Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2011 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

I medfør af § 9, stk. 1, jf. stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 7. september 2009, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2011 til 693 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Det for 2011 fastsatte bidrag opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 2. marts – 1. juni 2011.

Lønmodtagernes Garantifond, den 9. december 2010

Jørgen Søndergaard

/ Lars Rohde