Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0076
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald1)

(Meddelelse af overskridelser af emissionsgrænser og ændring af specifikationer for brændsler på støttebrændere)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg, der forbrænder affald, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »mængde«: »og skadelighed«.

2. I § 7, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »omfang«: »og skadelighed,« og »genanvendelse, og« ændres til: »genanvendelse«.

3. I § 7, stk. 1, nr. 4, ændres »miljøet.« til: »miljøet, og«

4. I § 7, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) at driftslederen skal underrette tilsynsmyndigheden straks, hvis kontrolmålingerne viser, at emissionsgrænseværdierne i godkendelsen er overskredet.«

5. Bilag 3, nr. 4, 4. pkt., affattes således:

»Støttebrænderen må ikke få tilført brændstof, som kan medføre større emissioner end dem, der skyldes fyring med gasolie, jf. definitionen i bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2011, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden meddeler senest den 1. april 2011 vilkår til de omfattede affaldsforbrændingsanlæg om, at driftslederen skal underrette tilsynsmyndigheden straks, hvis kontrolmålingerne viser, at emissionsgrænseværdierne i godkendelsen er overskredet.

Stk. 3. § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. august 2011.

Miljøministeriet, den 21. januar 2011

Karen Ellemann

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald, EF-Tidende 2000, L 332, side 91.