taler ind over klip): Vuggestuen Kastanien er en af de institutioner på Amager, som har fået udført arbejde af T plus. Arbejdet er ikke en del af driftspartnerskabet, men jeg synes, det er værd at undersøge alligevel. Jeg har en aftale med byggesagkyndig Finn Zeuthen. Vi skal se, om det, der er blevet lavet her, er bedre og til en mere rimelig pris end det, vi så i Vanløse.

Studievært: Nå Finn, så har vi jo en containerinddækning, som er blevet brændt delvist ned. Det er blevet lavet – kan man sige – repareret. Det her er bygget nyt, og så er det blevet malet. Du har haft mulighed for at se på det og komme med et overslag over, hvad det ville koste. Hvad er du nået frem til?

Finn Zeuthen, byggesagkyndig: Jeg er nået frem til, at nedrivning og opsætning og diverse er omkring 28 timer, dvs. omkring 16.000 kroner inkl. moms. Vi har taget både livrem og seler på her, så vi er helt sikre på, at det kan med garanti laves inden for denne sum.

Studievært: Det kan med garanti laves inden for denne sum?

Finn Zeuthen: Ja, uden tvivl.

Studievært: Så er du sikkert spændt på at høre, hvad det reelt har kostet?

Finn Zeuthen: Ja, og hvor lang tid det har taget.

Studievært: Og hvor lang tid det har taget. Der er blevet brugt 97 timer på det. Prisen er godt 48.000.

Finn Zeuthen: For fire meter plankeværk.

Studievært: Det er noget mere end det, du anslår det til.

Finn Zeuthen: Jeg er rystet. Det kan ikke lade sig gøre.

Studievært: Det mener du ikke.

Finn Zeuthen: Nej, den er helt gal.

Studievært: Det er jo den tid, det har taget.

Finn Zeuthen: Nej, det er det, der står på kvitteringen eller på regningen, ja. Man kan ikke bruge den tid her. Og i øvrigt så er konstruktionen ikke rigtig. Det skal laves om noget af det her.

Studievært: Hvad skal laves om?

Finn Zeuthen: Ja, du kan se allerede nu, begynder de at rådne her, fordi de står nede i jorden.

Studievært: De skulle have været hævet.

Finn Zeuthen: Der skulle have været luft under, selvfølgelig. Det er så en anden side af sagen. Men altså det der timeforbrug er helt umuligt. Det kan de ikke have brugt.

Studievært: Det er for meget.

Finn Zeuthen: Det hænger slet ikke sammen.

Studievært (henvendt til kameraet): Kastanien er altså endnu et eksempel på, at T plus ifølge den byggesagkyndige leverer dyrt og dårligt udført arbejde. Det store mysterium er så, hvorfor i alverden Københavns Kommune vælger at fortsætte kontrakten med et firma, som de mener, har snydt dem for millioner af kroner.

Studievært (taler ind over klip): Det kan den ansvarlige borgmester på området måske svare på.

Studievært: T plus er også involveret i et andet driftspartnerskab, det der hedder Amager Øst. Vi har været ude og kigge på en enkelt reparation, vil jeg kalde det.

[Der vises klip fra studieværtens samtale med den byggesagkyndige.]

Pia Allerslev, Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune (V): Det er klart, at sådan noget der det er ikke acceptabelt. Og det, synes jeg, er rigtig irriterende, at man så stadig kan finde eksempler på, at de her driftspartnerskaber desværre ikke har haft den ønskede effekt.

Studievært: Men, hvordan kan det være, at I lader den person arbejde videre og have den her eftertragtede kontrakt med Københavns Ejendomme?

Pia Allerslev: Det er også noget af det, som har irriteret mig rigtig rigtig meget ved alt det her. Vores advokater har simpelthen vurderet, at det har været for dyrt at ophæve hele det her konsortium, lade det hele gå om igen. For at få T plus ud.

Studievært: Der er – hvad kan man sige – dokumenteret i rapporten overfakturering i forbindelse med driftspartnerskabet i Vanløse. Og noget tyder på, at der også kan findes eksempler på Amager, på at der er foregået en eller anden form for overfakturering. Burde det ikke være grund til at gå ind og sige, at det er betænkeligt, at de ikke får lov til at fortsætte med det driftspartnerskab.

Pia Allerslev: Det der det er helt nye oplysninger for mig. Jeg bliver nødt til at stole på, at vores advokater har gjort deres arbejde, og at de har været med i de her ting. Men det er klart, at vi bliver nødt til at vurdere, om der er noget at komme efter, og jeg tager de oplysninger, som du lige har givet mig med tilbage, og så må jeg bede advokaterne om at vurdere det en gang til.

Studievært: Det skal vel ikke forstås sådan, at han skal belønnes med en attraktiv kontrakt, fordi han har været inde og haft snablen nede i jeres kasse?

Pia Allerslev: Jeg tror, vi alle sammen har det rigtig dårligt med, at vi stadigvæk samarbejder med T plus, og derfor vil jeg også bede juristerne om at kigge på de her nye oplysninger – i hvert fald for mig nye oplysninger – og høre, om det har været en del af deres vurderingsgrundlag. Og har det ikke været det, så må de kigge på sagen en gang til.

…”

Yderligere oplysninger

En journalist fra Operation X sendte den 19. august 2010 kl. 14.18 en e-mail til klager med uddybende information vedr. institutionen Kastanien på Holmbladsgade. Det fremgår af denne e-mail, at såfremt Operation X ikke har hørt fra klager inden onsdag den 25. august 2010, ville Operation X betragte det manglende svar som et afslag på interview.

Den 24. august 2010 sendte direktør [Person A] en e-mail til Operation X, hvoraf følgende fremgår:

”Jeg har set det igennem, jeres byggesagkyndige Finn Zeuthen har beregnet vedrørende hegn på Amager/Kastanien. Jeg mener ikke, at Finn Zeuthens forudsætninger er korrekte, håber I har tid til at se dette igennem, tak. Hvis der er spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til mig.

Jeg deltager gerne i et interview, jeg kan torsdag formiddag mellem kl. 10-12 eller i weekenden.”

Vedhæftet e-mailen var tegninger og billeder af containerinddækningen, en arbejdsbeskrivelse, byggesagkyndig Finn Zeuthens overslag med klagers håndskrevne kommentarer og en opgørelse over tidsforbrug, hvoraf det nærmere fremgik, hvad arbejdet med containerinddækningen indebar, og at klager havde indhentet kontrolpriser af dele af arbejderne fra uvildige håndværkere.

Af arbejdsbeskrivelsen fremgår følgende:

”9 stolper sættes i beton

Beklædning 1 på 2 lodret

Højde 1750 mm

Ca. 12 m hegn

Opsætning af hegn omkring arbejdssted, da det foregår på legeplads i en vuggestue

Alt skal grundes og males med 2 x heldækkende maling

1 stk. låge med stalddørshængsler.”

Endvidere var byggesagkyndig Finn Zeuthens overslag af 10. juni 2010 vedhæftet. Klager har tilføjet bemærkningen ”9 stk. stolper sat i beton” på prisoverslaget. Af overslaget fremgår bl.a. følgende:

”Nedtagning, fjernelse af brændt hegn

Opsætning af nyt [hegn] ca. 6 lbm. [løbende meter] H: [højde] 150 m”. [Til dette punkt har klager tilføjet sin håndskrevne bemærkning: ”175 cm og 11-12 m”]

Diverse hjælp, kørsel mm.

Diverse materialer

Anslået 16.350 inkl. moms

Nedtagning, fjernelse af gl. pap

Omlægning af nyt pap og inddækninger

Diverse hjælp, kørsel mm.

Diverse materiale

Anslået 20.650 inkl. moms”

Endelig var en opgørelse over tidsforbrug vedhæftet. Af denne fremgår følgende:

”I forlængelse af hærværk/påsat brand i containergård blev vi tilkaldt for afhjælpning. Vi rykker ud onsdag morgen den 22. juli 2009.

1. To mænd ankommer for straks at udføre afhjælpende foranstaltning således at institutionen kan benytte legepladsen. De rydder det værste ind til siden, køre efter finerplader og etablere midlertidig udvendig indhegning.

2. Vi aftaler med kommunen, at vi skal udbedre skaden hurtigst muligt. Vi måler op hvad der skal bruges til materialer, fremskaffer eksisterende tegninger på kommunen, samt udarbejde arbejdsskitse.

3. Vi starter udbedringen:

a. Der opsættes 5 fag byggepladshegn, som ved alle arbejder på legepladser, for at adskille byggeområdet fra børnenes legeplads.

b. Alt det brændte affald inkl. affaldscontainere kildesorteres og køres på genbrugspladsen. Resterne af det brændte hegn nedbrydes og bortkøres alt køres med trailer, pladerne fra den midlertidige afdækning køres på lager.

c. Det værste af smeltet plastik fra affaldscontainere mv. renses af belægning, hvor dette ikke er muligt udskiftes denne.

d. De brændte stolper graves op med tilhørende betonklods. Der sættes nye stolper i beton og disse sværtes af og der etableres mellemstykker mv.

e. Arbejdet stoppes, da Gårdmanden oplyser nogle ændringer til størrelse, hvorfor den ene vænge omkring containerne laves om.

f. Belægning lægges om, da den er meget medtaget, og der skulle graves op ved alle stolpehuller.

g. Den ene side af lågen er så medtaget, at den bygges om med nye stalddørshængsler, greb mv.

h. Hegnet færdiggøres med brædder 1 på 2 belægning.

4. Maleren afrenser eksisterende træværk for sod, smeltet plastik mv. og der afsluttes med en gang grund rens.

5. Efter tørring males træværket med klar grunder.

6. Efter tørring males 2 gange med heldækkende træbeskyttelse.

7. Maleren afslutter med at rydde op og nedtage hegn og køre det på depot.

Vi har efterfølgende indhentet kontrolpriser af dele af ovenstående arbejder, da det ikke er muligt … at indhente priser på oprydningen. De priser, vi har indhentet hos uvildige håndværkere … viser [sig] at være fuldstændig i tråd med det af os faktureret.”

Ved e-mail af 24. august 2010 sendte Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, bl.a. følgende til TV 2 (E-mailen er over for Pressenævnet fremlagt ved kopi af Københavns Kommunes e-mail af 13. oktober 2010 til klager, hvor nedenstående udklip fra mailen til TV 2 var indsat). Af e-mailen til TV 2 fremgår følgende:

”Københavns Kommune har fået foretaget en uvildig vurdering af alle arbejder over 25.000 kr. i regi af Driftspartnerskab Amager Øst. Resultatet af gennemgangen er, at den fakturerede pris er i orden set i forhold til markedspris og til det aftalte med driftspartneren.

Inddækningen af containere ved institutionen Kastanien i Holmbladsgade er en retableringssag efter brand. Retableringen skete i eftersommeren 2009 og lang tid før operation X-udsendelsen. Opgaven blev ikke løst i regi af Driftspartnerskab Amager Øst, der på det tidspunkt endnu kun var i planlægningsfasen. Tegnestuen T plus blev engageret til opgaven. Der var allerede sat nye stolper i jorden og man var ved at sætte brædder på siden, da opgaven blev standset og hegnet skulle flyttes 10 cm. Årsagen var, at brugeren af ejendommen havde fået en ny type affaldscontainere, der var bredere end de tidligere. Stolperne blev derfor flyttet og der blev ændret på flisebelægningen. Dette gjorde arbejdet dyrere. Det er vores uvildige rådgivers opfattelse, at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden.

…”

I et notat fra København Kommune af 1. september 2010 fremgår følgende:

”I udsendelsen mandag aften [30. august 2010] fremstod det, som om Københavns Ejendomme har betalt 46.000 kr. for et hegn på 6 meter til en værdi af 16.000 kr. Efter vores opfattelse har vi ikke betalt for meget for arbejdet.

Det oprindelige hegns stolper inklusive betonfæste skulle graves op, smeltet plastik fra brændte affaldscontainere skulle skrabes af belægningen og dele af denne skulle udskiftes. Herefter blev etableringen af hegnet påbegyndt. Det viste sig undervejs, at institutionen havde erhvervet nye affaldscontainere, der var bredere end de brændte. Der blev derfor flyttet en del af hegnet, og arbejdet færdiggjort.

Københavns Ejendomme har haft samme uvildige rådgiver, som bidrog til Intern Revisions undersøgelser i 2010 vedr. Driftsselskabet Vanløse, til at gennemgå det pågældende arbejde. Rådgiveren vurderer, at arbejdet har en værdi af 38.000 kr. Hertil kommer betaling for rydning af ”byggepladsen” efter branden.

Det er derfor vores opfattelse, at der ikke er betalt for meget for det genetablerede hegn, der i øvrigt er genetableret i en længde af 12 meter og ikke 6 meter, som påstået i udsendelsen.”

Københavns Kommune udsendte en pressemeddelelse den 1. september 2010, hvori Københavns Ejendomme har følgende bemærkninger til udsendelsen af 30. august 2010:

”- Det opførte hegn er dobbelt så langt som angivet i tv.

- Tv tog ikke højde for det oprydningsarbejde, der er efter en sådan brand: Smeltet plastik fra affaldscontainere der skal skabes af, brændte stolper der er støbt i jorden og derfor skal graves op m.v.

- Nogle stolper måtte støbes om, da renovationsselskabet leverede nye containere, der var bredere end de brændte.

- Københavns Ejendomme har haft en uafhængig rådgiver ude at vurdere, hvad arbejderne burde have kostet. Rådgiveren når frem til en pris, der er 2,4 gange højere end prisen på tv. Hertil skal lægges oprydningsomkostninger efter branden.

På den baggrund er det Københavns Ejendommes konklusion, at der ikke er betalt overpris for hegnet.”

TV 2 har over for Pressenævnet fremlagt fotografier af plankeværket, lågen og containerindhegningen med angivelse af hvilke dele, der ifølge TV 2 er nyt materiale og hvilke dele, der er gammelt. TV 2 har markeret hele lågen som gammelt materiale. Den ene side fremstår nymalet. Det er ikke hele hegnet, der er nedbrændt.

2 Parternes synspunkter

2.1 Tegnestuen T plus ApS’ synspunkter

Direktør [Person A] har anført, at i indslaget omkring driftspartnerskabet imellem Københavns Kommune og Tegnestuen T plus er der flere forhold, som er faktisk forkerte, og Tegnestuen T plus får ikke rimelig chance for at få bragt sin version enten ved interview eller ved, at de fremsendte oplysninger bliver taget til indtægt.

Ved udsagnene i udsendelsen vil TV 2 sandsynliggøre, at T plus overfakturerer i forhold til det udførte arbejde. Dette har yderst alvorlige konsekvenser som tabt tillid og deraf omsætning mv., hvorfor man som minimum bør forholde sig til faktiske omstændigheder, når man kommer med sådanne udtalelser.

Tegnestuen modtog den 19. august 2010 en e-mail fra en journalist på TV 2. Af denne med tilhørende bilag kan tegnestuen se, at de forudsætninger, som TV 2 bygger deres beskyldninger om overfakturering på, er fejlagtige. Tegnestuen sender den 24. august 2010 en e-mail til TV 2, hvoraf de korrekte forudsætninger fremgår. Det fremgår således af e-mailen, at det drejer sig om 12 meter hegn samt en hegnslåge, at der er væsentlige følgearbejder, og at der er omlagt belægning. Disse oplysninger bliver ikke taget i betragtning.

Tegnestuen oplyser endvidere i e-mailen til TV 2, at man ønsker at deltage i et interview og foreslår i den forbindelse nogle tidspunkter. Dog oplyser TV 2, at såfremt tegnestuen skal deltage i et interview, skal dette ske straks, hvilket ikke giver dem nogen mulighed for forberedelse, og direktøren har ikke mulighed for at deltage pga. et møde. Tegnestuen har ikke fået en reel chance for at fremkomme med de korrekte oplysninger og forudsætninger i et interview, og dertil kommer, at der ikke er taget højde for den af tegnestuen fremsendte dokumentation og oplysninger om arbejdets udførelse og forudsætninger.

Såfremt de korrekte forudsætninger havde været inddraget, ville der ikke være fremsat påstand om en overfakturering.

Det er endvidere ikke korrekt, at institutionens pedel har fået forelagt det materiale, som T plus har fremsendt til TV 2 den 24. august 2010. Han blev i starten af august måned spurgt om arbejdet, men han kender ikke detaljeret det udførte arbejde, da han var på ferie, da branden skete

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at det er TV 2’s opfattelse, at de oplysninger, som er fremlagt i programmet vedrørende det udførte arbejde i vuggestuen Kastanien, er korrekte. Byggesagkyndig Finn Zeuthen besigtigede det udførte arbejde og udarbejdede på det grundlag et overslag over pris og tidsforbrug på opgaven. De efterfølgende fremsendte tegninger og oplysninger om det udførte arbejde ændrede ikke Finn Zeuthens vurdering, som netop byggede på det reelt udførte arbejde.

Finn Zeuthen har endvidere oplyst, at selv om der skulle opføres 12 meter hegn det pågældende sted, ville man ikke kunne komme op på et timeforbrug på 97 timer.

Da oplysningerne fra T plus blev bestridt af institutionens pedel og ansatte, blev de ikke bragt i udsendelsen. De ansatte oplyste, at håndværkerne på ingen måde havde været så mange timer om arbejdet.

Plantegningen var slet ikke i overensstemmelse med det faktisk udførte arbejde, f.eks. fremstår det som om, at et plankeværk, der ligger uden for institutionen, blev udskiftet, og at lågen ved siden af containerinddækningen blev skiftet. Ingen af delene er sket i virkeligheden.

Det bemærkes endvidere, at de vurderinger, som Finn Zeuthen lavede af entrepriserne i driftspartnerskabet i Vanløse, blev efterprøvet af kommunens byggesagkyndige og viste sig at holde stik.

Ved Københavns Kommunes efterfølgende undersøgelse af entreprisen ved en byggesagkyndig kom denne frem til, at arbejdet skulle have kostet 38.000 kr. Prisen var baseret på oplysninger om, at der var bygget 12 meter nyt plankeværk, hvilket ikke var tilfældet. At kommunen mener, at der ikke er betalt for meget, kan undre og kan måske skyldes, at Københavns Kommune ikke ønsker yderligere fokus på sin håndtering af de opgaver, der udliciteres. Ydermere bemærkes, at Københavns Kommune rettelig har betalt 52.042 kroner for arbejdet. I udsendelsen blev ikke taget højde for, at T plus havde taget et anvisningshonorar på 15 % af arbejdet udført af A Plus Byg ApS.

Det fremgår af udsendelsen, at arbejdet er udført af T plus (ved A plus Byg ApS), som ikke er en del af driftspartnerskabet.

De bragte oplysninger er dokumenteret ved skriftlige bilag samt forelagt for Københavns Kommune og centrale personer med tilknytning til arbejdets bestilling og udførsel.

TV 2 har endvidere anført, at klager har haft rig lejlighed til og også har benyttet sig af muligheden for skriftligt at svare på og kommentere de fremlagte oplysninger. TV 2 kontaktede direktør [Person A] den 16. august telefonisk og efterfølgende ved e-mail af 19. august 2010. Direktøren svarede den 24. august 2010, at Finn Zeuthens forudsætninger var forkerte, og oplyste i den forbindelse, at han gerne ville stille op til et interview torsdag den 26. august 2010 på trods af den oplyste deadline den 25. august 2010.

Samme dag skrev TV 2 til direktøren, at interviewet skulle finde sted onsdag den 25. august 2010 af hensyn til deadline. TV 2 fulgte efterfølgende op på denne e-mail ved e-mail og sms. [Person A] svarede på e-mailen onsdag kl. 15.01 og meddelte, at han nu alligevel ikke havde mulighed for et interview torsdag, og da interviewet alligevel ikke kunne indgå i udsendelsen, foreslog han et interview i uge 36 (6. – 12. september).

TV 2 besvarede denne e-mail samme dag og oplyste i den forbindelse, at deadline var ”i dag” (onsdag den 25. august 2010), men at TV 2 gerne ville have et interview, uagtet at dette ikke ville kunne nå med i udsendelsen. Direktøren svarede aldrig på denne henvendelse.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

I udsendelsen den 30. august 2010 siges det, ”at noget tyder på, at der også kan findes eksempler på Amager, på, at der er foregået en eller anden form for overfakturering”. I udsendelsen siger studieværten under henvisning til containerindhegningen, at ”det her er bygget nyt, og så er det blevet malet”. Det fremgår videre af udsendelsen, at fakturaen for det udførte arbejde hos institutionen Kastanien ifølge byggesagkyndig Finn Zeuthen burde have beskrevet: ”nedrivning og opsætning og diverse er omkring 28 timer, det vil sige omkring 16.000 kroner inkl. moms”. I udsendelsen siger den byggesagkyndige endvidere, at arbejdet drejer sig om ”fire meter plankeværk”. Dette sammenholdes med, at T plus ApS oplyser at have anvendt 97 timer og faktureret kommunen for 48.000 kroner inkl. moms.

Pressenævnet finder, at omtalen af en mulig overfakturering sammenholdt med den oplyste pris på 16.000 kroner mod T plus ApS’ pris på 48.000 kroner må give seeren indtryk af, at arbejdets værdi er mindre end det beløb, klager fakturerede kommunen. Den foretagne sammenligning er af en sådan karakter, at den har skullet efterprøves inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for klager. TV 2 tilbød forud for udsendelsen at lade klager medvirke i et interview inden 25. august 2010.

Inden offentliggørelsen af udsendelsen havde klager den 24. august 2010 til TV 2 sendt de under punkt 1. Sagsfremstilling, gengivne skriftlige bemærkninger. Klager havde i den forbindelse nærmere redegjort for tidsforbruget i forbindelse med det udførte arbejde hos institutionen Kastanien. Endvidere havde TV 2 inden offentliggørelsen af udsendelsen modtaget oplysninger fra Københavns Kommune den 24. august 2010. Af oplysningerne fra klager fremgår bl.a., at der var tale om retablering af ca. 12 meter hegn og ikke kun opsætning af nyt ca. 6 meter hegn som angivet i den byggesagkyndiges overslag (oplyst som fire meter i udsendelsen). Hvorvidt der er tale om opsætning af nye materialer eller genanvendelse, for så vidt angår dele af det eksisterende, kan nævnet ikke vurdere. Det fremgår imidlertid af oplysningerne både fra Københavns Kommune og klager, at det undervejs i arbejdet var nødvendigt at flytte den delvis opførte containerindhegning, da institutionen skulle benytte bredere containere.

Pressenævnet finder det kritisabelt, at TV 2 ikke inddrog klagers skriftlige bemærkninger vedrørende omfanget af det udførte arbejde i udsendelsen. Det forhold, at klager ikke inden den fastsatte frist medvirkede i et interview, ændrer ikke herpå. Nævnet udtaler derfor sin kritik af TV 2 for ikke at inddrage klagers svar, hvorved beskyldningerne i udsendelsen fremstod uimodsagte.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at omtalen af mulig overfakturering sammenholdt med den byggesagkyndiges vurdering af arbejdets værdi i denne forbindelse må sidestilles med en faktisk oplysning. På baggrund af oplysningerne fra både Københavns Kommune og klager finder nævnet det ikke godtgjort, at den byggesagkyndiges vurdering og den anslåede pris på 16.000 kroner er givet på baggrund af det arbejde, som T plus ApS reelt udførte. Nævnet finder således ikke oplysningen dokumenteret som utvivlsomt rigtig. Da oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning, er Tegnestuen T plus ApS berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre følgende:

”Speak: TV 2 bragte i september udsendelsen ”Operation X: Hvad skete der så?” Udsendelsen var en opfølgning på tidligere Operation X-udsendelser og beskrev blandt andet arbejde udført på institutionen Kastanien på Amager.

Arbejdet var udført af T plus og blev i udsendelsen kritiseret for at være overfaktureret.

T plus har klaget til Pressenævnet, der har pålagt os at bringe følgende meddelelse på vegne af T plus:

TV 2 oplyste i udsendelsen, at arbejdet med et hegn var overfaktureret. TV 2s byggesagkyndige havde således regnet sig frem til, at arbejdets værdi reelt kun var en tredjedel af det fakturerede beløb.

Heroverfor har Københavns Kommune, der står for driften af institutionen Kastanien, og T plus oplyst, at arbejdet var mere omfattende end det arbejde, TV 2s byggesagkyndige baserede sin pris på.

Forud for byggearbejdets begyndelse skulle pladsen ryddes efter en brand, og undervejs måtte der ændres i allerede udført arbejde, da institutionen fik nye affaldscontainere, der var bredere end dem, institutionen havde i forvejen.

Dette medførte ekstraarbejde i forhold til, hvad der blev oplyst i udsendelsen, og arbejdet er ifølge T plus og Københavns Kommune således ikke overfaktureret.

Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 24. november 2010